ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > červ-srp  > PŘÍLOHA

Usnesení mimořádného zasedání Akademického sněmu AV ČR

PRVNÍ MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU AV ČR
© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Akademický sněm Akademie věd České republiky přijímá toto usnesení:

Akademický sněm
 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše o současné situaci v oblasti financování výzkumu a vývoje v ČR,
 2. přijímá Prohlášení Akademického sněmu AV ČR k budoucnosti výzkumu a vývoje v České republice,
 3. vyjadřuje nesouhlas s Návrhem výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012, schváleným usnesením vlády ze dne 29. června 2009, a proto ukládá předsedovi AV ČR a Akademické radě AV ČR, aby
  a) vzniklou situaci projednali s vládou, představiteli všech parlamentních stran a členy věcně příslušných výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České ­republiky,
  b) v těchto jednáních upozorňovali na ohrožení základního výzkumu v ČR chybnou realizací Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací,
  c) informovali o této situaci evropského komisaře pro vědu a výzkum Janeze Potočnika a evropskou komisařku pro regionální politiku Danutu Hübnerovou,
  d) ve spolupráci s Radou vysokých škol a Českou konferencí rektorů co nejdříve zajistili vypracování návrhu kvalitního a funkčního systému financování výzkumu a vývoje v ČR,
  e) ve spolupráci s Radou vysokých škol a Českou konferencí rektorů připravili návrh kvalitního a funkčního hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v ČR,
  f) iniciovali informační akce směrem k veřejnosti, včetně veřejných akcí protestních,
 4. žádá vládu České republiky, předsedu vlády a předsedu Rady pro výzkum a vývoj, aby zajistili přepracování Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 29. června 2009, tak, aby
  a) nový návrh skutečně odpovídal principům Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR o podpoře excelence a kvalitního výzkumu, vývoje a inovací,
  b) v jeho důsledku nedošlo k personálním i materiálním škodám v oblasti výzkumu a vývoje, které by ohrozily činnosti nejvýkonnějších složek výzkumu a vývoje v České republice, tj. Akademie věd ČR a vysokých škol,
 5. žádá vládu České republiky, předsedu vlády a předsedu Rady pro výzkum a vývoj Jana Fischera, aby bezodkladně ustanovili Radu pro výzkum a vývoj v novém složení včetně jejího sekretariátu tak, aby vznikl skutečně odborný a kompetentní orgán schopný formulovat a hájit potřeby výzkumu a vývoje v ČR a dlouhodobé zájmy společnosti v této oblasti.

V Praze dne 30. června 2009

Ověřili:
František Rypáček,
předseda návrhové komise Akademického sněmu,
Jaroslav Pánek,
předsedající Akademického sněmu

PRVNÍ MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU AV ČR
© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin