Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Aktuality

 Dolní Věstonice-Pavlov

 aru-vestonice13.jpg aru-vestonice13.jpg aru-vestonice13.jpg aru-vestonice13.jpg aru-vestonice13.jpg aru-vestonice13.jpg  aru-vestonice13.jpg aru-vestonice13.jpg aru-vestonice13.jpg aru-vestonice13.jpg  aru-vestonice13.jpg aru-vestonice13.jpg  aru-vestonice13.jpg                                                                           

Všechna fota: Martin Frouz

 

Brněnští archeologové společně s velkým mezinárodním kolektivem analyzují na molekulární úrovni paleogenetický záznam z věstnonických a pavlovských lidských fosilií, jejichž stáří se odhaduje kolem 30 000 let. Zařazují je do kontextu dalších paleolitických nálezů z širšího období mezi 45–14 000 lety, a pokoušejí se tak načrtnout nové dějiny evropského paleolitu. Prakticky současně s články v prestižních časopisech Nature (Fu a kol. 2016) a Current Biology (Posth a kol. 2016) vydalo Nakladatelství Academia knihu Dolní Věstonice-Pavlov.

Rubrika Téma měsíce AB 7-8/2016 přináší ukázku z této publikace.

Aktuality

28.7.2016 Newsletter NKC – gender a věda

Hlavním tématem posledního newsletteru Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR je prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí výzkumu a vývoje. Přináší shrnutí 4. národní konference o genderu a vědě a rovněž výzvu, k níž se můžete připojit podpisem a která bude východiskem dalších jednání NKC – gender a věda s odpovědnými institucemi. Marcela Linková představuje Helsinki Group on Gender in Research and Innovation, poradní orgán Evropské komise, a také současné aktivity a plány, které se budou během jejího předsednictví realizovat. Mj. vznikla i nová rubrika s tipy, jak vytvářet férovější pracoviště.

více zde 27.7.2016 Výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ PRACOVNÍK

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ PRACOVNÍK – ARCHEOLOG.
Požadavky
: ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a vědecká hodnost; předpoklady a motivace k vědecké práci; vědecké zaměření v oblasti archeologie středověku; schopnost samostatně pracovat a účastnit se týmové práce; přiměřená znalost cizích jazyků.
Odborná specializace
: geneze městských útvarů (geneze městského prostředí, topografie, zástavba a její typy, sociální topografie, infrastruktura a funkce, hmotná kultura, metodické a interpretační problémy lokalit s komplikovaným stratigrafickým vývojem).
Nabízíme: plný pracovní úvazek, předpokládané datum nástupu 1. 11. 2016, tarifní mzdu podle zařazení v intencích interního mzdového předpisu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Přihlášku do výběrového řízení s (1) vlastním životopisem, (2) doklady dosavadní odborné práce a (3) stručným motivačním dopisem pošlete (či jinak doručte) vytištěné na sekretariát ARÚP, Letenská 4, Praha 1 a zároveň v elektronické podobě na adresu krasna@arup.cas.cz nejpozději do 30. září 2016. Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2016.

více zde 27.7.2016 ERC na ESOF 2016: Nová zpráva odkrývá vliv výzkumu ERC

Nezávislá pilotní studie, kterou 26. července 2016 vydalo Euroscience Open Forum (ESOF), jež se právě schází v Manchesteru, ukazuje, že výzkum financovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC) a uplatňující tzv. "přistup zdola" ("bottom up") již zaznamenal významné výsledky. Více než 70 % projektů, které studie hodnotí, přineslo průlomové výsledky nebo znamenalo výrazný pokrok. Studie dochází k závěru, že ERC investuje skutečně do výzkumu s vysokým rizikem, ale též vysokými přínosy a také podstatně přispívá ekonomice a společnosti jako celku. Zpráva konstatuje, že granty ERC mají rovněž velmi pozitivní dopad na profesionální dráhu vědců. Plnou verzi zprávy viz anglické stránky AB.

více zde 26.7.2016 Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského

Prostřednictvím videoprezentace představuje oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR projekt digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského, který je realizován jako součást mezinárodní spolupráce s projektem Cultures of Knowledge Oxford University (více viz také AB 12/2014). V uplynulých letech vytvořili badatelé oddělení pro komeniologii v rámci databáze raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online (EMLO) databázi korespondence J. A. Komenského. Metadata následně použili pro analýzu a vizualizaci prostřednictvím platformy Palladio, která umožnila vizualizovat dříve známé tendence a fakta a napomohla objevit nové a dosud neznámé momenty vedoucí k dalšímu studiu. Videoprezentace, kterou naleznete na webových stránkách Filosofického ústavu AV ČR v sekci „multimediální archiv“ vznikla s podporou výzkumného programu Strategie AV 21.

více zde 25.7.2016 Prohlášení evropských akademií

VĚDA JE GLOBÁLNÍ

U příležitosti konference ESOF v Manchesteru evropské akademie vzdávají hold hodnotám vědy a výzkumu. Mnohé z nejnaléhavějších problémů dnešní doby mají globální charakter, o to významněji mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu přispívá k získávání nových poznatků i nástrojů nezbytných k jejich řešení. Instituce v celé Evropě proto musí mít možnost bez omezení zaměstnávat vynikající badatele. Vědci musí pracovat a spolupracovat bez ohledu na hranice a v rámci mezinárodních aktivit i moci volně cestovat. Musíme podporovat výměnu myšlenek. Nežádoucí překážky bránící této mobilitě oslabují vědu a byly by ke škodě všech zemí.
Evropské akademie ruku v ruce podporují snahy našich vlád rozvíjet partnerství mezi našimi zeměmi a institucemi s cílem šířit po celém kontinentu výzkum, vzdělanost a inovace ve prospěch společnosti.

více zde 25.7.2016 První Čech, který vedl univerzitu v Africe

U příležitosti mezinárodní konference Overcoming Global Threats: Enhancing Intercultural Dialogue, Stability and Peace otiskl Akademický bulletin rozhovor s vedoucím Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR doc. Markem Hrubcem. Filosof a sociální vědec, který se zaměřuje na sociální a politickou filosofii a kritickou teorii společnosti a politiky, se v roce 2014 stal rektorem East Africa Star University v Burundi, nedaleko hranic Konga a Rwandy. (Nejen) o jeho působení rektora africké univerzity v oblasti, kterou sužuje chudoba a ozbrojené konflikty, se dočtete v rozhovoru tabletového týdeníku Dotyk První Čech, který vedl univerzitu v Africe.

více zde 25.7.2016 Brno a studium genetiky

mendel_poster_small.jpgMoravská metropole je světě známá mj. jako místo, v němž se v 19. století zrodila nauka o dědičnosti – genetika. Stalo se tak zásluhou Augustiánského mnicha Gregora Johanna Mendela (1822–1884), který před 150 lety prováděl ve starobrněnském klášteře pokusy s hybridy rostlin hrachu a formuloval základní pravidla dědičnosti. Mendelův přínos biologii byl rozpoznán až ve 20. století, ovšem badatelé na jeho výsledky příliš nenavázali (k tématu viz AB 10/2012). Jedním ze současných špičkových pracovišť je oddělení vývojové genetiky rostlin Biofyzikálního ústavu AV ČR, které vede prof. Boris Vyskot. Pracovníci oddělení, jež patří k nejcitovanějším ve svém oboru ve světě, se pravidelně účastní jako řečníci významných akcí v oboru rostlinné genetiky ve světě, publikují v renomovaných vědeckých časopisech a spolupracují s čelnými zahraničními pracovišti. S jejich badatelskými výsledky v oblasti molekulární genetiky sexuality rostlin se můžete seznámit v přiloženém posteru.

více zde 21.7.2016 Co se dá najít v růži Scarlet Carson – recenze

Miroslav Sosoi – Déšť který nebyl

Umberto Eco nám románem Jméno růže z roku 1980 ukázal, jak snadné je mást čtenáře a svádět ho z vlastní interpretační cesty. Vysvětlující a stěžejní verš vztahující se k poněkud záhadnému názvu knihy: „Někdejší růže je tu už jen co jméno, jen pouhá jména držíme ve své moci.“, si nechal až na poslední odstavec. A až v dodatku Poznámky ke Jménu růže (k vydání z roku 1983), sám Eco vysvětluje, že onen verš převzatý z De contemptu mundi od historicky doloženého benediktýna z 12. století, Bernarda Morliacenského, naznačuje, že „ze všeho, co zmizelo nám zůstávají jen holá jména“. Název díla slouží jako klíč k jeho výkladu. Jako typický postmoderní autor ovšem Eco poťouchle stranou dodává, že růže je pro literaturu symbolem natolik obtěžkaným nejrůznějšími významy, že zmínka o ní vlastně nic neznamená.

více zde 21.7.2016 Když próza nabízí více pochybností než jistot

„Kdyby byl spisovatelem, přál by si být básníkem.“ Helder Macedo

Jedním ze zahraničních hostů pražského veletrhu Svět knihy 2016 byl portugalský literární vědec, básník a prozaik Helder Macedo (* 1935). Představil zde svou tři roky starou knihu Tão Longo Amgor, Tão Curta a Vida, která pár týdnů před veletrhem vyšla ve skvělém českém překladu Marie Havlíkové pod názvem Život tak krátký na lásku tak dlouhou. České verzi se dostalo publicity také prostřednictvím projektu Noc literatury, který se uskutečnil 11. května. Ukázka z Macedovy prózy ožívala v pravidelných intervalech přednesem herce Aleše Procházky v jedné z karlínských čajoven.

více zde 18.7.2016 Letecké snímkování v Brně

Pochopení vztahů mezi strukturálními charakteristikami města a jeho teplotním režimem může napomoci k zmírnění vlivu urbanizace a klimatických změn na mikroklima daného území. V rámci projektu UrbanAdapt zahájil CzechGlobe hodnocení prostorově strukturálních a materiálových charakteristik katastru města Brna z dat leteckého skenování. V roce 2015 byla provedena dvě letecká skenování s využitím hyperspektrálních senzorů CASI, SASI, snímajícím ve viditelné, blízké a střední infračervené oblasti elektromagnetického záření, TASI (ITRES, Canada) v termální oblasti a Lidar mapování s využitím skeneru Riegl 680i instrument (RIEGL, Rakousko). Zimní termální snímání se uskutečnilo v únoru, letní v červenci, Lidar skenování s hustotou 15 bodů/m2 v září. Teplota povrchů z TASI dat byla odvozena za pomocí algoritmu separace teploty-emisivity a z Lidar dat byly vylišeny třídy budov, vegetace a jejich výšky, a holého terénu. První výsledky analýz prezentují badatelé na kongresu ISPRS 2016, který se právě v těchto dnech koná v Praze. Ukázky snímků naleznete na webových stránkách projektu UrbanAdapt.

více zde 18.7.2016 Národní genetická banka živočichů

Terénní stanice Ústavu biologie obratlovců AV ČR Mohelský mlýn na Třebíčsku otevřela 9. června 2016 repositorium vzorků Národní genetické banky živočichů (NGBŽ). Ceremoniálu se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina, okolních obcí, Akademie věd a Ministerstva financí. NGBŽ je síť organizací, které spojuje společný zájem v oblasti shromažďování a dlouhodobého uchovávání genetického materiálu volně žijících organismů (prozatím především obratlovců) za účelem jeho budoucího využití ve výzkumu a také pro případný monitoring změn genetické diverzity v čase.

více zde 13.7.2016 V srpnu 2016 začne naplno fungovat Informační systém výzkumu

V neděli 10. července 2016 byla spuštěna další část informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). Jde o modul CEA (Centrální evidence aktivit), který obsahuje informace o příjemcích, poskytovatelích a výši podpory na výzkum. Data k prohlížení jsou přístupná na adrese www.rvvi.cz. Registrovaní poskytovatelé podpory zároveň mohou do CEA vkládat nová data. Od 21. června je plně funkční také databáze veřejných soutěží ve výzkumu (VES). Naplno by měl začít informační systém pracovat v srpnu 2016.

více zde 13.7.2016 Koupání v pískovnách pomáhá jejich biodiverzitě

Skutečnost, že rekreační funkce pískoven přispívá i k udržení druhové bohatosti v nich i v jejich okolí, ukázala právě publikovaná studie českých vědců z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy, Biologického centra AV ČR a sdružení Calla.
Vědci si pro svůj výzkum vybrali pískovnu Cep II poblíž Suchdola nad Lužnicí na Třeboňsku, jež je významným útočištěm mnohých ohrožených druhů a v letních měsících i koupání chtivých rekreantů ze širokého okolí. Zjistili, že velká část ohrožených druhů rostlin i živočichů dlouhodobě neprospívá na nenarušovaných plochách. Jako druhově nejbohatší se naopak ukázaly pláže s největší koncentrací relaxujících lidí, respektive jejich mozaika s různě zapojenými porosty trav a bylin. Nikoho asi nepřekvapí, že biologicky nejchudšími stanovišti byly borové monokultury, které bohužel při rekultivacích pískoven stále hrají prim.

více zde 12.7.2016 ELI-Beamlines patří měsíc červenecVědecký novinář Kaianders Sempler ze Švédska přiřadil ve svém kalendáři pro rok 2016 měsíci červenec ilustraci z otevření budovy laserového výzkumného centra ELI-Beamlines. Obrázek namaloval při své návštěvě Česka v rámci Study Tripu viz http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1759.html.

více zde 11.7.2016 AV ČR a Tchaj-wan posílily vědeckou spolupráci

Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a náměstek ministra pro vědu a technologii Tsai Mi- Ching podepsali 29. června 2016 novou verzi dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Ministerstvem vědy a techniky Tchaj-wanu.
Dohoda zavádí spolupráci formou tzv. projektů Mobility Plus. Jde o nový program mezinárodní spolupráce Akademie věd ČR, přičemž červencová výzva na projekty s MOST bude jeho pilotním kolem. Řešitelské týmy z pracovišť AV ČR dostanou příležitost v rámci dvouletých projektů Mobility Plus žádat o finanční příspěvek na úhradu svých mobilitních nákladů a na výzkum související s řešením projektu. Stávající mobilitní projekty budou ukončeny ke konci roku 2017.

více zde 7.7.2016 Brněnská elektronová mikroskopie oceněna v Japonsku

Japonská mikroskopická společnost ocenila práci badatelů ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR, kterou vede dr. Vilém Neděla. Článek v odborném časopise Kenbikyo, v němž autoři popsali čtyři nejvýznamnější výsledky brněnského týmu za posledních 15 let, ohodnotila hlavní cenou. Na příspěvku New environmental scanning electron microscope and observation of live nature (Nový environmentální rastrovací elektronový mikroskop a pozorování živých organismů) se dále podíleli Ing. Eva Tihlaříková a významný vědec v oblasti elektronové mikroskopie prof. Makoto Shiojiri, který spolupracuje s vědci z brněnského Ústavu přístrojové techniky AV ČR již řadu let (viz také příspěvek v AB 11/2009Na japonské téma).
Součástí článku je i prezentace Hi-tech laboratoře environmentální rastrovací elektronové mikroskopie, která v ÚPT AV ČR funguje od prosince 2015. Od unikátní konfigurace nového mikroskopu QUANTA 650 FEG si vedoucí týmu dr. V. Neděla slibuje posunutí dosavadních hranic pozorování obtížně zobrazitelných vzorků. Více čtěte v AB 12/2015Sen o buňkách „live“ – analýza života v přímém přenosu.

více zde 4.7.2016 Nový parazitologický pavilon a dendrologická zahrada v Českých Budějovicích

Sedm laboratoří, 16 pracoven vědců, přednáškový sál, moderní technické zázemí a speciálně zabezpečená laboratoř pro výzkum vysoce patogenních virů a parazitů vzniklo v nově vybudovaném parazitologickém pavilonu v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích. Otevření pavilonu, který se nachází v akademickém areálu na Branišovské ulici, se 28. června 2016 zúčastnili vrcholní představitelé Akademie věd ČR. V Parazitologickém ústavu BC AV ČR vzniklo v posledních letech nejvíce nových laboratoří v jeho historii – a nové prostory s moderním vybavením umožní další rozvoj výzkumu zejména v oblasti molekulární parazitologie. Působit zde bude na 60 vědeckých pracovníků, postdoktorálních vědců a studentů.

více zde 29.6.2016 Carmina Burana

Obecní dům přivítal 23. června 2016 vzácné hosty na jednom z nejúspěšnějších představení soudobého hudební divadla z pera německého skladatele Carla Orffa – kantáty Carmina Burana.
Koncertu se vedle vrcholných představitelů Akademie věd zúčastnili i hosté  z jednotlivých ústavů AV ČR.

více zde 29.6.2016 Stanovisko KŽP AV ČR k novele zákona o ochraně přírody a krajiny

Chceme-li v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami dosáhnout udržitelného žití, musíme potenciální přirozené vegetaci vrátit dostatek území k tomu, aby byly obnoveny i nadregionální ekosystémové služby kontroly klimatu a vody v krajině. To lze učinit prostřednictvím obnovy lesů klimaxových dřevin a současná novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále „ZOPK“) nám k tomu dává příležitost.

více zde 23.6.2016 Engineering Mechanics 2016

mechanics_perex.pngVe Svratce, v krásném prostředí Žďárských Vrchů, se ve dnech 9.–12. května 2016 uskutečnil 22. ročník mezinárodní konference Engineering Mechanics. Organizaci letos zajišťoval Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., společně se ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou. Slavnostnímu zahájení předsedal technický ředitel ŽĎAS, a.s., Ing. Radek Zavadil. Zdravici účastníkům konference od prezidenta IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) přečetl nově ustanovený předseda české pobočky této organizace prof. Jaroslav Zapoměl. 

více zde

archiv aktualit

Oficiální časopis Akademie věd ČR