ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červ-srp  > Z Bruselu

Budoucnost lesů

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace zorganizovala 2. června 2016 půldenní odbornou konferenci Future of the Forest – Czech contribution to challenges for European research and policies.

Budoucnost lesů a lesnického sektoru představuje výzvu pro vědce na celém světě a dotýká se mnoha vědních oblastí. Účastníci se zaměřili mj. na dopady globální změny a měnící se klima a roli výzkumu v této oblasti, nutnost trvale udržitelného hospodaření a výzvy, jimž sektor čelí. Diskutovaly se rovněž analýzy a krátkodobé/dlouhodobé scénáře poskytující podklady pro odpovědné rozhodování. Řečníci vyzdvihli potřebu realizovat výzkumné a vzdělávací aktivity a celospolečenské zapojení, nutnost globálního pohledu a dlouhodobost lesnického hospodaření, jakož i kvalitnější koordinaci výzkumu a inovací a jejich praktické uplatnění včetně informací o přizpůsobení se změně klimatu, které napomohou při zavádění efektivnějších procesů, lepšímu využívání zdrojů a snížení negativních dopadů na lesy. Udržitelné lesní hospodářství a zachování biologické rozmanitost je nutné, aby lesy byly schopny plnit ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní a globální úrovni. Přednášející dále shrnuli politické, environmentální a socioekonomické výzvy pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.
Z České republiky vystoupil poslanec evropského parlamentu a místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP Pavel Poc, doc. Radek Pokorný z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a doc. RNDr. Tomáš Hlásny z České zemědělské univerzity v Praze. Zástupce Evropské komise rovněž komentoval EU strategii v oblasti lesnictví. Akce se zúčastnili zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a představitelé vědecké komunity působící v této oblasti v České republice i v zahraničí.
Více informací, program a prezentace řečníků naleznete na www.czelo.cz.

SOŇA JAROŠOVÁ a PAVLÍNA PANCOVÁ ŠIMKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu, Technologické centrum AV ČR