Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červ-srp  > Výročí

CERGE-EI slaví 25 let od založení

Na počátku devadesátých let minulého století bylo v plném proudu hledání nové koncepce vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v Československu, což pro obor ekonomie platilo dvojnásob. Stát nutně potřeboval ekonomy, kteří na trhu nebyli. V roce 1991 proto vzniká při Univerzitě Karlově Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE), první moderní výzkumně-vzdělávací instituce v regionu. Záhy vzniká v roce 1992 i Národohospodářský ústav AV ČR (Economics Institute, EI), který je dodnes jediným pracovištěm Akademie věd v oblasti ekonomického výzkumu. Od svého založení NHÚ a CERGE spolupracovaly, což vyústilo v roce 1999 v ustavení společného pracoviště CERGE-EI. Za čtvrtstoletí existence se ekonomický institut CERGE-EI etabloval mezi instituce poskytující ekonomický výzkum a vzdělávání na světové úrovni.

19_2.jpg
Všechna fota: Archiv CERGE-EI
Josef Zieleniec a Jan Švejnar při slavnostním projevu na oslavě 25. výročí založení CERGE-EI


Kvalitní výzkum byl vždy základním pilířem činnosti NHÚ. V dobách ekonomické transformace se výzkum soustředil na empirické a teoretické analýzy transformačních procesů zejména v postkomunistických zemích střední a východní Evropy. Za výsledky v oblasti ekonomie transformace NHÚ i společné pracoviště CERGE-EI vysoce hodnotily též mezinárodní instituce.

V současnosti se vědečtí pracovníci věnují téměř všem hlavním proudům moderní ekonomie jak v oblasti základního teoretického a empirického výzkumu, tak i aplikovaného výzkumu, který se uskutečňuje především v rámci projektu Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA). Činnost think-tanku IDEA je dále posílena v rámci Strategie AV21, v níž NHÚ koordinuje výzkumný program Efektivní veřejné politiky a současná společnost a prostřednictvím pokročilých empirických výzkumů analyzuje systém výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

19_3.jpg
Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš předává Cenu Karla Engliše držiteli Nobelovy ceny za ekonomii a členovi Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI Christopheru Simsovi.

Vysokou kvalitu základního výzkumu NHÚ i CERGE-EI nejlépe dokazuje jejich mezinárodní hodnocení, úspěšnost v získávání výzkumných grantů a publikační činnost. V uplynulém roce uskutečnila Akademie věd mezinárodní hodnocení svých pracovišť za období 2010–2014, které bylo v ČR bezprecedentní rozsahem a kvalitou jeho přípravy a zajištění. Hodnoticí oborová komise, jež vysoce ocenila kvalitu NHÚ i jeho aktivit, ve své závěrečné zprávě označila NHÚ „[…] za pracoviště světové úrovně, jedno z vedoucích výzkumných center na evropském kontinentu s excelentním publikačním výkonem, širokým výzkumným portfoliem, s jasnou profilací týmu v souladu s nejlepšími pracovišti v Evropě a USA a s důrazem na kvalitu publikací před jejich kvantitou a s dvojúrovňovým systémem řízení kvality složeným z mezinárodního poradního sboru a z Výkonného a dozorčího výboru“.

Ačkoli instituce není velká, získali výzkumníci NHÚ mnoho českých grantů a slavili úspěchy i v 6. a 7. rámcovém programu EU a nyní v programu H2020. NHÚ řeší ESFRI (European Research Infrastructures) projekt SHARE, jehož cílem je analýza zaměstnanosti a zdravotního stavu starší evropské populace. Je zatím jedinou českou institucí, která získala prestižní European Research Council grant z ekonomie a je mezi prvními dvěma držiteli těchto grantů v oboru společenských věd. Začínající grant se zaměřuje na teorii racionální nepozornosti a její aplikace ve veřejných politikách i jiných oblastech chování jedinců.

Podle nejuznávanějšího mezinárodního srovnání zveřejňovaného Research Papers in Economics (RePEc) se CERGE-EI celosvětově řadí do 5. percentilu akademických ekonomických institucí. V dalším komplexním hodnocení, které provádí Social Science Research Network (SSRN), se umísťuje ve 2. percentilu mezi více než 1500 ekonomickými instituty a výzkumnými centry.

19_1.jpg
Držitel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2004 Finn Kydland při přednášce na CERGE-EI

Od založení CERGE-EI publikovali jeho výzkumníci přes 500 odborných článků v mezinárodních impaktovaných ekonomických odborných časopisech včetně 11 článků – z toho devět jen od roku 2010 – v nejprestižnějších časopisech „top five“. V České republice vyprodukovalo 76 % všech ekonomických publikací v nejvyšším decilu ekonomických časopisů s impakt faktorem.

Vzdělávání a popularizace výzkumu

Kromě výzkumné spolupráce v rámci CERGE-EI pracovníci participují i na výchově výzkumníků v rané fázi jejich vědecké kariéry. Doktorský program je akreditován nejen v ČR, ale na základě „absolute charter“ udělené Radou regentů státu New York má pracoviště právo udílet titul Ph.D., který je plně uznávaný v USA.
Od roku 1991 vychoval institut 157 doktorských a 536 M. A. absolventů pocházejících z celého postkomunistického regionu, kteří nacházejí uplatnění ve vědecko-výzkumných, veřejných i komerčních institucích v regionu i v západní Evropě a Severní Americe. Základním kamenem výchovy juniorních výzkumníků je samozřejmě kvalitní mezinárodní výzkumný tým: vědečtí a tvůrčí pracovníci se najímají na mezinárodním konkurenčním trhu při striktním zákazu „inbreedingu“.
Přirozeným aspektem je též popularizace výzkumu pořádáním výzkumně-vzdělávacích akcí pro akademiky, studenty i veřejnost. Jde například o více než 1000 výzkumných seminářů převážně zahraničních odborníků, desítky prestižních mezinárodních konferencí a veřejných přednášek významných osobností oboru včetně 15 držitelů Nobelovy ceny za ekonomii.

Klíčová podpora ze strany Akademie věd a Univerzity Karlovy

Od založení CERGE-EI se důležitost institucionální podpory Akademie věd a Univerzity Karlovy v Praze neustále zvyšovala. Tato skutečnost se jeví jako klíčová – a jak zdůrazňuje současný ředitel CERGE-EI doc. Michal Kejak, „žádný z těchto úspěchů by nebyl možný bez kontinuální podpory našich mateřských institucí“. V tomto směru je zvláště důležité, že AV ČR rozděluje institucionální podporu nejen na základě velmi nedokonalé vládní metodiky hodnocení výzkumu, ale i prostřednictvím vlastního hodnocení.

Více o CERGE-EI, včetně jeho poslání, možností studia a oblastí výzkumu, naleznete na www.cerge-ei.cz.

ONDŘEJ LUKÁŠ,
CERGE-EI, společné pracoviště Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. a Univerzity Karlovy