Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červ-srp  > INZERÁTY

Výběrová řízení

Rada Knihovny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle ustanovení §17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění a podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb.,
kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon), v platném znění
• vysokoškolské vzdělání • organizační a komunikační schopnosti • manažerské zkušenosti • dobrá orientace v prostředí VaV

Přihlášky obsahující:
• profesní životopis • dokumenty stanovené § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
• ověřené kopie dokumentů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci
• stručný nástin koncepce dalšího rozvoje Knihovny AV ČR, v. v. i.

zasílejte písemně v zalepené obálce označené nápisem „Výběrové řízení – ředitel“ do 23. srpna 2016 na adresu: Knihovna AV ČR, v. v. i., PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, předsedkyně Rady KNAV, Národní 1009/3, 115 22 Praha 1.Vybraní uchazeči splňující výše uvedené požadavky budou pozváni k osobnímu pohovoru, při němž přednesou též svoji představu o funkci, o niž se ucházejí, a o záměrech, které by při svém působení chtěli realizovat.Rada Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Požadavky:
• VŠ vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v některém z oborů experimentální medicíny, biomedicíny, molekulární a buněčné biologie • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti
• organizační schopnosti a zkušenosti doložené praxí ve vedoucí pozici v trvání min. 5 let
• morální bezúhonnost (dle zákona 451/1991 Sb., lustrační zákon)
• splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění.

Funkční období ředitele je pětileté s možností nástupu od 1. listopadu 2016. Na základě Stanov AV ČR je mzda ředitele ústavu určena předsedou AV ČR. Předpokládaná výše ohodnocení je 75–100 000 korun měsíčně.

Písemné přihlášky se životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací doručte v uzavřené obálce s vyznačením „neotvírat – konkurz“ na adresu: Rada Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, do 31. srpna 2016 do 15:00 hod. na sekretariát ústavu (budova La, 2. patro, tel. 241 062 230).
Vybraní kandidáti při osobním pohovoru přednesou svoji představu o funkci, o niž se ucházejí, a o záměrech, které by v ní chtěli realizovat.Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník v Oddělení geochemie – Centrum texturní analýzy.

Požadavky:
• VŠ vzdělání technického nebo přírodovědného směru a vědecká hodnost Ph.D., nejlépe fyzikální chemie nebo chemické inženýrství
• odborné zaměření na studium texturních vlastností materiálů výhodou • schopnost samostatné výzkumné práce
• anglický jazyk na dobré úrovni (mluvená i písemná forma) • publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech.

Náplň práce:
• vědecký výzkum materiálů pomocí sorpčních procesů a porozimetrické analýzy
• možnost realizace vlastního výzkumu v rámci problematiky řešené v oddělení Geochemie

Nabízíme:
• plný pracovní úvazek • pracovní smlouvu na dva roky s možností jejího prodloužení a následného získání smlouvy na dobu neurčitou v závislosti na dosažených výsledcích.Předpokládané datum nástupu ke konci roku nebo dohodou.

Přihlášky zahrnující motivační dopis a strukturovaný profesní životopis zasílejte nejpozději do 31. srpna 2016 na adresu: Mgr. Martina Havelcová, Ph.D., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, havelcova@irsm.cas.cz.