Z monitoringu tisku

Aktuality

21. srpen 1968

20_3.jpg 20_3.jpg 20_3.jpg 20_3.jpg 20_3.jpg 20_3.jpg                                    

Foto: Archiv ÚSD AV ČR

  

Česká republika si připomíná okupaci z roku 1968. V noci na 21. srpna vtrhla na území tehdejšího Československa vojska Varšavské smlouvy, aby na dlouhé roky usekla slibně se rozvíjející demokratizační proces ve společnosti. Tímto tématem se široce zabývalo naše letní dvojčíslo 2008 v příspěvcích Rok 1968: Tání a úsměvy, tanky a kocovina; Invaze; Vpád vojsk a Akademie (Pohled z nižšího patra); Československá věda po osmašedesátém a do jisté míry se ho dotýká i pozdější úvaha O svobodě slova.

Neblahé výročí, které negativně ovlivnilo životy Čechoslováků, si připomeňme například na osudu švédského spisovatele, autora desítek knih a stejně plodného dramatika a režiséra ověnčeného mezinárodními cenami, jehož jméno Vladimír Oravský zřetelně prozrazuje slovenské kořeny. Rožňavský rodák se v roce 1968 zařadil mezi lidi, kteří nesouhlasili s bratrskou vojenskou výpomocí, a našel si nový domov ve Švédsku. Otázku emigrace však má hluboce uloženou ve svém nitru a vypořádává se s ní také prostřednictvím knihy Kdo mě okradl o mého bratra? Čtenáři elektronických knih ji od letoška najdou i v českém jazyce a mohou se těšit na čtyři sta stran plných faktů a příběhů od několika slovensko-švédsko-českých autorů, jejich postřehy, popis vztahů mezi osobnostmi, národy a státy, epických migračních osudů a dobrodružství či prolínání kultur. Vladimír Oravský rovněž osobitě srovnává Švédsko a Česko/Slovensko.
K výročí krátce citujeme z knihy Kdo mě okradl o mého bratra?, kterou Městská knihovna v Praze díky laskavé spolupráci s autorem zpřístupňuje veřejnosti zdarma ve svém online katalogu: http://search.mlp.cz/cz/titul/kdo-me-okradl-o-meho-bratra/4059799/.

„Pokaždé když si sedám k počítači, abych psal pohádku pro děti nebo povídku pro starší, ukáže se, že jako natruc pojednává o mém útěku a následném boji o přežití. A pevným bodem v běhu času není pro mě narození Krista, ale srpen 1968, tedy okamžik, kdy jsem zdrhl ze své vlasti v reakci na její napadení uzurpátorskými jednotkami Varšavské smlouvy.“ 

Utekl jsem ze své země a jejího režimu, protože jsem byl přesvědčen, že jsem dost silný na to, abych začal znovu, dost silný na to, abych započal nový život v kulturně a sociálně cizí zemi. Věděl jsem, že emigrace si vyžádá mobilizaci všech mých sil, a byl jsem připraven s ní zápasit, abych z boje vyšel silnější a jako vítěz.“ 

„Zdali bych se vystavil všemu tomu, co emigrace nabízela a co všechno za to vyžadovala zaplatit, kdybych býval tušil to, o čem se nikdo za železnou oponou ani neodvažoval snít: že diktatura mé rodné země, to vězení duše a těla, se zhroutí jako v infarktu? Zdali bych se vystavil všemu tomu, co emigrace nabízela a co všechno za to vyžadovala zaplatit, kdybych býval tušil to, co se žádnému Švédovi ani v nejstrašnějších snech nesnilo: že Švédsko se v mnohém postupně začne podobat mé rodné zemi, které, můj ty smutku, nikdy nebylo dovoleno mít lidskou tvář? Toť dvě z mnoha těžkých a stále naléhajících otázek, jejichž definitivní odpověď se skrývá za obzorem současnosti.“

Na výše uvedeném odkazu naleznete i zvukové ukázky z knihy v přednesu Jaroslava Suka.

MARINA HUŽVÁROVÁ

 

Aktuality

22.8.2014 Stanovisko KŽP AV ČR k senátnímu návrhu zákona o NP Šumava

Národní park Šumava je velmi cenné přírodní území a zahrnuje mnoho lokalit vysoké přírodovědné hodnoty. Představuje významné přírodně kulturní dědictví, a to nejen z pohledu národního, ale i evropského. Takové území si nepochybně zaslouží kvalitní právní normu, která zajistí jeho ochranu a rozumný udržitelný rozvoj zohledňující potřeby místních obyvatel.
Předložený návrh zákona bohužel zcela pomíjí standardy středoevropských národních parků. Rovněž nebere v potaz doporučení Mezinárodního svazu ochrany přírody pro kategorii II – národní park, do které NP Šumava spadá. Taktéž nejsou respektovány závazky vyplývající ze směrnic č. 2009/147/ES, o ochraně volně žijících druhů ptáků, a č. 92/43/EHS, o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť.

více zde 21.8.2014 Vyšší princip pískovcový

Tajemná síla kontrolující erozi pískovcových skal, duch horniny, inteligentní organismus, tajemství skalních bran po 150 letech tápání vyřešeno – jen některé z titulků, které otiskla na přelomu července a srpna média po celém světě. Šlo samozřejmě o novinářskou nadsázku, snahu zaujmout… a prodat. Spouštěcím mechanismem bylo publikování článku v časopise NATURE Geoscience, který poprvé věrohodně prokázal princip, který je zásadní pro určitou etapu vývoje skalních bran a některých dalších známých pískovcových útvarů. Jde o myšlenku tak jednoduchou, že mnozí lidé měli za to, že je již dávno známá. Pokud jste se ale o ní chtěli něco dozvědět, ve vědeckých článcích a monografiích o pískovci jste ji nenašli.

více zde 21.8.2014 Jak na vědu? Férově!

Národní kontaktní centrum – ženy a věda zve na 3. národní konferenci o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí, která se uskuteční 22. října 2014 v budově AV ČR na Národní třídě v Praze. Symposium se zaměří na profesní rozvoj, zastoupení žen na vedoucích pozicích a genderové aspekty vzniku vědeckého poznání. V jeho průběhu bude vybrané české vědkyni předáno ocenění v oboru stavebního inženýrství za rok 2014. Záštitu nad konferencí přijali místopředseda pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

více zde 19.8.2014 VEŘEJNÁ SBÍRKA

Lidove_noviny_perex.jpgÚstav molekulární genetiky AV ČR vyhlásil veřejnou sbírku na pomoc čtrnáctileté Katareey Epp, která trpí závažnou formou nádorového onemocnění. Její rodiče jsou v ústavu zaměstnáni v rámci projektu BIOCEV. Jelikož rodina pochází z tzv. třetí země, konkrétně z Austrálie, podle českých zákonů nemá Katareey nárok na veřejné zdravotní pojištění. Náklady na intenzivní léčbu dívky během prvních dvou měsíců překročily limit komerčního pojištění ve výši 1,6 milionu Kč. Léčení však bude ještě dlouhé a finančně náročné a celé je hradí pouze rodiče z vlastních zdrojů. Současný doplatek téměř jeden milion korun každým dnem léčby narůstá, proto se pracovníci ÚMG rozhodli pomoci rodině prostřednictvím sbírky na léčebné výlohy pro Katareey.

více zde 18.8.2014 K jubileu prof. Františka Šmahela

Vedoucí Centra medievistických studií, společného pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a UK prof. František Šmahel patří k několika málo čelným českým historikům, jejichž odborný přínos a autorita jsou po právu uznávány bezvýhradně nejen doma, ale i v zahraničí. V současnosti je jedním z nejvýznamnějších odborníků na českou i na obecnou historii pozdního středověku s velkým důrazem na problematiku humanismu, renesance a reformace ve střední Evropě a je považován za nestora evropských univerzitních dějin. U příležitosti významného životního jubilea obdrží 3. září 2014 prof. Šmahel Pamětní medaili Jana Patočky – ocenění pojmenované po významném českém filosofovi dotýkajícím se v mnohém i problematiky husitství a starších českých dějin. Více se dočtete v příspěvku dr. Antonína Kostlána v zářijovém čísle Akademického bulletinu.

více zde 18.8.2014 Ekonomie války a syrsko-turecké pohraničí

Orient_pozvanka_perex.jpgOrientální ústav Akademie věd ČR zve na další přednášku z cyklu Orient zblízka, která se uskuteční ve čtvrtek 4. září v 18:00 v zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Přednášku s názvem Ekonomie války a syrsko-turecké pohraničí přednese Mgr. Jan Čuřík z OÚ AV ČR.
Ozbrojený konflikt probíhající od r. 2011 na syrském území otevřel během svého trvání prostor pro hlubokou transformaci syrské ekonomiky. Úbytek obyvatelstva v důsledku migrace vyvolané konfliktem, proměny venkova a zemědělství a rozpad syrského území do oblastí ovládaných milicemi s sebou přináší ekonomické příležitosti, které se staly jedním z motorů války. Jakou roli v tomto fenoménu dobře patrném zvláště v severních oblastech Sýrie hraje blízkost tureckého území? Můžeme být v budoucnosti v severním pásu syrského území svědky ustavení neformálního tureckého „protektorátu“, jehož vazby na Damašek zůstanou pouze formální? Kontakt: ostransky@orient.cas.cz.

více zde 18.8.2014 18. světový mikroskopický kongres v Praze

Nejvýznamnější setkání vědců zaměřených na mikroskopii pořádané jedenkrát za čtyři roky se letos uskuteční po 20 letech v Evropě, a to v Praze ve dnech 7. až 12. září. Na přípravách kongresu, kterému předsedá prof. Pavel Hozák z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, se podílí řada vědců z ústavů Akademie věd. Někteří z nich budou též předsedat sekcím nebo vystoupí jako zvaní řečníci. Podrobné informace naleznete zde.

více zde 18.8.2014 Modrý a zelený záblesk

Titul Česká astrofotografie měsíce za červenec 2014 získal snímek Petra Horálka Modrý a zelený záblesk: „Už jste viděli zelený nebo dokonce modrý paprsek při vycházejícím nebo zapadajícím Slunci? Právě to zachytila výherní fotografie. Tyto paprsky jsou vzácným jevem, který se objevuje na horním okraji Slunce a jsou pozorovatelné pouze ve skutečně výborných pozorovacích podmínkách, když je atmosféra čistá a tedy průzračná. Příčinou jevu je lom slunečních paprsků v zemské atmosféře, tzv. astronomická refrakce."

více zde 14.8.2014 Michail Bulgakov: Nekrolog psaný za života

bulgakov.jpgJsou spisovatelé, kteří se stali ikonou své země nejen svým dílem, ale i svým životem: Božena Němcová, Jaroslav Hašek, Karel Čapek. V Rusku je takovou ikonou Michail Bulgakov. Román Mistr a Markéta je přirovnáván co do významu ke Gogolovým Mrtvým duším, ale do povědomí kulturní veřejnosti se zapsal stejně výrazně Bulgakovovův život, především jeho paradoxní podobou. V prvních letech sovětského režimu byl Bulgakov úspěšným dramatikem a spisovatelem groteskních próz, v roce 1929 se jeho postavení náhle zhroutilo: jeho hry byly staženy z repertoáru, prózy nebyly povoleny do tisku. V dubnu 1930 mu však zavolal sám Stalin, který dovolil, aby jej jako dramaturga zaměstnalo Moskevské umělecké divadlo, jež také jako jediné smělo uvádět jeho hru Dni Turbinových. Vlastní Bulgakovova díla i dramatizace, např. Dona Quijota nebo Mrtvých duší, byly nadále buď zakazovány, nebo se dostávaly na veřejnost jen s velkými potížemi a škrty. Režim neukázal svou krutost, ale prolhanost. Na Bulgakova působila stejně depresívně jako přímé pronásledování: zemřel 10. března 1940, v nejtemnějším okamžiku evropské historie 20. století, kdy se zdálo, že spojenectví Německa se Sovětským svazem navždy zastřelo jakoukoliv pozitivní perspektivu.

více zde 13.8.2014 Letní sezóna u terénní stanice

Turistické značky v Beskydech vedou mj. kolem terénní stanice Centra výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe na Bílém kříži. Znavení poutníci zde mohou posedět a těm zvídavým informační panely prozradí, cože tu vědci zkoumají. Letos poskytují obnažené konstrukce zdejších obřích sfér nezvyklý pohled – procházejí totiž radikální omlazovací kůrou. Stromy, které v nich rostly během minulého experimentu, zmizely i s kořeny a než se zasklí desítky otevíracích lamel novými výplněmi, celá kostra dostane čerstvý nátěr. Teprve pak budou uvnitř vysázeny sazeničky pro další experiment.
Při krásném počasí můžete nad beskydskými vrchy zaznamenat malé letadlo. I to krouží v barvách Akademie věd, respektive jejího Centra pro výzkum globální změny, aby z ptačí perspektivy snímalo různé údaje i pro vědce z jiných vědních oblastí.
Terénní stanici Czechglobe na Bílém kříži navštěvují vědci z celého světa. Běžné okolojdoucí k ní přivede žlutá turistická značka. A můžete ji také objevit prostřednictvím webových stránek např. http://abicko.avcr.cz/2012/10/17/ nebo http://www.czechglobe.cz/.

více zde 12.8.2014 Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce Ing. Filipa Šroubka, Ph.D., s názvem Multichannel Blind Image Restoration se uskuteční 6. října 2014 v 15:00 hodin před komisí „Informatika a kybernetika“ v Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 2, Praha 8.

více zde 8.8.2014 Výstavba Superlaseru ELI pokračuje

Superlaser ELI a jeho sesterský projekt HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy umožnily novinářům 4. srpna 2014 prohlídku pokračující výstavby laserového centra, a to včetně experimentálních hal, do nichž budou postupně instalovány jednotlivé systémy. Největší výzkumný projekt v dějinách České republiky, na jehož realizaci ve třech zemích střední Evropy (vedle Česka dále v Maďarsku a Rumunsku) participují vědecké instituce z Evropy i USA, má ambici být mezinárodní badatelskou infrastrukturou nové generace. FOTOGALERIE

více zde 6.8.2014 Publikace o životě a díle profesora Aloise Musila

Nakladatelství Academia ve spolupráci s Orientálním ústavem AV ČR vydalo publikaci věnovanou životu a dílu profesora Aloise Musila (1868–1944). Erudované a bohatě ilustrované podání z pera Pavla Žďárského poutavě přibližuje osobnost významného českého orientalisty a zároveň spoluzakladatele Orientálního ústavu. Brožura vychází v rámci ediční řady „Věda kolem nás“ a je zdarma k dostání v prodejnách nakladatelství Academia. Nejvýznamnější český orientalista a etnograf Alois Musil byl jako katolický kněz, navíc úzce spjatý s posledním rakousko-uherským císařským párem i s „buržoazní“ Masarykovou republikou, odsouzen komunistickým režimem k zapomnění. Přesto je mezi zahraniční odbornou veřejností dobře známý. Díky svému odhodlání a zapálení se stal cestovatelem, spolunáčelníkem dvou beduínských kmenů i objevitelem jednoho ze skvostů raně islámské architektury, unikátní stavby Qusajr cAmra. Napsal 70 knih a přes 1400 odborných i populárních článků a během první republiky pod Masarykovým vedením významně formoval československou orientalistiku. Vedle orientalistiky se zabýval biblistikou, kartografií, archeologií, etnografií i kulturní a sociální antropologií. Bližší informace na http://www.academia.cz/alois-musil.html.

více zde 5.8.2014 (Ne)známý mecenáš z Akademie

„Mecenáš věnoval jmění pražské ZOO,“ proletěla před dvěma lety jako blesk tiskem zpráva o daru v hodnotě více než 50 milionů od Stanislava Rákose, kterého znali hlavně chovatelé exotických ptáků doma i v zahraničí. Byl totiž nejen chovatelem a činovníkem chovatelského klubu, ale také vynikajícím organizátorem výstav a mezinárodních setkání. Právě on stál např. u zrodu tradice vyhlášené výstavy exotů v Botanické zahradě PřF UK Na Slupi. Některá média připodobnila dárce třeba k zakladateli „Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji“ (viz např. AB 1/2006), nikde však nepadla ani zmínka, že Stanislav Rákos pracoval dlouhá leta v Akademii věd. Více čtěte v rozhovoru s ředitelem Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR prof. Milošem Drdáckým a mecenášovou životní souputnicí paní Ludmilou Rákosovou, který vychází v letním dvojčísle AB.

více zde 4.8.2014 Významný objev rozšiřuje znalosti o mechanismu replikace DNA

Vědci ze Společné laboratoře bioorganické a medicinální chemie nukleových kyselin Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK (tým prof. Michala Hocka) objevili skupinu umělých značených nukleosidtrifosfátů, které jsou překvapivě mnohem lepšími substráty pro DNA polymerasy než přirozený nukleotid (dATP), a tudíž tyto enzymy preferenčně syntetizují umělou modifikovanou DNA. Badatelé vysvětlili důvody pro tuto neobvyklou aktivitu. Objev přináší nejen významné rozšíření znalostí o mechanismu replikace DNA, ale také otevírá nové možnosti v enzymatické syntéze modifikovaných nukleových kyselin pro aplikace v diagnostice a chemické biologii. Práci otiskl prestižní časopis Angewandte Chemie International Edition (IF = 13.7) jako „hot article“.

více zde 1.8.2014 Terénní a vzdělávací středisko Ústavu biologie obratlovců v Mohelském mlýně na Vysočině
Ústav biologie obratlovců AV ČR vlastní již několik desetiletí unikátní objekt Mohelského mlýna na řece Jihlavě nedaleko Jaderné elektrárny Dukovany. Zatímco v minulosti sloužil především jako stanice pro terénní výzkum, v poslední době nachází nové využití jako vzdělávací středisko pro studenty vysokých, středních a základních škol i laickou veřejnost. Terénní stanice v současnosti poskytuje ideální zázemí pro organizaci workshopů, letních škol, seminářů a pracovních setkání. V letech 2011–2014 byl Mohelský mlýn zejména centrem vzdělávacích aktivit dvou projektů ÚBO financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oba projekty úspěšně skončily 30. června 2014. Více informací v zářijovém čísle Akademického bulletinu.
více zde 30.7.2014 Čeští geologové odhalili záhadnou sílu tvarující pískovcové sklaní tvary

Pískovce jsou na celém světě proslaveny velkolepými útvary, jako jsou skalní brány, věže, sloupy, převisy. Vznik takových podivuhodných útvarů však doposud nebyl uspokojivě vysvětlen. Geologové z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Geologického ústavu a Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd provedli experimenty, které odhalují, že pískovcová skála funguje jako propojený a "inteligentní" organismus. Nepotřebného materiálu, který ohrožuje její stabilitu, se zbavuje a zůstávají jen nosné prvky. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v nejprestižnějším časopise věd o Zemi Nature Geoscience.

více zde 29.7.2014 Jak uchovat dědictví fotografických desek? – rozhovor s doc. Reném Hudcem

Již od sklonku 19. století se k záznamu astronomických pozorování používaly tzv. fotografické desky. S cenným odkazem svých předchůdců pracuje doc. René Hudec z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově již od roku 1973, kdy jako student astronomie a astrofyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK praktikoval na observatoři Sonneberg v bývalé NDR. Právě zde se nachází největší evropský archiv čítající téměř 300 000 kusů. Ostatně, i první odborná práce doc. Hudce zahrnovala výzkum H-alfa hvězd v mlhovině Severní Amerika na fotografických deskách Schmidtovy kamery v Sonnebergu, na jehož základě později vznikla i jeho první vědecká publikace. Rozhovor naleznete v letním dvojčísle Akademického bulletinu.

více zde 28.7.2014 V anketě Lékař roku oceněni dva vědci

V odborné části ankety Lékař roku, kterou již šestým rokem vyhlašuje Unie pacientů České republiky, byli letos oceněni i dva badatelé. Jeseniovu cenu pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně získal dr. Přemysl Jiruška z Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AV ČR, který vede tým odborníků zkoumající mechanismy vzniku epileptických aktivit v lidském mozku. Ocenění za celoživotní přínos medicíně v oboru mikrobiologie a imunologie obdržel člen Učené společnosti prof. Ctirad John. Více na http://www.lekarroku.cz.

více zde 25.7.2014 Otázky a odpovědi k novému vydání normy ČSN 01 6910

Ústav pro jazyk český AV ČR zveřejnil otázky a odpovědi k novému vydání normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Norma nabývá účinnosti 1. srpna 2014 a lze ji získat prostřednictvím služby ČSN online nebo zakoupit u smluvních prodejců tištěných norem. „Norma prošla úplnou revizí a dílčích změn je příliš mnoho na to, abychom je v tomto dokumentu všechny podrobně popsali. Vybrali jsme však některé z nich, o nichž si myslíme, že by mohly dát dobrou představu o změnách, které v novém vydání normy naleznete,“ uvádí autorka ČSN 01 6910 dr. Markéta Pravdová z ÚJČ.

více zde

archiv aktualit

Oficiální časopis Akademie věd ČR