ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 18. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 4. června 2014:

Schválila

 •  dodatek č. 1 ke Směrnici č. 6/2013 – Statut cen Akademie věd ČR a Jednací řád komisí pro udělování cen Akademie věd ČR;
 •  pravidla pro přidělování dotací AV ČR na informační technologie;
 •  jednotný systém propagačních materiálů AV ČR;
 •  přidělení finančních prostředků pro mzdovou podporu postdoktorandů.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  udělil Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorům a autorskému týmu:
 •  RNDr. Františku Slaninovi, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Autorská monografie Základy modelování v ekonofyzice (Oxford University Press),
 •  autorskému týmu Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., ve složení RNDr. Jiří Hejnar, CSc., Mgr. Magda Matoušková, Ph.D., Mgr. Filip Šenigl, Ph.D., Mgr. Kateřina Trejbalová, Ph.D., Ing. Jiří Plachý, CSc., Mgr. Dalibor Miklík za vědecký výsledek: Transkripční regulace retrovirů, retrovirových vektorů a retrotrans­posonů,
 •  doc. Karlu Novotnému, Ph.D., M. A. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecké výsledky: Novotný, K., La genèse d’une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka (The Genesis of a Heresy. World, Body and History in the Thought of Jan Patočka); Neue Konzepte der Phänomenalität. Essais zur Subjektivität und Leiblichkeit des Erscheinens (New Concepts of Phenomenality. Essais on Subjective and Bodily Character of appearing Phenomena); K. Novotný, P. Rodrigo, J. Slatman, S. Stoller (Eds.), Corporeity and Affectivity. Dedicated to Maurice Merleau-Ponty. Studies in Contemporary Phenomenology,
 •  udělil Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky do 35 let za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:
 •  Mgr. Michalu Švandovi, Ph.D., nar. 1980 (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Příspěvky k rozvoji helioseismických metod,
 •  Mgr. Janu Vondrákovi, Ph.D., nar. 1979 (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Fylogenetický přístup k řešení taxonomie kritických skupin lichenizovaných hub,
 •  Mgr. Evě Chodějovské, nar. 1981 (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Historický atlas měst České republiky – svazek č. 24: Praha-Smíchov,
 •  jmenoval doc. Ing. Marcela Honzu, Dr., do funkce ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 15. června 2014 do 14. června 2019.