ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ocenění za molekulární strukturu látek

V loňském roce se uskutečnil čtvrtý ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery v oblasti molekulární struktury organických látek. Pětičlenný výbor sestávající z významných českých i zahraničních odborníků volil vítěze z dvou kategorií – hmotnostní spektrometrie (MS) a jaderné magnetické rezonance (NMR). Spektroskopická společnost Jana Marka Marci udělila ceny za nejlepší původní odborné práce v příslušném oboru, jež pocházejí z pracovišť se sídlem v České republice a použily jednu z uvedených technik ke zjištění informace týkající se struktury látek.

V kategorii hmotnostní spektrometrie zvítězila z 14 kandidátů práce Jana Preisleras názvem Diode Laser Thermal Vaporization Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (autoři Pavla Foltynová, Viktor Kanický, Jan Preisler) publikovaná v časopise Analytical Chemistry.
V této práci autoři představili nový způsob zavádění vzorku do hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS), který je založen na tepelném odpařování diodovým laserem (Obr. 1). Laser postačuje k pyrolýze vzorku z vhodného substrátu, při čemž dochází k tvorbě aerosolu, který je dále zaveden do ICP MS pro prvkovou analýzu. Technika připomíná uspořádáním standardní laserovou ablaci a díky nízké ceně použitého laseru ji lze použít jako alternativu zavádění roztoků pomocí nebulizéru. Technika byla ověřena na analýze Co, Ni, Zn, Mo, Cd, Sn a Pb s detekčními limity v rozsahu 0,4-30 pg. Odkaz na abstrakt vítězné práce lze nalézt zde:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22257143 . Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny v září 2013 na 14. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie, kde byla také prezentována vítězná práce ve formě pozvané přednášky. Na druhé, již neoceňované příčce, se umístila práce P. Nováka (PřF UK/Mikrobiologický ústav AVČR) Structural Model of Lymphocyte Receptor NKR-P1C Revealed by Mass Spectrometry and Molecular Modeling (Anal. Chem. 85, 2013, 1597–1604) a na třetím se umístila práce M. Lísy (FChT UPa) s názvem Characterization of Triacylglycerol Enantiomers Using Chiral HPLC/APCI-MS and Synthesis of Enantiomeric Triacylglycerols (Anal. Chem. 85, 2013, 1852–1859).
 

 
Obr.1 – Fotografie pyrolýzy vzorku iniciované zářením diodového laseru

V kategorii NMR spektroskopie zvítězila práce Radka Marka s názvem Intermolecular Interactions in Crystalline Theobromine as Reflected in Electron Deformation Density and  13C NMR Chemical Shift Tensors (autoři Kateřina Bouzková, Martin Babinský, Lucie Novosadová, Radek Marek) publikovaná v  Journal of Chemical Theory and Computation. Abstrakt vítězné práce lze nalézt zde:http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ct400209b . V tomto příspěvku byl navržen teoretický přístup k interpretaci vlivu mezimolekulových interakcí na NMR tenzor chemického posunu a jeho korelace s experimentálními NMR daty. Analýza vycházela z výpočtu deformační elektronové hustoty (EDD) generované mezimolekulovými kontakty a deformační stínící hustoty (SDD). Na Obr. 2 je demonstrován vliv vrstvení dvou molekul theobrominu na rozložení elektronové hustoty v jednotlivých molekulách (vlevo) a následný efekt na magnetické stínění v reálném prostoru a na vlastní složky stínícího tenzoru atomu C5 (vpravo). V práci je analyzován vliv vodíkových vazeb a vrstvení, které mohou mít souhlasný nebo opačný vliv na magnetické stínění jednotlivých jader. Experimentální data jsou pak interpretována v pojmech lokální elektronové struktury.
Cena za vítěznou NMR práci byla slavnostně předána na 29. středoevropském NMR setkání ve Valticích až v dubnu 2014, kde prezentace vítězného autorského kolektivu konferenci i zahájila. Na druhé, již neoceňované příčce, se umístila práce P. Hrouzka (Mikrobiologický ústav AV ČR) Novel Aeruginosin-865 from Nostoc sp. as a Potent Anti-inflammatory Agent (ChemBioChem 2013, 14, 2329 – 2337) a na třetím se umístila práce L. Žídka (Masarykova Universita a CEITEC) s názvem Structural Study of the Partially Disordered Full-Length δ Subunit of RNA Polymerase from Bacillus subtilis(ChemBioChem 2013, 14, 1772 – 1779).
Právě půlroční odstup mezi předáváním jednotlivých cen v různých kategoriích vedl organizující Spektroskopickou společnost k časovému sjednocení data vyhlášení příštích soutěží, což se projeví formálním neobsazením jednoho z ročníků, vizhttp://www.spektroskopie.cz/ . 
 

 
Obr.2 – NMR charakterizace krystalových forem farmaceutických látek

O korespondujících autorech

Jan Preisler navazuje ve své práci na zkušenosti získané v laboratořích E. S. Yeunga na Iowa State University a B. L. Kargera na Barnett Institute/Northeastern University. Zajímá se o vývoj instrumentace pro bioanalytickou chemii, zejména hmotnostní analyzátory doby letu, rozhraní pro jejich spojení s mikrokolonovými separačními technikami a kapilární elektroforézu s laserem buzenou fluorescenční detekcí. Je průkopníkem využití kHz laserů ve vysoce výkonné hmotnostní spektrometrii s laserovou desorpcí a ionizací za účasti matrice. V oblasti atomové spektrometrie přispěl dvěma novými technikami pro zavádění vzorků do indukčně vázaného plazmatu.

 
Jan Preisler


Radek Marek, autor s H-indexem 20, je uznávanou osobností se zkušenostmi v mnoha oblastech strukturní chemie v roztoku i pevné fázi. Jeho vědecký zájem sahá od metod NMR spektroskopie v oblasti organických, anorganických a biomolekulárních struktur přes slabé interakce v oblasti supramolekul a molekulových krystalů po DFT výpočty a interpretace NMR parametrů v systémech s těžkými atomy vykazujícími významné relativistické efekty.

 
Radek Marek

O ceně Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery

Ceny za nejlepší původní odborné práce ve zmiňovaných oborech nesou jména dvou průkopníků obou metod, kteří se zásadní měrou zasloužili o jejich rozšíření v naší zemi. 
Vladimír Hanuš je spoluzakladatelem české a československé hmotnostní spektrometrie a ve své době byl fyzikálním a organickým spektrometristou světového významu. Jeho jméno je dodnes známo ve světových laboratořích, které se zaměřují na základní výzkum v hmotnostní spektrometrii. V. Hanuš pracoval na rozvoji teorie nedávno předtím objevených kinetických polarografických proudů a významně přispěl k vypracování způsobu, jak z polarografických křivek stanovit rychlostní konstanty rychlých reakcí; tyto vynikající práce získaly značný mezinárodní ohlas. K obhajobě Hanušovy kandidátské práce vztahuje následující historka: práce z oblasti kinetických polarografických proudů udělala na komisi jak rozsahem, tak kvalitou velký dojem, a proto komise Hanušovi navrhla, aby ji rozšířil a podal jako práci doktorskou. Stal by se tak vůbec prvním doktorem věd v Československu. V. Hanuš však nabídku odmítl s tím, že nepovažuje za morální použít stejné nebo podobné výsledky k získání dvou titulů, a až do smrti zůstal kandidátem věd. V dnešní době kupovaných a rychlokvašných titulů zní takové vyprávění jako z jiného světa. Zásadní moment v Hanušově vědeckém životě nastal, když se začal na popud osvícených nadřízených spolu se třemi kolegy zabývat konstrukcí prvního hmotnostního spektrometru v Československu. Společně s aspiranty Vladimírem Čermákem, Čestmírem Jechem a Josefem Cabicarem dostal totiž od Jaroslava Heyrovského úkol „seznámit se se spektroskopiemi všech vlnových délek a zaměřit se na perspektivní z nich“. Vybrali si hmotnostní spektrometrii a v roce 1950 začali s konstrukcí hmotnostního spektrometru Nierova typu. Od roku 1960 se V. Hanuš systematicky věnoval tehdy nově vznikajícímu oboru organické hmotnostní spektrometrie a objasňování struktury složitých organických molekul hmotnostně spektrometrickou metodou. Jeho práce o struktuře přírodních látek (zejména alkaloidů) pokračovaly studiemi mechanismu ionizační fragmentace a přesmyku organických kationtů v plynné fázi, které jsou v řadě případů považovány za práce průkopnické. Vedle toho jeho činnost zahrnovala velké množství prací aplikačních, využití hmotové spektrometrie ve forensní analýze a v ochraně životního prostředí.
 

10_3.jpg 
Vladimír Hanuš

Petr Sedmera je pro změnu světově uznávaným odborníkem v oblasti strukturního studia alkaloidů, především námelových alkaloidů, morfinanů, ale i mnoha dalších. Po studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze nastoupil do tehdejší laboratoře speciální anorganické chemie v Řeži, kde se zabýval mimo jiné syntézou hydridů. V roce 1967 přešel do Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, kde působil v laboratoři Spektrálních metod na nukleární magnetické rezonanci, která se pak stala po zbytek života jeho osudem. Během pobytu v ÚOCHB se začal zabývat strukturálními studiemi alkaloidů ve spolupráci s prof. Františkem Šantavým z Olomouce a jeho zájem upoutaly i výpočetní metody, které byly tehdy ještě v plenkách. V roce 1971 přešel do Mikrobiologického ústavu ČSAV, kde byl pověřen založením a rozvojem v té době ještě nezralých spektrálních strukturních metod pro analýzu přírodních látek a mikrobiálních metabolitů. Již tenkrát měl připravenou kandidátskou disertační práci Stínící efekty polárních skupin v NMR, kterou však kvůli lidské zlobě a stupiditě nemohl obhájit. Od pilné a užitečné práce se ovšem odradit nenechal a zásadním způsobem se například podílel na objevu a popisu jediného původního československého antibiotika Mucidinu, které se dostalo do klinického používání jako antimykotikum. Teprve po roce 1989 mohl obhájit kandidaturu a v září 1990 se stal vedoucím Laboratoře spektroskopické analýzy na MBÚ, kterou vedl až do roku 2006 a kde až do konce se zápalem pracoval. Kromě aktivity v laboratoři se též nadšeně věnoval spolkové činnosti – velmi aktivní byl v České společnosti chemické i v jejím výboru. Společnost mu v roce 1995 udělila jedno ze svých nejvyšších ocenění, a to Hanušovu medaili.
 

  
Petr Sedmera

O hodnotících komisích

O udílení cen v obou soutěžních kategoriích rozhodují pětičlenné komise předních odborníků příslušných oborů. V kategorii MS hodnotí: prof. RNDr. František Tureček, CSc. (předseda), University of Washington, Seattle; RNDr. Alexandr Jegorov CSc, Teva Czech Industries s.r.o., Opava; RNDr. Petr Novák, Ph.D., MBÚ AV ČR v. v. i., Praha; prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat., ÚFCH-JH AV ČR v. v. i., Praha; prof. Ing. Karel Lemr, PhD., Universita Palackého, Olomouc. V kategorii NMR hodnotí: prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (předseda) Masarykova Universita, Brno; RNDr. Alexandr Jegorov CSc, Teva Czech Industries s.r.o., Opava; Doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc. FCHPT, Slovenská Technická Univerzita, Bratislava; Ing. Jiří Brus, Ph.D. ÚMCH AV ČR v. v. i., Praha; Ing. Marek Kuzma, Ph.D. MBU AV ČR v. v. i., Praha. Osobní medailonky členů obou komisí, další informace o soutěži a jejích sponzorech a především vyhlášení dalších ročníků naleznete na http://www.spektroskopie.cz/ .
 

MICHAEL VOLNÝ a VLADIMÍR HAVLÍČEK, 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.