ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > červ-srp  > Z Bruselu

Výkonná agentura pro výzkum

Výkonnou agenturu pro výzkum (The Research Executive Agency – REA) zřídila Evropská komise v prosinci roku 2007, aby se podílela na managementu výzkumných kontraktů jménem Evropské unie a poskytovala profesionální zhodnocení projektů a služeb pro validaci účastníků Sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP). Agentura je odpovědná za akce Marie-Curie programu Lidé, specifické aktivity pro MSP programu Kapacity a za velkou část témat Vesmír a Bezpečnost programu Spolupráce. Poslání a činnost agentury v rozhovoru přiblížil její ředitel Graham Stroud.

Sídlo Výkonné agentury pro výzkum v budově Covent Garden (ART & BUILD Architect/ /MONTOIS PARTNERS Architects).
Sídlo Výkonné agentury pro výzkum v budově Covent Garden (ART & BUILD Architect/ /MONTOIS PARTNERS Architects).
Foto: Catherine Pouret

Mohl byste prosím – jako ředitel Výkonné agentury pro výzkum (REA) – popsat její poslání?
Hlavním posláním Agentury je zajistit a řídit evaluační zařízení napříč téměř celým rámcovým programem, a dále poskytovat účastníkům společné služby, jako jsou např. právní a finanční validace nebo zodpovídání dotazů atd. Kromě vyšší efektivity by však jedinou viditelnou změnou pro vědeckou komunitu mělo být pouze nové záhlaví a nový název smluvní instituce v grantové dohodě.

Existují nějaké rozdíly ve srovnání s dalšími agenturami Evropské komise?
Regulační agentury, které vytváří Rada a/nebo Evropský parlament, mají mnoho podob. Mohou být umístěny kdekoli v EU, často mají politickou roli a strukturu řízení, která může zahrnovat členské státy, Evropský parlament i Komisi. Oproti tomu mají výkonné agentury předepsanou právní formu. Nacházejí se v Bruselu nebo v Lucemburku a nemají žádnou politickou roli, byť je zakládá a dozoruje Evropská komise. Jsou svázány s realizací specifických programů a jejich životnost je limitována dobou jejich trvání. Jejich úkolem je zastávat specifické aktivity, které by jinak prováděla Evropská komise. Tím, že se koncentrují na svou manažerskou roli a nemají žádné politické pravomoci, mohou být o to efektivnější a výkonnější vůči potřebám klientů – v případě REA k potřebám výzkumných komunit. Agentura má vlastní právní subjektivitu, ale dozoruje a kontroluje ji Evropská komise a zejména generální ředitelství, jež mají výzkum ve svém portfoliu: GŘ Výzkum, GŘ Podnikání a průmysl, GŘ Informační společnost a média a GŘ Energie a doprava. Výkonná agentura pro výzkum bude největší. Plánovaný počet zaměstnanců je 558 v roce 2013.

Které úkoly bude REA vykonávat v rámci implementace a adminis­trace 7. RP?
Agentura je odpovědná za úplnou implementaci projektového cyklu pro akce Marie-Curie programu Lidé, specifických aktivit pro malé a střední podniky (MSP) programu Kapacity a velkou část témat Vesmír a Bezpečnost programu Spolupráce v rámci 7. RP. Pro každou z těchto oblastí vyhlásí agentura výzvy k předkládání projektových návrhů, bude hodnotit podané žádosti a vyjednávat grantové dohody s úspěšnými žadateli, načež provede administraci grantových dohod, zkontroluje dosažené výsledky projektu a proplacení příspěvku EU projektovým partnerům. Oddělená část agentury má na starosti realizaci pomocných aktivit pro velkou část Rámcového programu. To zahrnuje provoz budovy pro evaluaci 7. RP, příjem zaslaných projektových návrhů a řízení logistiky jejich hodnocení. Dále pak kontraktování hodnotitelů a jejich placení, poskytování centrální služby pro validaci účastníků a ověření finanční kapacity a provoz centralizované služby pro dotazy k 7. RP.

Ředitel Výkonné agentury pro výzkum Graham Stroud
Ředitel Výkonné agentury pro výzkum Graham Stroud
Foto: Olivier Duro

Aktivity Výkonné agentury pro výzkum jsou opravdu rozsáhlé, počítáte také s navýšením počtu zaměstnanců? Jaký je pro agenturu naplánován rozpočet?
Výkonná agentura pro výzkum bude spravovat rozpočet okolo jedné miliardy eur ročně, který se v roce 2013 navýší na 1,6 mi­-liardy. Agentura bude realizovat asi polovinu všech kontraktů a poskytovat podporu a zázemí pro evaluaci pro téměř všechny programy 7. RP (s výjimkou programu Myšlenky a programů v rámci Euratom). Rovněž bude spravovat velké množství malých grantů pro akce Marie-Curie a specifické aktivity pro MSP a malý objem velkých grantů v rámci témat Vesmír a Bezpečnost. Vzhledem k výraznému nárůstu rozpočtu 7. RP od roku 2010 a jeho zdvojnásobení v roce 2013 v porovnání s rokem 2007 bude REA nezbytná z logistických důvodů. Pro Evropskou komisi by totiž bylo nemožné zvládnout dvojnásobné množství práce se stejným počtem zaměstnanců.

Můžete nastínit organizační strukturu agentury REA a popsat, jak probíhá nábor jejích zaměstnanců?
Řídící struktura REA odpovídá struktuře typické výkonné agentury zřízené pro předchozí agentury. Každé z „mateřských” generálních ředitelství (GŘ Výzkum a GŘ Energie a doprava) zajistilo struktury pro koordinaci mezi agenturou realizující výzkumnou politiku a týmy odpovědnými za formulaci této politiky. Organizační struktura Výkonné agentury pro výzkum sestává ze čtyř základních bloků – centrální management; sedm operačních jednotek; finance a administrativa; podpůrné služby 7. RP. Domovem agentury je nová kancelářská budova situovaná v komplexu ­Covent Garden na náměstí Rogier v Bruselu, odkud je snadný přístup do centra města a do budov Komise. V současné době zde již pracuje 232 zaměstnanců, jejich počet do prosince 2009 naroste na 349.

Jaký je současný status Výkonné agentury pro výzkum? Na jak dlouho je plánována doba jejího působení?
Kromě přípravy a přijetí právních dokumentů zakládajících agenturu se většina zahajovacích aktivit uskutečnila v roce 2008 a začátkem roku 2009. Spustili jsme zejména několik velkých náborových kampaní, zprovoznili jsme IT a další infrastruktury budovy, také jsme ustanovili interní a finanční procedury agentury. Přijali jsme zaměstnance a v současné době dokončujeme nezbytný tréninkový program o práci agentury. Směřujeme k provozní a administrativní autonomii v polovině června 2009 a zahajujeme naše pracovní aktivity. Přestože je REA zřízena pro limitovaný časový úsek, tj. po dobu existence 7. RP s “phasing out” obdobím do roku 2017, může být její činnost prodloužena k pokrytí další implementace výzkumného programu EU. Pokrytí dalších oblastí 8. rámcového programu však záleží na rozhodnutí příštího komisaře EU pro výzkum.

Martin Kašpárek,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR