ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 4. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. června 2009

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími ­záležitostmi:

Svolala mimořádné zasedání Akademického sněmu AV ČR v souladu s čl. 15 a čl. 28 odst. 1 písm. a) Stanov AV ČR a se souhlasem 75 členů Akademického sněmu na úterý 30. června 2009.

Schválila
 • změnu podmínek pro udělení a vyplácení prémie Otto ­Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky v Akademii věd ČR.

Souhlasila
 • s návrhem hromadného dopisu předsedy AV ČR k přípravě doplňovací volby členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009–2013,
 • s návrhem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., na založení společnosti IOCB TTO, s. r. o.,
 • se záměrem na transformaci Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., na konsorciální veřejnou výzkumnou instituci.

Jmenovala
 • Ing. Petru Broskevičovou (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.) členkou Komise pro hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zaměřených na infrastrukturu VaV,
 • pracovní skupinu pro přípravu nové metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje ve složení: interní členové: PhDr. Pavel Baran, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Jiří Chýla, CSc. (Akademická rada, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (Akademická rada, Knihovna AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Karel Oliva, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (Akademická rada, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Martin Vágner, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Tomáš Vondrák, CSc. (Technologické centrum AV ČR); externí členové: David Horký (Country Manager – střední a východní Evropa, Thomson Reuters), Martin Srholec (Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo); tajemník: Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (Kancelář AV ČR),
 • pomocné orgány Akademické rady pro funkční období 2009–2013:
  • Archeologická evaluační komise AV ČR
  • Ediční rada AV ČR
  • Ekonomická rada AV ČR
  • Komise pro vědecké informace AV ČR
  • Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje
  • Rada pro popularizaci vědy AV ČR
  • Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou
  • Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
  • Rada pro zahraniční styky AV ČR
  • Bytová komise AV ČR
  • Rezortní odborná komise AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech
(složení pomocných a poradních orgánů Akademické rady je uvedeno na http://www.avcr.cz/ostatni.php?m=3&ID=88).

Doporučila
 • předsedovi AV ČR, aby na základě předloženého návrhu Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., jmenoval doc. Ing. Marcela Honzu, Dr., do funkce ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 15. června 2009, tj. do 14. června 2014.

Vzala na vědomí
 • doplňující informaci o struktuře vědeckého výkonu AV ČR za období 2003–2007,
 • zprávy o výsledcích kontroly a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Matematickém ústavu AV ČR, v. v. i., a v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i.