ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 244. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 12. června 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Usnesením vlády ze dne 25. 5. 2009 č. 573 byl jmenován novým předsedou RVV premiér Ing. Jan Fischer, CSc.
Usnesením vlády ze dne 8. 6. 2009 č. 729 byla schválena Národní politika VaVaI.

Návrh výdajů SR VaVaI 2010–2012
Dne 15. 5. schválila Rada 4. návrh výdajů SR VaVaI 2010–2012 (po zmrazení výdajů na úrovni r. 2009) a stejný den odešel do meziresortního připomínkového řízení s uzávěrkou připomínek do 29. 5. 2009.
Bylo doručeno 24 stanovisek, celkem 54 připomínek, z toho 35 zásadních, 9 míst nemělo připomínky.
Základní věcnou změnou, ke které na základě připomínek došlo, je, že za závazky jsou považovány pouze výdaje na kofinancování strukturálních fondů EU (2,5 mld. Kč v r. 2010 s nárůstem 1,2 mld. Kč), mezinárodní závazky, poplatky atd. = institucionální výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV (1,1 mld. Kč s nárůstem 50 mil. Kč) a řešené projekty VaV vč. grantových (8,8 mil. Kč s nárůstem 25 mil. Kč).
Všechny ostatní výdaje byly kráceny o 11,10 % v r. 2010, výdaje na další roky jsou orientační, neboť budou záviset na vývoji ekonomiky.
Rozpočtový výhled ČR na r. 2010–2012, tj. kolik výdajů na VaVaI bude celkem, v rámci střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012, které vláda schválila svým usnesením č. 715 ze dne 8. 6. 2009, bude zachován na úrovni r. 2009 (u ostatních výdajů se krácení zvyšuje).
Dle pokynu předsedy Rady, premiéra J. Fischera, ze dne 10. 6. 2009 byl zpracován další částečně modifikovaný návrh výdajů SR VaVaI 2010–2012, který byl předložen jako 1. protinávrh. Dále byl předložen protinávrh doc. P. Vlasáka. O návrzích Rada hlasovala a schválen byl původní návrh, který byl sestaven na základě vypořádání meziresortního připomínkového řízení a na základě krácení výdajů na úroveň roku 2009.

Principy změn Statutu RVV
V souladu se schváleným Postupem po přijetí novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje byl předložen návrh základních prin­cipů změn Statutu Rady pro výzkum a vývoj.
Návrh změn vychází ze změn zákona o podpoře VaV, kterými jsou zejména rozšíření působnosti Rady, včetně změny názvu Rady, změna počtu členů Rady a základních požadavků na jejich odbornost a změna struktury odborných a poradních orgánů Rady.
Návazně na změny zákona se navrhuje upravit způsob nominace členů Rady, podmínky a kritéria pro výběr kandidátů. Další navržené oblasti změn jsou procedurální, kde nutnost úprav vyplývá z dosavadní praxe.
Rada uložila sekretariátu Rady zpracovat podle schválených principů návrh Statutu Rady do 31. 8. 2009.

Návrh novely nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o IS VaV
V souladu se schváleným Postupem po přijetí novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje byl předložen také návrh novely nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje.
Návrh vychází z textu novelizovaného zákona o podpoře VaV a v něm zavedených změn IS VaV, kterými jsou zejména rozšíření o oblast inovací, změna účelu IS, umožnění evidence výsledků výzkumných organizací dosažených bez podpory z veřejných prostředků, změny struktury IS a změna jednotlivých částí IS a změny některých lhůt pro předávání údajů.
Po schválení vládou a zapracování případných změn bude nařízení vlády vyhlášeno ve Sbírce zákonů.

Návrh výzvy k podávání návrhů na členy předsednictva a předsedu TA ČR
V souladu se schváleným Postupem po přijetí novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje byl předložen i návrh výzvy k podá­vání návrhů na členy předsednictva a předsedy TA ČR. Výzva má být podle schváleného harmonogramu vyhlášena do 244. zasedání Rady s uzávěrkou nominací do 31. 7. 2009. Termín byl stanoven s ohledem na skutečnost, že v zákonem stanoveném termínu do 31. 10. 2009 musí být nejen jmenováno předsednictvo, ale také schválen statut TA ČR, který vládě předkládá předsednictvo.

Metodika hodnocení výsledků VaVaI
Na 243. zasedání Rady byla schválena Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009, která byla následně rozeslána do meziresortního připomínkového řízení. V termínu bylo doručeno 107 připomínek, z toho 29 zásadních. Většina nebyla vznesena k Metodice 2009 samotné, ale k celému systému a prin­cipu hodnocení. Takové připomínky není možné přijmout ani formálně (netýkají se předkládaného materiálu) a zejména je realizovat věcně, protože v daném časovém úseku je nelze zpracovat, analyzovat a zapracovat (a to včetně úprav SW systémů).
Připomínky, které se netýkají vlastního materiálu, bylo navrženo využít pro novou diskusi Rady a zainteresovaných orgánů (připomínkujících) o ucelené koncepční představě o způsobu hodnocení výsledků VaV a popř. rozdělování institucionální podpory VaV mezi jednotlivé poskytovatele.

Návrh pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum
MŠMT předložilo návrh pravidel, jenž byl připraven ve spolupráci se skupinou odborníků, a která jsou navržena tak, aby příjemcům podpory byla zachována v co nejvyšší míře pravomoc řídit užití prostředků určených na podporu specifického vysokoškolského výzkumu a přitom byla zaručena účelovost poskytované podpory stanovená zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.