ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Doktorské diplomy deseti badatelům

Nejvyšší vědecký titul v České republice převzalo letos od předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše deset špičkových vědců. Slavnost se konala 21. června 2012 v prostorách Knihovny AV ČR za přítomnosti představitelů AV ČR, zástupců pracovišť, kde noví doktoři působí, členů komisí pro obhajoby a dalších pozvaných hostů.

13_1.jpg
Všechna fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Během úvodního slova vyzdvihl předseda Akademie věd hned několik důležitých závazků, které s sebou titul „doktor věd“ nese – mimo jiné „nikdy neustrnout, být stále zvídavý a indukovat tuto zvídavost ve svém okolí“. Za nejvýznamnější atribut pak považuje naprostou důvěryhodnost vědeckého chování, ověřování dosažených výsledků, vědeckou čestnost a poctivost.

13_1.jpg
Zleva: Eduard Rohan, Marek Růžička, Olga Šolcová, Ondřej Kalenda a Jiří Bek

13_1.jpg
Zleva: Jiří Rais z Ústavu jaderného výzkumu Řež, který diplom převzal za Tatsuhira Okadu, Marta Valášková, Jozef Madliak a Michal Fárník

Nositeli letošního titulu doktor věd jsou:
Jiří Bek z Geologického ústavu AV ČR (Význam studia paleozoických spor in situ) je odborníkem především na 300–400 milionů let stará sporová společenstva devonu a karbonu (viz AB 12/2011).
Michal Fárník z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (Molecular Dynamics in Free Clusters and Nanoparticles Studied in Molecular Beams) se zabývá experimentálním studiem klastrů a nanočástic v molekulových paprscích. V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského založil laboratoř a skupinu Dynamiky molekul a klastrů v rámci oddělení spektroskopie.
Branislav Jurčo z Matematického ústavu Univerzity Karlovy v Praze (Generalized symmetries: Quantum groups, noncommutative and higher gauge theories) výrazně ovlivnil vývoj současné matematiky. Jeho výsledky se týkají kvantových grup, souvislostí nekomutativních kalibračních teorií a deformačního kvantování a vyšších kalibračních teorií.
Ondřej Kalenda z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Compact spaces and their applications in Banach space theory) vyvinul nové přístupy ke zkoumání vztahů mezi topologickými vlastnostmi kompaktních prostorů a různými geometrickými vlastnostmi Banachových prostorů (viz AB 6/2012).
Jozef Madliak z Právnické fakulty Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích (I. Sankcie a ich výkon v slovenskom trest-nom práve, II. Prevencia a prognózovanie kriminality) je uznávaným odborníkem v oboru trestního práva a v oblasti kriminologie (viz AB 1/2012).
Eduard Rohan z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (Homogenization of strongly heterogeneous porous media) přispěl řadou aplikací jak v oblasti vývoje progresivních inženýrských materiálů, tak v biomedicínském inženýrství (AB 5/2012).
Tatsuhiro Okada z Tsukuba Fuel Cell Laboratory v Japonsku (Molecular Catalysts for Energy Conversion in Fuel Cells) se věnuje výzkumu elektrochemických sen­zorů, nízkoteplotních palivových článků, korozi a ochraně kovových materiálů.
Marek Růžička z Ústavu chemických procesů AV ČR (Režimy toku ve vícefázových plyno-kapalinových soustavách) je výraznou vědeckou osobností v oblasti chemického inženýrství.
Olga Šolcová z Ústavu chemických procesů AV ČR (Transport plynů v porézních materiálech z chemicko-inženýrského hlediska) svou prací významně posunula znalosti zejména v oblasti transportu hmoty v porézních materiálech a jejich texturních charakteristik.
Marta Valášková z Centra nanotechnologií Technické univerzity-Vysoké školy báňské v Ostravě (Modifikace a hodnocení fylosilikátů) přispěla k rozšíření vědeckého poznání v oblasti modifikace jílových minerálů, zejména kaolínů a vermikulitů.

srd