ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 44. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 19. června 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  postup přípravy volby kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2013–2017 a jeho jmenování do funkce,
 •  přidělení finančních prostředků na podporu výzkumných projektů dlouhodobých pobytů v roce 2012 v programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
 •  orientační program činnosti AR AV ČR na II. pololetí 2012,
 •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a přípravy projektů podle zápisu z jejího 39. zasedání konaného dne 12. června 2012.

Souhlasila

 •  se základní koncepcí Týdne vědy a techniky 2012,
 •  s výroční zprávou Rady vědeckých společností ČR za rok 2011.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil

 •  Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu:
 •  Ing. Pavlu Jelínkovi, Ph.D. (FZÚ), navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., za vědecký výsledek: Teoretický popis a rozvoj rastrovacích mikroskopů,
 •  autorskému týmu navrženému Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., ve složení: RNDr. Petr Kotlík, Ph.D., prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., Ing. Marie Rábová, CSc., RNDr. Vlastimil Šlechta, CSc., Ing. Věra Šlechtová, CSc., Mgr. Karel Janko, Ph.D., Dr. Jörg Bohlen, Ph.D., Mgr. Vendula Bohlen Šlechtová, Ph.D., Bc. Jana Kopecká, Bc. Šárka Pelikánová, RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. (pracovníci ÚŽFG), doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr. (JU), doc. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. (ZU), RNDr. Zdeněk Lajbner, Ph.D., (Australia), Ing. Jan Kohout, Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D. (SAV), za vědecký výsledek: Klonální obratlovci: objev, mechanismy, biodiversita a rekonstrukce na modelu sekavcovitých ryb,
 •  autorskému týmu navrženému Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., ve složení: doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., PhDr. Antonín Kostlán, CSc., Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D., Mgr. Michal Šimůnek, RNDr. Jiří Jindra, CSc. (pracovníci ÚSD), PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D., PhDr. Jan Hálek, Ph.D., prom. hist. Nataša Kmochová (pracovníci MÚA), RNDr. Karel Závěta, CSc. (FZÚ), prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. (MBÚ) za vědecký výsledek: Čeští vědci v exilu 1948–1989,
 •  Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:
 •  Ing. Tomáši Kroupovi, Ph.D., nar. 1978 (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Every State on Semisimple MV-algebra is Integral. Fuzzy Sets and Systems,
 •  Ing. Václavu Mahelkovi, Ph.D., nar. 1977 (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Genomy polyploidních trav: na stopě netušených předků,
 •  PhDr. Martinu Holému, Ph.D., nar. 1978 (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620).

Vzala na vědomí

 •  výsledky závěrečného hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR řešených v letech 2005–2011,
 •  zprávu o činnosti Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR.