ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Engineering mechanics 2012

Stejnojmenná mezinárodní konference se každoročně koná v polovině května a je hlavní událostí v oboru v České republice. Letošní, v pořadí již osmnáctý ročník uspořádal ve Svratce (14. až 17. května) pod záštitou České společnosti pro mechaniku a IFToMM (The International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, který se v organizaci střídá s Ústavem termomechaniky AV ČR a Ústavem mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky VUT Brno. Konference, jejíž historie sahá až do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, iniciovala mnoho  mezinárodních projektů a umožnila vznik interdisciplinárních oborů na pomezí mechaniky, fyziky, medicíny, aeroelasticity apod.

10_1.jpg
Foto: Archiv ÚTAM AV ČR
Zahajovací zasedání konference Engineering Mechanics 2012


Konference se vzájemně doplňuje se stejnojmenným mezinárodním vědeckým časopisem, který vydávají spolu s dalšími institucemi výše jmenovaní pořadatelé. Vědecký výbor konference stejně jako redakční rada časopisu jsou mezinárodní; každý příspěvek recenzují nejméně dva oponenti. Zájem o konferenci je tradičně vysoký a umožňuje organizátorům přísný výběr příspěvků.
Smyslem setkání je získat přehled o současném stavu rozvoje mechaniky tuhých a deformovatelných těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, a to zejména ve vztahu k projektům, které se řeší v České republice a v rámci mezinárodních projektů Evropské unie. Letos se na program dostaly následující základní okruhy: nelineární dynamika soustav, stabilita pohybu a napjatosti soustav, diagnostické a identifikační metody, stochastická mechanika, počítačová mechanika, nelineární mechanika deformovatelného prostředí, lomová mechanika, spolehlivost konstrukcí, mechatronika, biomechanika, mechanika tekutin, aeroelasticita, hydroelasticita, termomechanika, mechanika konstrukcí historických staveb a jejich materiálů.
Konference se zúčastnilo 223 odborníků ze všech oblastí mechaniky ze šesti zemí; publikováno bylo celkem 199 příspěvků. Součástí plenárního zahajovacího zasedání jsou vždy úvodní přednášky, v nichž význační čeští a zahraniční odborníci prezentují „State of the Art“ některých speciálních oblastí. Tentokrát byly předneseny dvě (Rohan, E. at al.: Two-scale modelling of strongly heterogeneous continua using the homogenization approach; Kratochvíl, C. at al.: Application of chaotic dynamics in natural and technical sciences).
Výběr témat i přednášejících vycházel ze současných světových trendů, které sleduje počítačová mechanika (Computational Mechanics) motivovaná potřebami nejenom mechaniky, ale i mnohých dalších oborů teoretické fyziky, a dále nelineární dynamika a zejména dynamická stabilita mechanických a dalších fyzikálních struktur, jejichž odezva je zatížena významnou mírou neurčitosti v času a v prostoru.
Jednání se konalo v pěti paralelních sekcích během čtyř dnů. Velice konsistentní byl půldenní blok 11 přednášek z oblasti počítačové mechaniky, který navazoval na první z úvodních přednášek. Posluchačům předložil formou „minisympozia“ velmi dobře uspořádaný sled pečlivě vybraných obecných i detailních příspěvků z nejsledovanějších oblastí oboru. Podobné hodnocení lze ovšem vyslovit i o dalších blocích přednášek, které se věnovaly např. problémům dynamiky soustav, jak naznačila druhá z úvodních přednášek.

10_2.jpg
Předsedové jednotlivých zasedání krátce hodnotili každé vystoupení. Vědecký výbor konference vybere na základě těchto záznamů a plných textů deset nejlepších příspěvků, kterým bude po dalším recenzním řízení věnováno zvláštní číslo časopisu Engineering Mechanics. Příspěvky přihlášené jako postery soutěžily tak jako každý rok o cenu generálního ředitele společnosti ŽĎAS, a. s.; o vítězi rozhoduje smíšená komise složená z odborníků akademické a průmyslové sféry. Vítězem letošního ročníku se stal příspěvek T. Ripela a J. Krejsy: Mechanical design of the active orthosis.
Příspěvky z konference se publikují formou plných textů v elektronické formě na CD ROM (ekvivalent cca 1800 stran) a současně jako kniha rozšířených abstraktů (Book of Extended Abstracts, 430 stran). Sborník konference je často citován v českých a zejména v zahraničních časopisech a v několika referátových časopisech; pravidelně si jej žádají také některé zahraniční odborné knihovny. Podrobnější údaje naleznete na www.engmech.cz, kde jsou uloženy i informace o konferenci průběžně spolu s odkazy na sborníky a podklady od roku 2006. Veškeré materiály jsou k dis­pozici v Knihovně AV ČR, knihovně ÚTAM AV ČR a u organizátorů.
Konference se účastní jak vědečtí pracovníci ze základního výzkumu, tak inženýři z praxe. Velmi cenná je účast malých privátních laboratoří, jež se zabývají vývojem a mnohdy i výrobou unikátních zařízení. Tyto laboratoře tvoří nenahraditelný most mezi základním výzkumem a průmyslovým vývojem. Je potěšitelné, že konference se tradičně účastní všechny věkové kategorie. Obzvláště důležité je, že výrazně stoupá podíl mladých lidí včetně studentů-doktorandů, čímž se naplňuje původní snaha organizátorů umožnit mladým lidem získávat zkušenosti a návyky využitelné na velkých konferencích v zahraničí. Tomuto cíli je zásadně podřízen styl vedení této akce, která se koná výhradně v angličtině. Jednání konference se pokaždé účastní několik starších vědců ze zahraničí v roli „neformálních kritiků“. Jejich úkolem je poskytovat organizátorům zpětnou vazbu nezávislého pozorovatele odborných i organizačních stránek celé akce. Konference tak získala postavení významného odborného a společenského setkání a již před léty dosáhla úrovně plně srovnatelné s podobnými akcemi, jež se konají v zahraničí (s výjimkou výše vložného), jako je GAMM v Německu, ASCE-EM či ASME-EM v USA. Zároveň je ukázkou fungující spolupráce mezi Akademií věd ČR, vysokými školami, aplikovaným výzkumem a průmyslovými podniky.

JIŘÍ NÁPRSTEK,
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.,
předseda vědeckého výboru