ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > červ-srp  > Knihy

Odborné publikace z Nakladatelství Academia

BUDOUCNOST SVOBODY
Neliberální demokracie v USA i ve světě
Autor předkládá obraz světa, jehož prob-lémy neřeší pouhé rozšiřování demokracie na všechny kontinenty. Poukazuje přitom na v podstatě jednoduché historické vztahy, které už ale většinou nejsme schopni vnímat v jejich souvislostech. Zakariovi nejde jen o dějinné pozadí, odhalující nejednoznačný vztah demokracie a svobody, ale zejména o to, jak jsou právě pro svobodu – ale i pro funkční a liberální demokracii – důležité právní a ústavní instituce. Neliberální demokracie se tak může stát v jeho pojetí překážkou, zabraňující šíření svobody, a nikoli cestou ke svobodě.
Zakaria, F., edice 21. století, Academia, Praha 2012. Vydání 3.

25_3.jpg

AUTODAFÉ
Evropa, Židé a antisemitismus

Evropou obchází strašidlo. Starodávný přízrak antisemitismu opět pozvedl hlavu. Tváří v tvář rostoucímu počtu útoků na synagogy a dalším projevům fyzického násilí a verbálním nechutnostem namířeným proti jednotlivým Židům, židovským institucím, památkám, hřbitovům a proti židovstvu obecně si Evropa začala klást řadu otázek. Existuje však v Evropě skutečně antisemitismus? Pokud ano, v jaké míře a o co vlastně jde? Je to okrajový a přechodný jev, nebo jde o návrat „démonů minulosti“?
Ottolenghi, E., edice 21. století, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

25_4.jpg

ZÁLUDNÝ SVĚT POVÍDEK
MALOSTRANSKÝCH

Slovo „záludný“ v názvu knihy má zásadní význam. Autorka zpochybňuje všeobecně rozšířenou představu o Nerudově nejznámějším díle, podle níž autor vylíčil poklidnou, idylickou atmosféru svérázné pražské čtvrti. Takové ladění povídkového cyklu však není jednoznačné, Neruda psal tyto povídky v růz-ných obdobích života a vedle určitých rysů idylického žánru do nich vložil značnou dávku ironie i pohled člověka-spisovatele, který se ocitl na rozhraní epoch.
Mocná, D., edice Historie, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

25_1.jpg

Z NÍŽIN DO HOR
Geomorfologické jednotky
České republiky

Česká země je znamenitá mnoha věcmi, jednou z nich je naše krajina – ač poznamenaná mnohými, nepříliš krášlícími antropogenními „doplňky“, v celkovém obraze krásná, pestrá, estetická. Na poměrně malých plochách se v půvabné mozaice střídají hory, zvlněné vrchoviny a pahorkatiny i vzdálenější obzory rovin. Jak se tyto vrchy jmenují, jak asi vznikly a proč vypadají zrovna tak, jak vypadají? Právě na tyto otázky se snaží odpovědět tato publikace.
Bína, J., Demek, J., edice Průvodce, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

25_5.jpg

KDY SKONČÍ NAŠE UTRPENÍ
Dopisy (1933–1944) a básně z Terezína

Ilse Weberová se narodila v roce 1903 ve Vítkovicích u Moravské Ostravy v židovské rodině a jako německy píšící autorka vydala tři knihy pro děti. Její životní osudy od nástupu nacismu až po deportaci do Terezína v roce 1942 jsou dokumentovány v jejích dopisech švédské přítelkyni Lilian a její matce. Terezínské období I. Weberové, kdy byla internována s manželem a mladším synem, je jedinečně dokumentováno její poezií, kterou v letech 1942–1944 napsala a jež se díky důmyslné skrýši v ghettu dochovala a autorku přežila. I. Weberová se v roce 1944 dobrovolně přihlásila k dětskému transportu do Osvětimi, do něhož byl zařazen i její mladší synek Tomáš, a bezprostředně po příjezdu do vyhlazovacího tábora byla i se všemi dětmi zavražděna v plynové komoře.
Weberová, I., edice Paměť, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

25_2.jpg

V GENECH NENÍ VŠECHNO
aneb Jak kultura změnila evoluci člověka

Lidstvo je v přírodním světě zvláštním jevem. Ačkoli se lidé v mnoha směrech podobají zvířatům, jejich chování je odlišné. Kniha nabízí radikální pohled na evoluci lidstva a naznačuje, že naše ekologická dominance a sociální systém pramení z psychiky unikátně uzpůsobené vzniku složité kultury. Podle autorů není kultura ani nadřízeným, ani služkou genů. Je spíše důležitá pro adaptaci lidstva stejně jako lidská přirozenost a chůze po dvou.
Richerson, P. J., Boyd, R., edice Galileo, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

25_6.jpg

 

ODBORNÉ PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

KATEŘINA PIORECKÁ
O ČESKOU LITERATURU NAUKOVOU

Diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885–1900
Antologie zpřístupňuje základní texty, které na konci 19. století napomohly formovat české humanitní vědy. Jako nejdůležitější se jevilo zajistit humanitním vědám institucionální podmínky, otázky teoretické a metodologické nebyly na prvním místě, byť v některých textech byly alespoň implicitně přítomny. První oddíl antologie nabízí všechny texty diskuse Jak zvelebovati naši literaturu naukovou?, jež v osmdesátých letech 19. století proběhla v Athenaeu. V dalších oddílech antologie nabízí alespoň ve dvou sondách stati, které přispěly k metodologické emancipaci historických věd a literární historie.

25_8.jpg

LADISLAV LUKÁŠ
PRAVDĚPODOBNOSTNÍ MODELY V MANAGEMENTU
Teorie zásob

V úlohách manažerského rozhodování je možno pod zásobou chápat nejrůznější komodity, od klasických produktů určených pro finální či výrobní spotřebu, přes zásoby přírodních zdrojů, až třeba po zásobu lidských zdrojů. Z jednotného hlediska jsou probrány všechny základní jednoproduktové modely, deterministické, stochastické, statické a dynamické, které jsou v podnicích nejšíře využívány. Pozornost je věnována i dalším modelům, víceproduktovým, s nestacionární deterministickou poptávkou vedoucí na úlohu dynamického programování, a růz-ným modifikacím dynamických stochastických modelů.

25_9.jpg

MILAN MELOUN, JIŘÍ MILITKÝ,
MARTIN HILL

STATISTICKÁ ANALÝZA
VÍCEROZMĚRNÝCH DAT
V PŘÍKLADECH

Počítačově orientovaná statistická analýza vícerozměrných dat je populárně vysvětlena na větším množství praktických příkladů a umožňuje extrahovat v datech ukrytou informaci. Kniha poslouží začátečníkům a studentům přírodních a technických věd, kteří začínají s vícerozměrnou analýzou pomocí rozličného software. Každá kapitola se týká vždy jedné metody analýzy a popisuje cíl spolu se zaměřením metody, podrobným pracovním postupem a podrobnou interpretací výsledků.

25_7.jpg

JITKA ŠTĚPÁNKOVÁ (ED.)
PHYTOCARTOGRAPHICAL
SYNTHESES OF THE CZECH
REPUBLIC 4

Fytokartografické syntézy představují dosud nejobsáhlejší dílo v české botanické literatuře shrnující data o rozšíření cévnatých rostlin na území České republiky. Dosud publikované tři svazky obsahují síťové mapy rozšíření pro 967 taxonů, čtvrtý svazek zahrnuje síťové mapy rozšíření dalších 252 druhů z 23 čeledí, z nichž nejvýznamnějšími jsou např. Apiaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Rubiaceae nebo Scrophulariaceae. Kromě mapy rozšíření je pro každý druh uvedena informace o původnosti jeho výskytu v České republice, stupni ohroženosti, frekvenci výskytu a zkratkou je uveden jeho celkový areál.

 25_10.jpg

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V ČERVNU 2012

 •  1. Bezděk, C. – Jak rád jsem žil – Paměti MUDr. Ctibora Bezděka
 •  2. Macek, J., Procházka, J., Traxler, J. – Motýli a housenky střední Evropy – Noční motýli III. – Píďalkovití (s podporou AV ČR)
 •  3. Klíma, I. – O lásce, tichu i zradě
 •  4. Liessmann, K. P. – Univerzum věcí – K estetice každodennosti
 •  5. Gál, F. – Několik dnů

Tituly ostatních nakladatelů:

 •  1. Wilson, P. – Bohemian Rhapsodies, Torst
 •  2. Juvin, H., Lipovetsky, G. – Globalizovaný Západ – Polemika o planetární kultuře, Prostor
 •  3. Thoreau, H. D. – Mainské lesy, Paseka
 •  4. Čechura, J., Žůrek, V. – Lucemburkové – Životopisná encyklopedie, Veduta
 •  5. Skála, F. – František Skála, Arbor vitae a Muzeum umění Olomouc

Knihkupcův tip:

 •  Hlaváček, P. (ed.) – Intelektuál ve veřejném prostoru – Vzdělanost, společnost, politika, Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1