ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Otevřená věda pokračuje

Projekt Otevřená věda III je součástí komplexního záměru Střediska společných činností AV ČR, jak získat pro vědeckou a výzkumnou činnost mladé talenty. Jeho prostřednictvím chceme zajistit kvalifikované lidi především pro přírodovědné a technické směry (vědce, pedagogy, studenty); podporovat vědecko-výzkumné záměry AV ČR; spolupracovat s badatelskými institucemi, univerzitami a středními školami z celé České republiky; popularizovat vědu a výzkum pracovišť AV ČR v regionech; zvyšovat kvalifikaci vědců v oblasti komunikace a popularizace vědy; zlepšit povědomí o výzkumu a vývoji a jeho výsledcích u studentů, pedagogů i laické veřejnosti.

27_2.jpg
Helena Picmausová z České Lípy se zajímá o jaderné elektrárny, a tak si pro svou stáž vybrala Termodynamickou laboratoř Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kníně, kde spolupracovala s Martinem Luxou.

Otevřená věda III – popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti získala dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a bude realizována od července 2012 do června 2014.
O soustavné vzdělávání středoškoláků, jejich motivování ke studiu přírodních a technických věd a následně také o podporu při volbě vědecké kariéry formou vědeckých stáží pro talentované studenty, se Akademie věd ČR snaží již od roku 2005. V pořadí třetí projekt Otevřená věda zahrnuje mnohem více aktivit, které tentokrát necílí pouze na středoškoláky, nýbrž i na jejich pedagogy a studenty vysokých škol. Záměrem tedy není přilákat k vědě výhradně talenty ze středních škol, ale umožnit pokračování vědecké práce i těm, kteří se do vědecké činnosti již zapojili v předchozích letech. Vědecké stáže pro vysokoškoláky přinášejí princip tzv. mentoringu, kdy vysokoškolák rozvíjí nejen laboratorní praxi, ale pod vedením lektora spolupracuje i na středoškolské stáži. Jejich prostřednictvím chceme udržet kontinuitu vědecké aktivity mladých talentů, kteří již působí v ústavech Akademie věd.

27_3.jpg
Tereza Pohanková ze Žďáru nad Sázavou docházela na stáž rovněž do Ústavu termomechaniky AV ČR, kde bádala pod vedením Kláry Jurčákové z oddělení Dynamiky tekutin.

Již několik let se pod hlavičkou Otevřené vědy organizují rovněž praktické kurzy pro středoškolské pedagogy biologie, chemie a fyziky, které se nově přesunou z prázdninových měsíců do školního roku. Bloky přednášek a laboratorních ukázek se navíc rozšíří o jarní exkurze na pracoviště akademických ústavů. V létě se usku-teční multioborová letní škola. Systematicky chceme podporovat další odborné vzdělávání středoškolských pedagogů v oblasti přírodních věd, a to ve spolupráci s vědeckými pracovníky, kteří budou přenášet nejnovější poznatky z vědy a výzkumu do pedagogické praxe a rozvíjet kreativní, badatelsky orientovanou výuku.
V předcházejícím projektu jsme navázali spolupráci s 28 vědecko-výzkumnými ústavy z celé České republiky. Doufáme, že i v Otevřené vědě III se podaří rozvíjet spolupráci s akademickými ústavy a že pro vzdělávací a popularizační aktivity získáme nové partnery, instituce i jednotlivce. Součinnost se vzdálenějšími kraji by měla usnadnit síť aktivních popularizátorů vědy, kteří budou s projektovým týmem spolupracovat nejen na vzdělávacích aktivitách pro studenty a pedagogy, ale také uspořádají popularizační akce ve svých regionech, aby tak přispěli ke zviditelnění výsledků vlastních pracovišť i k popularizaci vědy na regionální úrovni.
Badatelé se zájmem o popularizaci vědy mají též příležitost zapojit se do kurzů komunikace vědy, jejichž cílem je usnadnit spolupráci s médii, vysvětlit jak upořádat popularizační akce v regionech či naučit se jak navázat spolupráci se vzdělávacími institucemi.
Informace o možné spolupráci na projektu Otevřená věda III a jeho dalších aktivitách naleznete na www.otevrena-veda.cz.

´27_1.jpg
Všechna fota: Archiv SSČ AV ČR

Ohlasy účastníků

Dr. Michal Vinkler, lektor stáže a garant studentské vědecké konference v Brně: „Z vysoké kvality příspěvků prezentovaných na studentské konferenci je patrné, že zapojení talentovaných studentů středních škol do výzkumu na ústavech Akademie věd ČR a vysokých školách je perspektivní cesta, jak u mladých lidí vzbudit zájem o vědu a usnadnit jim kontakt se světem výzkumu a vývoje. Ačkoli to na první pohled nemusí být zřejmé, právě nadšení a zájem jsou nesmírně důležité. Soustavné zvyšování kvalitních znalostí a praktických dovedností studentů již od samého počátku jejich profesní dráhy ­totiž může v dlouhodobém horizontu výrazně zlepšit konkurence­schopnost České republiky v me­zi­národním měřítku.“

Dr. Aleš Stuchlík, lektor stáže a vedoucí oddělení Neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu AV ČR: „Práce s mladými lidmi mne baví; často mívají neotřelé a podnětné nápady, a to i čerstvě poté, co do problematiky trochu vhlédnou. Oslovuje mne i jejich píle a většinou též velké zasvěcení do problému, který řeší. Pokud si studenti vyberou kvalitní pracoviště, mají šanci se dostat k plnohodnotné vědě na české úrovni, a to již v útlém věku, což pro ně může znamenat výrazný náskok, jestli se vybranému oboru chtějí věnovat i v budoucnu.“

Prof. Helena Illnerová, lektorka praktických kurzů biologie pro SŠ pedagogy, bývalá předsedkyně AV ČR:
„Jsem ráda, když badatelé předávají nejnovější poznatky ze svých laboratoří přímo středoškolským pedagogům. Důraz musíme klást především na matematiku, přírodní a technické vědy vůbec, protože nám jednou bude chybět generace kvalitně vzdělaných přírodovědců, inženýrů, chemiků atd.“

Mgr. Lenka Metlíková, Gymnázium Šternberk, účastnice praktického kurzu biologie 2011:
„O kurzu jsem se dozvěděla od studentky, která v Otevřené vědě úspěšně dva roky pracuje. Získala jsem mnoho nových informací, kontaktů, inspirace a nápadů pro další práci ve škole.“

Jana Sotáková, stážistka Otevřené vědy II:
„Teorie čísel mě přitahovala svou krásou od chvíle, kdy jsem se blíže seznámila s matematikou. Lektora mi doporučil učitel matematiky. Byl to trochu krok do ne-známa spojený s velkým penzem práce. S odstupem rozhodnutí zasvětit dva roky studiu tak nádherných oblastí matematiky nelituji.“

Doc. Jan Černý, garant praktických kurzů biologie pro SŠ pedagogy, proděkan pro vědu a výzkum, vnější vztahy, celoživotní vzdělávání PřF UK):
„Je to úžasný nápad, na němž je neuvěřitelné, že se jej daří tak dlouho posouvat vpřed. Představuje způsob, jak oslovit učitele a studenty, jak je přilákat k přírodním vědám. Funguje promyšleně a intenzivně; z projektů, jež znám, má jeden z největších impaktů. Řekl bych, že prostředky, které se na Otevřenou vědu vynakládají, jsou využity účelně.“

Prof. Blanka Říhová, lektorka praktických kurzů biologie Otevřené vědy pro SŠ pedagogy, Mikrobiologický ústav AV ČR:
„Ze snahy středoškolských profesorů naučit se na praktických kurzech něco více z biologie mám radost. To nové, co se na kurzech naučí, jistě předají svým studentům.“

Mgr. Kamila Babická, Gymnázium Nad Štolou Praha, účastnice praktického kurzu chemie 2011:
„Vážím si této příležitosti ke vzdělání. Nadchnout studenty pro vědu a pomoci jim zorientovat se v džungli nových informací není snadné. Kurz mi napomohl zorientovat se a prohloubit si znalosti tak, abych je mohla předat dál.“

MICHAELA ŽALUDOVÁ,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.