ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 43. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 29. května 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 38. zasedání konaného dne 22. května 2012 a přidělení bytu a startovacího bytu, výměnu bytu a prodloužení nájmu bytů podle zápisu z 21. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 15. května 2012,
 •  změnu směrnice Akademické rady č. 6/2007 – Pravidla pro odměňování ředitelů pracovišť AV ČR – veřejných výzkumných institucí.

Jmenovala

 •  Mgr. Marii Škochovou tajemnicí Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje s účinností od 1. června 2012.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  na základě návrhů rad příslušných pracovišť AV ČR jmenoval:
 •  v I. vědní oblasti RNDr. Michala Chytila, DrSc., do funkce ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  ve II. vědní oblasti prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc., do funkce ředitele Biologického centra AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. července 2012 do 30. června 2017,
 •  pověřil řízením Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., prof. RNDr. Zbyňka Jaňoura, DrSc., s účinností od 1. června 2012 do jmenování nového ředitele,
 •  převzal záštitu nad:
 •  národními aktivitami oslav Cyrilometodějského jubilea, které budou probíhat v roce 2013,
 •  výstavou Živé vzpomínky. Děti v době holocaustu.

Vzala na vědomí

 •  výsledky hodnocení ukončených badatelských grantových projektů Grantové agentury AV ČR.