ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Česká společnost pro mechaniku každoročně uděluje
Cenu Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku.

Soutěží se o jedinou cenu spojenou s odměnou 1200 amerických dolarů, která bude udělena za článek, případně sérii článků na totéž originální téma, knihu nebo publikovanou disertaci či jinou práci v jazyce českém nebo anglickém. Předložená práce by měla být publikována několik let před podáním do soutěže, aby komise mohla zodpovědně posoudit publikační ohlas.

Příspěvek musí být originální aplikací mechaniky, interdisciplinární studií nebo prací, která přinesla nebo zjevně slibuje přinést pokrok v praxi. Přijatelné jsou teoretické i experimentální práce, především v kombinaci. Vyloučeny jsou naopak práce formalistické, tedy publikace cizelující či zobecňující formální aparát bez zřetelného přínosu mechanice jako oboru.

Kandidát navržený učeným kolegou nebo tuzemskou či zahraniční institucí musí být Čech žijící v České republice nebo v kterémkoli jiném státě, anebo cizinec žijící v době vzniku práce v ČR, a to bez věkového omezení. Kandidát musí uvést, jaká ocenění již za tuto práci či práce související získal v minulosti. Případné předchozí ocenění automaticky nediskvalifikuje předloženou práci, je nicméně na rozhodnutí komise, zda návrh do soutěže připustí.

Komisi jmenuje předseda ČSM na návrh předsednictva společnosti.

Zdeněk P. Bažant je profesorem McCormickova institutu na Northwestern University, Evanston.
Je členem NAS, NAE, AAAS a emeritním profesorem na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Návrhy lze zasílat na adresu Česká společnost pro mechaniku, Dolejškova 5, 182 00 Praha 8, Česká republika;
tel.: +420 266 053 045, e-mail: csm@it.cas.cz, www.csm.cz.
Termín uzávěrek: 31. prosince běžného roku.

 


 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
zve na přednášky z cyklu
Zvaných přednášek na ÚOCHB 2012/The IOCB Invited Lectures 2012

5. října 2012 v 10:00 hod.
Prof. Peter BÄUERLE (Institute of Organic Chemistry II and Advanced Materials, University of Ulm, Ulm, Germany)
Functional Thiophene-Based Nanomaterials for Organic Photovoltaic

5. listopadu 2012 v 10:00 hod.
Prof. Bernd GIESE (Department of Chemistry, University of Fribourg, Fribourg, Switzerland)
Electron Transfer through Peptides: Consequences for Enzymatic Reactions

3. prosince 2012 v 10:00 hod.
Prof. M. Christina WHITE (Department of Chemistry, University of Illinois, Urbana, Illinois, USA)
C—H Oxidations and Organic Synthesis

Přednášky se konají v přednáškovém sále ústavu, Flemingovo nám. 2, Praha 6.
Informace: dr. Irena G. Stará, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., tel.: 220 183 315,
e-mail: stara@uochb.cas.cz