Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ze zápisu 18. zasedání Akademické rady AV ČR 30. května 2006

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Václav Pačes. Úvodem blahopřál J. Spížkovi ke jmenování profesorem.

Podpora vědecké excelence v AV ČR (bod II).
Předložený dokument Vědecké rady, sledující vytvoření mechanismu pro podporu excelentního výzkumu, uvedli F. Šmahel, A. Šimůnek a P. Kratochvíl, a to i v souvislosti s dalšími návrhy Vědecké rady AV ČR předloženými jako body III a IV. V rozpravě byl tento dokument kladně přijat a bylo doporučeno publikovat jej spolu s materiálem k bodu III po dílčích úpravách jako podnět k diskusi v Akademickém bulletinu a na www stránkách AV ČR. Zároveň bylo dohodnuto, že k meritorní diskusi o této problematice uspořádá Akademická rada spolu s Vědeckou radou další setkání na podzim 2006.
Akademická rada

 • souhlasila s předloženým dokumentem Podpora vědecké excelence v AV ČR jako podkladem pro veřejnou diskusi,
 • požádala Vědeckou radu AV ČR, aby předložila
  • konkrétní představu ustavení Ceny excelence,
  • zhodnocení návrhu Programu podpory vzniku mezinárodních výzkumných center v ČR přijatého XI. zasedáním Akademického sněmu v roce 1997 a úvahu o možnosti jeho dalšího využití v rámci AV ČR.

Rámcová úvaha o systému financování vědy v ČR (bod III).
Materiál, který byl připraven za účasti zástupců GA AV a dalších odborníků, uvedla B. Wichterlová shrnutím zásadních pohledů na současný stav financování vědy v ČR. Rozprava se týkala zejména upřesnění některých tvrzení a podnětů i jejich využití při další přípravě novelizace zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.
Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou úvahu s připomínkami.

Návrh na zaměření Grantové agentury AV (bod IV).
Návrh uvedla B. Wichterlová. V diskusi byly některé z předložených návrhů kladně oceněny; bylo však zdůrazněno, že k jejich realizaci se musí z hlediska svých zkušeností a názorů vyjádřit i vedení GA AV.
Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh s připomínkami,
 • požádala Vědeckou radu AV ČR, aby tento návrh projednala s předsednictvem GA AV a poté jej znovu předložila Akademické radě.

Návrh na udělení čestné medaile a čestné oborové medaile AV ČR (bod V) uvedl V. Pačes.
Akademická rada

 • udělila čestnou medaili AV ČR De scientia et humanitate optime meritis prof. RNDr. Miroslavu Fiedlerovi, DrSc., vědeckému pracovníku Matematického ústavu AV ČR,
 • udělila čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách prof. Ivanu Kiguradzemu z Matematického institutu A. Razmadzeho, Tbilisi, Gruzie.

Návrh na udělení Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR v roce 2006 (bod VI).
Návrhy na ocenění uvedl V. Pačes, který mj. konstatoval, že podle příslušné směrnice AR a upřesňujícího rozhodnutí PAR předložilo 25 ředitelů vědeckých pracovišť AV ČR celkem 49 návrhů na udělení prémií. Po důkladném posouzení doporučila ustavená porota ocenit 28 návrhů (z toho 11 návrhů z oblasti věd I, 11 návrhů z oblasti věd II a šest návrhů z oblasti věd III). V. Pačes zároveň sdělil, že slavnostní odevzdání diplomů a udělení prémií se uskuteční dne 26. června 2006.
Akademická rada

 • vzala na vědomí protokol ze zasedání poroty pro udělování prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR,
 • souhlasila s udělením prémií Otto Wichterleho v roce 2006 těmto pracovníkům:

oblast věd I.
1. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. /1968/ (Fyzikální ústav)
2. Ing. Ján Lančok, Ph.D. /1971/ (Fyzikální ústav)
3. doc. RNDr. Jan Peřina ml., Ph.D. /1969/ (Fyzikální ústav)
4. RNDr. Jan Kolář, Ph.D. /1973/ (Matematický ústav)
5. Ing. Jiří Mizera, Ph.D. /1970/ (Ústav jaderné fyziky)
6. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D. /1974/ (Ústav fyziky atmosféry)
7. Ing. Petr Lukeš, Ph.D. /1971/ (Ústav fyziky plazmatu)
8. Ing. Jiří Matějíček, Ph.D. /1971/ (Ústav fyziky plazmatu)
9. Ing. Ondřej Číp, Ph.D. /1970/ (Ústav přístrojové techniky)
10. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. /1972/ (Ústav teorie informace a automatizace)
11. Mgr. Radan Slavík, Ph.D. /1973/ (Ústav radiotechniky a elektroniky)

oblast věd II.
12. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. /1970/ (Biofyzikální ústav)
13. Mgr. Luděk Havran, Dr. /1969/ (Biofyzikální ústav)
14. Judit Erika Šponerová, Ph.D. /1970/ (Biofyzikální ústav)
15. Ing. Josef Planeta, Ph.D. /1970/ (Ústav analytické chemie)
16. Mgr. Michal Horáček, Ph.D. /1972/ (Ústav fyzikálních chemie J. H.)
17. Ing. Jiří Brus, Ph.D. /1970/ (Ústav makromolekulární chemie)
18. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. /1971/ (Ústav organické chemie a biochemie)
19. Mgr. Martin Kabeláč, Ph.D. /1971/ (Ústav organické chemie a biochemie)
20. Ing. Radek Pohl, Ph.D. /1971/ (Ústav organické chemie a biochemie)
21. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. /1972/ (Ústav organické chemie a biochemie)
22. RNDr. Rüdiger H.Ettrich, Ph.D. /1970/ (Ústav systémové biologie a ekologie)

oblast věd III.
23. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. /1970/ (Filozofický ústav)
24. Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D. /1972/ (Historický ústav)
25. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. /1970/ (Historický ústav)
26. Ing. Petr Zemčík, Ph.D. /1969/ (Národohospodářský ústav)
27. Mgr. et Mgr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. /1976/ (Sociologický ústav)
28. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. /1973/ (Ústav pro jazyk český)

 • uložila V. Pačesovi, aby
  • informoval ředitele pracovišť AV ČR, kteří předložili návrhy na udělení prémií, o přijatých rozhodnutích,
  • za účasti ředitelů příslušných pracovišť slavnostně odevzdal oceněným pracovníkům diplomy o udělení prémií O. Wichterleho,
 • uložila J. Rákosníkovi, aby ve smyslu bodu 3 b) Směrnice Akademické rady č. 3/2005 zajistil ve IV. čtvrtletí 2006 poskytnutí prostředků určených na mimořádnou odměnu oceněným pracovníkům příslušným pracovištím AV ČR. Obdobné opatření bude opakováno ve IV. čtvrtletí 2007 a 2008.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o aktuálních otázkách AV ČR (bod VIII).
V. Pačes a J. Drahoš informovali o některých otázkách projednaných na posledním zasedání předsednictva AR, zejména o přípravě organizačního řádu Kanceláře AV ČR. Předseda AV ČR dále informoval o stanovisku, které vydal v souvislosti s dopisem některých vědeckých pracovníků a vysokoškolských učitelů prezidentu ČR V. Klausovi. J. Palouš sdělil, že setkání vedení AV ČR a SAV se uskuteční ve dnech 9.–11. října t. r.
V. Pačes informoval, že vláda ČR usnesením ze dne 17. května t. r. č. 557 zřídila funkci zmocněnce vlády pro evropský výzkum a jmenovala do této funkce prof. Ing. I. Wilhelma, CSc., a usnesením z téhož dne č. 569 provedla změny ve složení Akreditační komise. Dále sdělil, že vláda na svém zasedání dne 24. května t. r. schválila nové Stanovy AV ČR a rámcový rozpočet podpory výzkumu a vývoje na rok 2007.
Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí závěry 16. zasedání předsednictva AR ze dne 25. května 2006 a další přednesené informace.

Informace o podpisu prováděcích dokumentů k dvoustranným dohodám o vědecké spolupráci s Akademií věd Slovenska, Polska a Ruska (bod IX).
Materiál uvedl J. Palouš, který mj. připomenul, že jde o nové prováděcí dokumenty k platným dohodám o spolupráci.
Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci s připomínkami,
 • souhlasila s podepsáním prováděcích protokolů na léta 2006–2008 k dvoustranným dohodám mezi Akademií věd ČR a Polskou akademií věd a umění, Polskou akademií věd, Ruskou akademií věd a Slovenskou akademií věd.

Zpráva o přípravě anglické publikace o dějinách středoevropských zemí Between West and East. Four National Narratives in Central Europe (bod X).
K předložené zprávě podal bližší informaci J. Pánek.
Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu,
 • jmenovala J. Pánka editorem uvedené publikace za Akademii věd ČR.

Návrh na jmenování nového zástupce Ministerstva financí ČR do Dozorčí rady GA AV (bod XI)
uvedl M. Flieger.
Akademická rada

 • vyslovila poděkování Ing. Josefu Šafářovi za dosavadní práci v Dozorčí radě GA AV,
 • na základě návrhu Ministerstva financí ČR jmenovala Ing. Helenu Jansovou členkou Dozorčí rady GA AV.

Návrh na pověření vedením Biologického centra AV ČR (bod XII)
uvedl J. Drahoš.
Akademická rada

 • pověřila V. Našince, CSc., vedením Biologického centra AV ČR s účinností od 1. července 2006 do 31. prosince 2006.

Odměňování oponentů návrhů grantových a programových projektů (bod XIII).
Návrh uvedl M. Flieger. Po obsáhlé diskusi, v níž byly vysloveny připomínky a pochybnosti o tomto způsobu zainteresování oponentů i se zřetelem na domácí a zahraniční zkušenosti, bylo o návrhu rozhodnuto hlasováním.
Akademická rada

 • neschválila navržený způsob odměňování oponentů návrhů grantových a programových projektů.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bodXVI/2)
Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci P. Rába, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR neurčilo žádný z návrhů výzkumných záměrů předložených AV ČR k hodnocení meziresortními hodnotícími komisemi;
 • vzala na vědomí informaci V. Skleničky o průběhu a výsledcích konference REDEM’06 (management ve výzkumu a vývoji), která se konala ve dnech 9.–11. května t. r. v Přerově za aktivní účasti zaměstnanců Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR.