Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 214. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 16. června 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Rada vzala na vědomí body programu zasedání určené pouze pro informaci:

Usnesení vlády
a) ze dne 10. května 2006 č. 502 o návrhu podílu výdajů státního rozpočtu na VaV do roku 2010 na hrubém domácím produktu v běžných cenách;
b) ze dne 24. května 2006 č. 605 o návrhu výdajů státního rozpočtu na VaV na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009;
c) ze dne 24. května 2006 č. 614 o návrhu stanov Akademie věd České republiky.
Informace z plenárního zasedání národních poradních orgánů pro VaV členských zemí EU, které se konalo dne 25. a 26. května 2006 v Praze
Zápis
a) z jednání OK RVV SHV,
b) z jednání OK RVV ŽP.
Zpráva z neformálního zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost v Grazu

Body určené k projednání

Bioetická komise;
a) Návrh statutu;
b) Návrh jednacího řádu;
c) Ustanovení Bioetické komise podle zákona o VLEKB;
d) Výzva k nominaci kandidátů na členy Bioetické komise.

Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o VLEKB"), ukládá v § 23 a § 24 ustavit Bioetickou komisi Rady pro výzkum a vývoj a schválit její statut a jednací řád. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů dne 29. května 2006 pod č. 227 (227/2006 Sb.). Na zasedání Rady byly předloženy návrhy statutu a jednacího řádu, které Rada schválila. V souvislosti s přijetím zákona o VLEKB byla zrušena dosavadní Bioetická komise Rady a ustavena v souladu se Statutem a Jednacím řádem Bioetické komise nová ze stávajících osmi členů, kteří souhlasili s kandidaturou do nové komise. Zároveň byl Radě předložen návrh výzvy zainteresovaným orgánům k zaslání jmen kandidátů na doplňující volby, který Rada schválila.

Rámec společenství pro státní podporu
a) Návrh komise;
b) Stanovisko pro ÚOHS k návrhu Rámce;
c) Stanovisko ČR zaslané dopisem ÚOHS
Stálé misi ČR při EU; d) Stanovisko ÚOHS k OP a k veřejné podpoře.

Rada byla seznámena s předběžným návrhem Rámce společenství pro státní podporu, který vypracovala Evropská komise. Tento pracovní dokument je určen pro konzultace vnitrostátních odborníků a zúčastněných třetích stran. Cílem je prostřednictvím státní podpory zvýšit hospodářkou účinnost, a tím přispět k trvale udržitelnému růstu a tvorbě pracovních příležitostí ve VaVaI.
K tomuto dokumentu vypracoval sekretář Rady stanovisko pro ÚOHS s připomínkami a žádostí o přepracování. ÚOHS zpracoval toto stanovisko do stanoviska České republiky, které zaslal Stálé misi ČR při EU.

Zprávy resortů o hodnocení VaV a jeho výsledků (podle usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644) a k problematice podpory začínajících pracovníků výzkumu do 35 let
Rada vzala na vědomí odpovědi resortů na otázku Rady, jak poskytovatel v rámci své rozpočtové kapitoly zajišťuje podporu mladých pracovníků výzkumu s cílem zvýšit efektivitu vynakládaných prostředků pro zvýšení konkurenceschopnosti lidských zdrojů. Dále vzala na vědomí zprávy poskytovatelů o plnění úkolů uložených usnesením vlády ze dne 23. června 2004 č. 644, k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků. Rada konstatovala, že neuspokojivý stav hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků na většině resortů se nezměnil.
Rada uložila zpravodaji prof. P. Zunovi, aby na 215. zasedání RVV předložil návrh řešení připravený ve spolupráci se zainteresovanými poskytovateli (zejm. MŠMT, AV ČR a GA ČR) a se sekretářem RV a tajemnicí RV RLZ.
Dále Rada uložila sekretariátu Rady provést analýzu plnění úkolů po jednotlivých poskytovatelích podle jednotlivých okruhů bodů I a II.1.a) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644, podle výsledku analýzy požádat jednotlivé poskytovatele o strukturované doplňující informace a výsledek společně s návrhem dalšího postupu předložit na 215. zasedání RVV.

Principy hodnocení VaV na rok 2006
a) Zápis z 2. jednání PSZ a předsedů OK RVV k Hodnocení VaV a jeho výsledků;
b) Upravené Principy hodnocení VaV na rok 2006.

Rada schválila Principy hodnocení VaV na rok 2006 a uložila sekretariátu Rady zapracovat principy do Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků 2006, projednat s MŠMT a rozeslat do meziresortního připomínkového řízení. Tento materiál vznikl jako výsledný konsenzus pracovní skupiny k otázce Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků prováděném v roce 2006. Na několika jednáních byly postupně diskutovány návrhy na různé úpravy procesu hodnocení, pro které byly připraveny podrobné analýzy údajů.
Výsledný návrh Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků 2006 bude předložen na 215. zasedání Rady.

Údaje dodávané do IS VaV v roce 2007 – návrh úprav pro údaje dodávané v 2007
Rada schválila Údaje dodávané do IS VaV v roce 2007 – návrh úprav pro údaje dodávané v 2007 a uložila sekretariátu Rady rozeslat materiál do meziresortního připomínkového řízení. Navrhované změny v rozsahu dodávaných údajů do informačního systému výzkumu a vývoje (dále IS VaV) v roce 2007 částečně reagují na výsledky Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků provedeném v roce 2005. Akceptovat v plném rozsahu závěry vyplývající z Hodnocení 2005 není možné, neboť stále platí omezení daná zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Teprve po novelizaci tohoto zákona bude možné akceptovat další změny, avšak za podmínky, že nebudou v rozporu s touto přijatou novelou.V materiálu nejsou uvedeny návrhy změn struktury IS VaV vyplývající z připravovaných změn způsobu podpory specifického výzkumu na vysokých školách a jeho výsledků, neboť MŠMT, ČKR a RVŠ dosud nepředložily RVV žádný návrh.

Strukturální fondy EU 2007–2013
a) Výsledky screeningu projektu OP VaVpI (12.–25. 5. 2006);
b) Připomínky mpř. vlády doc. Havla k námětům OP VaVpI, OP PI a OP VK z 25. května 2006;
c) Návrh OP VaVpI.

Rada vzala na vědomí materiály k bodu Strukturální fondy EU 2007–2013.
Jádrem regionální a strukturální politiky Evropské unie jsou strukturální fondy. Jejich význam pro hospodářskou a sociální soudržnost je v rámci EU nezastupitelný. S cílem posílit hospodářskou a sociální soudržnost EU se strukturální fondy zaměřují na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů a snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů včetně venkovských oblastí. V současné době existují čtyři strukturální fondy, ze kterých členské státy čerpají finance prostřednictvím "národních" programových dokumentů. Jsou to: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond a Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu.

Souhrnné zprávy výzkumných záměrů Ministerstva obrany – návrh stanoviska
Předložené Souhrnné zprávy výzkumných záměrů MO jsou dokladem zlepšující se úrovně celkového hodnocení výzkumných záměrů. Lze konstatovat, že odpovědné složky MO zavedly jednotnou metodiku hodnocení efektivnosti vynakládání státních prostředků do výzkumu a vývoje a jejich výsledků a trvají na jejím dodržování. I přes dílčí výhrady uvedené v hodnocení jednotlivých výzkumných záměrů je možno konstatovat, že výzkumné záměry MO byly splněny převážně na dobré úrovni a že státní podpora výzkumu a vývoje byla využita efektivně. Rada schválila návrh stanoviska a uložila sekretariátu Rady zaslat toto stanovisko Ministerstvu obrany.

Aktualizace Dlouhodobých základních směrů výzkumu (dále DZSV) – 1. pracovní verze OK RVV
Rada vzala na vědomí Aktualizaci DZSV – 1. pracovní verzi OK RVV a uložila členům Rady a požádala stálé hosty o zaslání připomínek ve stanovené struktuře do 30. června 2006.
Rada uložila předsedům OK RVV do 25. srpna 2006 vypořádat připomínky, dopracovat návrhy DZSV a zaslat vypořádání připomínek a dopracované návrhy DZSV sekretariátu Rady.
Rada dále uložila zpravodaji prof. Zunovi, předsedům OK RVV a sekretariátu Rady návrhy DZSV společně projednat a uvést do vzájemného souladu a předložit konečné znění aktualizovaných DZSV na 216. zasedání Rady.

Rozpočtové opatření Ministerstva kultury
a) Dopis Ministerstva kultury;
b) Návrh odpovědi.

Rada vzala na vědomí dopis Ministerstva kultury, kterým žádá Radu o souhlas s provedením rozpočtového opatření, a to s převodem institucionálních prostředků na hodnocení výzkumných záměrů do účelových prostředků určených na výdaje na hodnocení projektů. Provedením navrženého rozpočtového opatření nebudou ovlivněny celkové výdaje kapitoly Ministerstva kultury v roce 2006, objem převáděných prostředků tvoří méně než 0,5 % ze závazného ukazatele "institucionální výdaje celkem".
Rada projednala tuto žádost a neměla proti navrhované změně námitek.

Rezortní program výzkumu Ministerstva zdravotnictví
a) Návrh programu;
b) Návrh stanoviska.

Rada vzala na vědomí Rezortní program výzkumu Ministerstva zdravotnictví, jehož cíle jsou stanoveny a formulovány tak, aby směrovaly současný výzkum a specifikovaly oblasti, ve kterých mohou nové poznatky významně ovlivnit kvalitu zdravotní péče. Rada dále schválila návrh stanoviska k Rezortnímu programu výzkumu Ministerstva zdravotnictví a doporučila vládě materiál schválit v předloženém znění po zapracování připomínek uvedených ve stanovisku Rady.