Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 212. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 14. dubna 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Rada vzala na vědomí body programu zasedání určené pouze pro informaci:
Usnesení vlády ze dne 29. března 2006 č. 322 o Podmínkách pro finanční ocenění mimořádných výsledků VaV nebo finanční ocenění propagace či popularizace VaV.
Rada byla informována o usnesení vlády ze dne 29. března 2006 č. 322 o Podmínkách pro finanční ocenění mimořádných výsledků VaV nebo finanční ocenění propagace či popularizace VaV (Národní cena vlády České republiky Česká hlava).

Informace o nové webové stránce evropského výzkumu – Invest in Research
Rada byla informována o zpřístupnění nové webové stránky věnované výzkumu, vývoji a inovacím na portálu Evropy, kde jsou nabízeny informace z Generálního ředitelství pro výzkum (DG Research), z Generálního ředitelství pro podnikání (DG Enterprise) a z Generálního ředitelství pro regionální podnikání (DG Regio).

Informace o přípravě plenárního zasedání poradních orgánů zemí EU pro VaV
Rada byla seznámena se současným stavem přípravy Plenárního zasedání poradních orgánů zemí EU pro VaV, které se bude konat v Praze ve dnech 25. a 26. května 2006.

Návrh podílu výdajů státního rozpočtu na VaV do roku 2010 na HDP – vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení
Rada se seznámila s vyhodnocením meziresortního připomínkového řízení k Návrhu podílu výdajů státního rozpočtu na VaV do roku 2010 na HDP. Jediný rozpor s Ministerstvem financí bude řešit předseda Rady s ministrem financí.

Souhrnné hodnocení programů VaV ukončených v roce 2004 – vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení
Rada byla informována o výsledcích meziresortního připomínkového řízení souhrnného hodnocení programů VaV, které byly ukončeny v roce 2004. Všem připomínkám bylo vyhověno a tento materiál byl předložen vládě bez rozporu.

Zápis z jednání Bioetické komise
Rada se seznámila se zápisem z jednání Bioetické komise, které se uskutečnilo dne 1. března 2006, kde byla projednávána novela zákona č. 130/2002 Sb., informace z jednání Bioetických komisí EU a hlavně nová podoba Bioetické komise, její statut a jednací řád.

Evropská charta pro výzkumné pracovníky
Rada byla informována o výsledcích dotazníkového šetření v organizacích zabývajících se VaV k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a ke Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, jehož výsledkem je doporučení Rady, aby tento materiál byl podkladem pro českou verzi této charty.
Stanoviska OK RVV k Metodice hodnocení VaV a jeho výsledků Rada vzala na vědomí stanoviska a návrhy na úpravy k Metodice hodnocení VaV a jeho výsledků od jednotlivých odborných komisí RVV, které měly předložit do konce března 2006.

Hodnocení VaV a jeho výsledků – hodnocení poskytovatelů (tab. č. 4)
Rada byla seznámena s tabulkou hodnocení poskytovatelů k výdajům ze státního rozpočtu na projekty a výzkumné záměry s rokem ukončení 2000–2004 a s jejich výsledky. Dokument bude zveřejněn na www.vyzkum.cz.

Ročenka IS VaV 2005
Rada se seznámila s Ročenkou IS VaV 2005 a souhlasila s jejím zveřejněním.

Zápis z jednání OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství
Rada se seznámila se zápisem z jednání odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro vědy neživé přírody a inženýrství, které proběhlo dne 28. března 2006. Zápis bude zveřejněn na www.vyzkum.cz.

Stanovy AV ČR – vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení
Rada se seznámila s výsledky meziresortního připomínkového řízení k návrhu Stanov AV ČR. Bylo vzneseno 31 připomínek, z toho čtyři zásadní, které uplatnilo Ministerstvo spravedlnosti. Všechny zásadní připomínky byly projednány se zástupcem Ministerstva spravedlnosti a došlo k dohodě o způsobu jejich vypořádání. Materiál byl předložen vládě bez rozporu. Body určené k projednání:
Současný stav přípravy Operačního programu VaVpI
Rada souhlasila se stávajícím zněním Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a jeho zdůvodněním a vzala na vědomí informaci o stavu prací a o středních projektech OP VaVpI. Požádala dále Řídicí orgán operačního programu (MŠMT) a vedoucího Pracovní skupiny operačního programu VaVpI dr. Blažku o informaci o stavu dalších prací na přípravě OP VaVpI na 213. zasedání RVV (dne 12. května 2006).
Plnění úkolů RVV vyplývajících z NIP
Rada schválila materiál Stav plnění úkolů RVV vyplývajících z NIP a uložila pokračovat v jejich plnění ve stanovených termínech.
Bioetická komise RVV
a) Informace k přípravě statutu a jednacího řádu BK RVV
b) Pracovní návrh statutu
c) Pracovní návrh jednacího řádu

Rada byla informována o přípravě pracovního návrhu statutu a pracovního návrhu jednacího řádu Bioetické komise RVV. Schválila je za předpokladu, že bude následně schválen Návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, jenž byl vrácen ze Senátu zpátky do Poslanecké sněmovny, kde by měl být znovu projednán na dubnové schůzi.

Novela zákona č. 130/2002 Sb. – výsledky veřejné diskuse
Rada byla seznámena s výsledky veřejné diskuse a s připomínkami členů, stálých hostů a odborných komisí RVV ke koncepci novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Souhrnné výsledky veřejné diskuse budou zveřejněny na www.vyzkum,cz. Budou zahájeny další práce na přípravě věcného záměru zákona č. 130/2002 Sb.

Návrh výdajů SR na VaV na rok 2007 a střednědobého výhledu na roky 2008–2009
a) Třetí verze návrhu výdajů SR
b) Zápisy z jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol

Rada schválila Návrh výdajů SR na VaV na rok 2007 a střednědobého výhledu na roky 2008–2009 a uložila sekretariátu Rady rozeslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení.

Informace z jarního zasedání Evropské rady
Rada se seznámila s informacemi z jarního zasedání Evropské rady, které se konalo v Bruselu ve dnech 23. a 24. března 2006. Na těchto jarních zasedáních věnuje Evropská rada pozornost hlavně plnění Lisabonské strategie, letos po roce plnění její aktualizace, která byla schválena na jarním zasedání Evropské rady v roce 2005. Cílem EU je vynaložení 3 % HDP na podporu výzkumu a vývoje. Evropská rada zdůraznila tento bod programu a vyzvala členské země, aby toto respektovaly. Česká republika se ústy předsedy vlády zavázala, že do roku 2010 dosáhnou výdaje na výzkum a vývoj 1 % HDP z veřejných zdrojů a 1,06 % ze soukromých zdrojů.

Návrh postupu pro využití prostředků rezervního fondu na VaV
Platná legislativní úprava umožňuje poskytovatelům nevracet finanční prostředky na výzkum a vývoj zpět do státního rozpočtu, ale převést je do rezervního fondu a využít je v následujícím roce. Poskytovatelům je tedy potřeba poskytnout informaci o správném postupu a o využití prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu. Proto se navrhuje zahájit práci na přípravě doporučení Rady v této věci a připravit dokument, který doporučí postup pro využívání prostředků z rezervního fondu. Doporučení bude zpracováno ve spolupráci s MF a po jeho dokončení a schválení Radou bude předáno všem poskytovatelům.

Odborná komise RVV pro společenské a humanitní vědy – situace
Vzhledem k dlouhodobě neujasněné personální situaci v OK RVV SHV, kdy někteří členové uvažovali o rezignaci, požádal ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací dr. Blažka dopisem všechny členy OK RVV SHV o vyjádření, zda v činnosti OK RVV SHV chtějí pokračovat nebo zda budou na své členství rezignovat. Na dopis odpovědělo osm členů OK RVV SHV, kteří mají zájem v práci pokračovat. Čtyři členové oznámili svoji rezignaci. Bude proto nutné zahájit přípravu doplňovacích voleb na členy OK RVV SHV, komise je zatím funkční a může plnit své úkoly.
Programy VaV ke stanovisku Rady a) Bilaterální projekty GA ČR (zadávací dokumentace)
b) Připomínky Rady k zadávací dokumentaci GA ČR
c) Rezortní program výzkumu MŽP
d) Návrh stanoviska Rady k resortnímu programu výzkumu MŽP

Rada schválila připomínky k Bilaterálním projektům GA ČR a uložila sekretariátu Rady zaslat schválené připomínky předsedovi GA ČR. Dále schválila stanovisko k návrhu Rezortního programu výzkumu v působnosti MŽP na léta 2007–2013 s tím, že doporučuje vládě předložený návrh schválit.

Podpora začínajících pracovníků ve výzkumu v ČR
a) Informace ze 14. zasedání Rady vlády ČR pro rozvoj lidských zdrojů
b) Vybrané aspekty podpory začínajících pracovníků výzkumu v ČR
c) Zmapování podpory začínajících pracovníků výzkumu v ČR

Rada byla seznámena se závěry 14. zasedání Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů, která se mimo jiné zabývala podporou mladých začínajících pracovníků ve výzkumu. Z tohoto zasedání vyplynulo pro RVV doporučení k projednání několika bodů, jako jsou například cíleně zaměřené programy nebo posílení a zvýšení efektivity vynakládaných prostředků na podporu začínajících pracovníků ve výzkumu. Rada se k otázce mladých vědeckých pracovníků vrátí na svých podzimních zasedáních.

Změny ve složení Akreditační komise – žádost o stanovisko Rady
Rada vyslovila souhlas s návrhem změn ve složení Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Závěrečný účet GA ČR 2004 – závěry NKÚ
a) Závěry NKÚ
b) Vyjádření GA ČR

Rada se seznámila se závěry NKÚ k Závěrečnému účtu Grantové agentury České republiky za rok 2004 i s vyjádřením a návrhem opatření Grantové agentury k tomuto materiálu. Sekretariát Rady připraví materiál k předložení vládě.

Bezpečnostní výzkum ČR na léta 2006–2013
Rada vzala na vědomí, po urgenci předsedy Rady, ministrem vnitra předloženou koncepci Bezpečnostního výzkumu České republiky na léta 2006–2013. Uložila zpravodaji Ing. Nekvasilovi, aby společně se sekretariátem Rady připravil na další 213. zasedání Rady návrh stanoviska k tomuto materiálu k projednání.

Různé
a) Výsledky pracovního semináře Financování technických věd a technického výzkumu v ČR
b) Jak dál ve financování VaV v ČR? (podklad pro seminář ISEA) c) V. fórum o znalostní ekonomice

Rada byla informována o závěrech pracovního semináře Inženýrské akademie ČR, který proběhl v Praze dne 8. března 2006 na podnět RVV. Hlavními body programu byla podpora financování technických věd a technického výzkumu a příprava ČR na využití strukturálních fondů.
Dále byla Rada seznámena s podkladem pro seminář Jak dál ve financování VaV v ČR? a s informací o Fóru o znalostní ekonomice, které ve dnech 27. a 30. března 2006 pořádala Světová banka v České republice.