Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 213. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 12. května 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Body programu určené pro informaci

Usnesení vlády ze dne 19. dubna 2006 č. 439 o Souhrnném vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2004
Rada vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 19. dubna 2006 č. 439 o Souhrnném vyhodnocení výsledků programů VaV, ukončených v roce 2004.

Závěrečný účet GA ČR – závěry NKÚ – materiál pro vládu – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Rada byla seznámena s výsledky meziresortního připomínkového řízení a požádala svého předsedu, aby tento materiál předložil vládě.

Analýza VaV 2006 – informace o stavu prací
Rada byla seznámena se stavem prací na každoročním dokumentu Analýza výzkumu a vývoje 2006.

Podpora začínajících pracovníků ve výzkumu v ČR – zápis z porady na téma financování mladých vědeckých pracovníků (AV ČR)
Rada byla informována o průběhu porady na půdě AV ČR, jejímž námětem bylo financování začínajících mladých vědeckých pracovníků.

Výtah z Rámce společenství pro státní pomoc v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
Rada byla seznámena s výtahem z dokumentu Rámec společenství pro státní pomoc v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, jehož účelem je stanovení pravidel pro poskytování finančních prostředků na VaVaI tak, aby nedošlo k narušení trhu. Dokument změní pravděpodobně míru státní pomoci pro výzkum a vývoj, upraví podmínky jejího navýšení a stanoví rozsah poskytování státní pomoci pro inovační aktivity. Je to pracovní dokument vypracovaný službami GŘ pro konkurenci při Evropské komisi.

Body určené k projednání

Výroční zpráva RVV za rok 2005
Rada schválila svůj každoroční úkol Výroční zprávu Rady pro výzkum a vývoj za rok 2005, která byla vypracována podle závazné osnovy a dokumentuje veškerou činnost, kterou se Rada zabývala v minulém roce. Materiál bude předložen na schůzi vlády.

Současný stav přípravy operačního programu VaVpI – informace o stavu prací
Rada byla seznámena s předloženým zněním (k 10. květnu 2006) operačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Výzkum a vývoj pro inovace, který je určen na čerpání finančních prostředků na VaV ze strukturálních fondů EU. Jde o materiál určený pro jednání s Evropskou komisí s cílem obhájit vynakládané finanční prostředky. Současně byla Rada seznámena s pozvánkou na projednání tohoto programu, které se uskuteční dne 22. května 2006 na MŠMT v Praze.

Návrh výdajů SR na VaV na rok 2007 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj pro rok 2007 a požádala svého předsedu, aby materiál předložil vládě.

Principy hodnocení VaV 2006
Rada byla seznámena s podkladem k diskusi pro upřesnění Metodiky hodnocení 2006, který bude sloužit při dalších jednáních Pracovní skupiny. Rada dále uložila Pracovní skupině zpravodajů, sekretariátu Rady a předsedům odborných komisí RVV, aby společně připravili návrh principů hodnocení a předložili ho na 214. zasedání Rady (16. června 2006).

Bezpečnostní výzkum ČR na léta 2006–2013 – návrh stanoviska
Rada schválila návrh stanoviska k materiálu, který předložilo na minulém zasedání Rady Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum ČR na léta 2006–2013. Posuzovaný materiál bude po doplnění užitečný jako podklad pro stále chybějící Národní plán bezpečnostního výzkumu České republiky. Tento materiál je zaměřen na ČR, ale v kontextu s naším členstvím v EU a NATO.

Doporučení EK z 11. 3. 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků – zpráva MŠMT
Rada vzala na vědomí zprávu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o průběhu implementace Doporučení EK z 11. 3. 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Odborná komise RVV pro společenské a humanitní vědy – výzva k zaslání návrhů kandidátů na členství
Rada schválila výzvu svého předsedy k zaslání návrhů nových kandidátů na členství v odborné komisi RVV pro společenské a humanitní vědy. Sekretariát Rady rozeslal výzvu na návrhy zainteresovaným orgánům a institucím.

Souhrnné zprávy výzkumných záměrů Ministerstva obrany – určení zpravodaje
Rada schválila jmenování prof. Přenosila zpravodajem pro tento bod programu.

Transpozice směrnice ES č. 2007/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo Radě dopisem nám. Koláře Transpozice směrnice ES č. 2007/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu, která by měla být zapracována do novely zákona č. 130/2002 Sb. Rada uložila sekretáři Rady projednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy způsob zapracování.

Národní program výzkumu II – žádost o informaci
Rada se rozhodla požádat dopisem svého předsedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o informaci o výsledcích veřejných soutěží na jednotlivé programy Národního programu výzkumu II a o stavu realizace tohoto programu. Kopie dopisu bude zaslána na vědomí ministrovi průmyslu a obchodu, neboť Ministerstvo průmyslu a obchodu je zodpovědné za část Národního programu výzkumu II.