Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ze zápisu 17. zasedání Akademické rady AV ČR 9. května 2006

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Václav Pačes. Během nepřítomnosti V. Pačesa (jednání s místopředsedou vlády J. Havlem a další povinnosti) řídil jednání Akademické rady místopředseda AV ČR J. Pánek.

Usnesení vlády ze dne 19. dubna 2006 č. 439, o Souhrnném vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2004 (bod II).
Projednání materiálu uvedl V. Pačes.

Akademická rada

 • vzala na vědomí usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 2006 č. 439, o Souhrnném vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2004,
 • uložila V. Pačesovi, aby v dohodě s představiteli vysokých škol projednal s místopředsedou vlády a předsedou RVV J. Havlem odbornou spolupráci při dalším zpracování aktualizované Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006,
 • uložila M. Fliegerovi, aby zajistil plnění bodu II/3 tohoto usnesení v rámci AV ČR.

Zabezpečení usnesení XXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR konaného dne 20. dubna 2006 (bod III).
Zprávu uvedl V. Pačes. V diskusi bylo konstatováno, že XXVIII. zasedání Akademického sněmu proběhlo úspěšně a bez organizačních a technických nedostatků. Kriticky byla hodnocena malá účast externích členů Sněmu; této otázce bude nutno při konstituování nového složení Sněmu věnovat zvýšenou pozornost.

Akademická rada

 • vzala s připomínkami na vědomí předloženou zprávu a opatření provedená k realizaci usnesení XXVIII. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
 • vyslovila poděkování pracovníkům KAV ČR a SSČ AV ČR, kteří přispěli k úspěšnému průběhu tohoto zasedání,
 • uložila F. Šmahelovi, aby zajistil úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR podle připomínek Akademického sněmu a jeho vydání pro potřeby pracovišť AV ČR (bod II/2 usnesení Sněmu),
 • uložila V. Pačesovi, J. Rákosníkovi, P. Rábovi a M. Fliegerovi, aby při dalších jednáních o novelizaci zákona č. 130/2002 Sb. vycházeli ze stanoviska XXVIII. zasedání Akademického sněmu (bod IV/4 usnesení Sněmu).

Informace o průběhu programu Nanotechnologie pro společnost (bod IV).
Informaci a předložené návrhy uvedl v zastoupení M. Fliegera M. Tůma. V diskusi byl blíže vyjasněn postup při výběru návrhů projektů.

Akademická rada

 • jmenovala RNDr. J. Kočku, DrSc., místopředsedou Rady programu "Nanotechnologie pro společnost",
 • schválila přidělení účelové dotace projektům podle návrhu Rady programu uvedeného v příloze 4,
 • pověřila M. Tůmu (sekretariát Rady programu), aby projednal s navrhovateli případné snížení finančních prostředků,
 • uložila M. Tůmovi, aby do 30. června 2006 zajistil uzavření smluv s příjemci dotací,
 • schválila s připomínkami návrh na vyhlášení druhé veřejné soutěže na program Nanotechnologie pro společnost s předpokládaným termínem zahájení řešení 1. ledna 2007 a uložila M. Fliegerovi vyhlásit veřejnou soutěž na tento program,
 • jmenovala komisi pro přijímání návrhů projektů programu ve složení MUDr. I. Pfeifer, CSc. – předseda, členové: Ing. L. Horníček, PhD., Ing. R. Šroglová.

Návrhy na udělení Cen Akademie věd ČR v roce 2006 (bod V).
Projednávání návrhů uvedl F. Šmahel.

Akademická rada
na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR udělila:

A) Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorům (autorským týmům):

 • autorskému týmu ve složení: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. – vedoucí týmu (ÚI), prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (ÚI), doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník (ÚI) za vědecký výsledek: Analýza, implementace a aplikace krylovovských metod – s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč (v rozdělení Z. Strakoš – 40 000 Kč, M. Tůma – 30 000 Kč, M. Rozložník – 30 000 Kč),
 • autorskému týmu ve složení: prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (ÚFCH JH) a prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. (ÚFCH JH) za vědecký výsledek: Organizované vrstvy na polarizovaných kapalných rozhraních – s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč (v rozdělení V. Mareček – 50 000 Kč, Z. Samec – 50 000 Kč),
 • autorskému týmu ve složení: PhDr. Polana Bregantová (ÚDU), PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. (ÚDU), prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. (ÚDU), PhDr. Anděla Horová (ÚDU), doc. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (ÚDU), Mgr. Ivana Panochová, PhD. (ÚDU), PhDr. Marie Platovská (ÚDU), prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (ÚDU), PhDr. Antonín Dufek, PhD. (Moravská galerie v Brně), doc. Ing. arch. Pavel Halík, CSc. (Technická univerzita v Liberci, Fakulta architektury), PhDr. Jiří Hilmera, CSc. (v důchodu), Jana Pauly (Národní technické muzeum Praha), Mgr. Tereza Petišková (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta užitého umění a designu), PhDr. Eva Petrová (bývalá pracovnice ÚDU), prof. PhDr. Sylva Petrová (University of Sunderland, Velká Británie), prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta), PhDr. Ludvík Ševeček (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně) za vědecký výsledek: Dějiny českého výtvarného umění V (1939–1958) – s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč (v rozdělení P. Bregantová – 10 000 Kč, L. Bydžovská – 10 000 Kč, I. Hlobil – 10 000 Kč, A. Horová – 10 000 Kč, V. Lahoda – 10 000 Kč, I. Panochová – 10 000 Kč, M. Platovská – 20 000 Kč, R. Švácha – 20 000 Kč),

B) Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:

 • Mgr. Dr. Filipu Kadlecovi, nar. 1971 (FZÚ), za vědecký výsledek: Realizace originálních experimentálních metod v časově rozlišené terahertzové spektroskopii kondenzovaných látek – s peněžitou odměnou 25 000 Kč,
 • Mgr. Zdeňku Kaplanovi, PhD., nar. 1972 (BÚ), za vědecký výsledek: Taxonomie a nomenklatura čeledi Potamogetonaceae – s peněžitou odměnou 25 000 Kč,
 • Mgr. Ing. Martinu Luxovi, nar. 1971 (SOÚ), za vědecký výsledek: Socioekonomický výzkum bydlení ( s peněžitou odměnou 25 000 Kč,

C) Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů těmto autorům (autorským týmům):

 • autorskému týmu ve složení: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (ÚFM), Ing. Yvonna Jirásková, CSc. (ÚFM), RNDr. Jiří Čermák, DSc. (ÚFM), RNDr. Milan Svoboda, CSc. (ÚFM) za vědecký výsledek: Povrchy a rozhraní v konstrukčních materiálech – aplikace moderních technologií a počítačového modelování – s celkovou peněžitou odměnou 70 000 Kč (v rozdělení O. Schneeweiss – 25 000 Kč, Y. Jirásková – 15 000 Kč, J. Čermák – 15 000 Kč, M. Svoboda – 15 000 Kč),
 • autorskému týmu ve složení: Ing. Bohumil Štíbr, DrSc. (ÚACH), RNDr. Bohumír Grüner, CSc. (ÚACH), RNDr. Josef Holub (ÚACH), Ing. Mario Bakardjijev, CSc. (ÚACH), RNDr. Drahomír Hnyk, CSc. (ÚACH), Ing. Zbyněk Plzák, CSc. (ÚACH), Ing. Jiří Fusek, CSc. (ÚACH) za vědecký výsledek: Klastrová boranová analoga cyklopentadienylového aniontu a ferrocenu – s celkovou peněžitou odměnou 70 000 Kč (v rozdělení B. Štíbr – 25 000 Kč, B. Grüner – 15 000 Kč, J. Holub – 8000 Kč, M. Bakardjijev – 8000 Kč, D. Hnyk – 6000 Kč, Z. Plzák – 4 000 Kč, J. Fusek – 4000 Kč);
 • Ing. Petru Škrdlovi, PhD. (ARÚB) za vědecký výsledek: The Upper Paleolithic on the Middle Course of the Morava River, The Dolní Věstonice Studies – s peněžitou odměnou 35 000 Kč,

 • uložila V. Pačesovi, aby
  • předal udělené ceny AV ČR,
  • zaslal děkovné dopisy autorům (autorským kolektivům), jejichž vysoce hodnotné práce nemohly být vzhledem k omezenému počtu cen vyznamenány udělením cen, ale jimž Komise pro udělování cen AV ČR vyslovila zvláštní uznání.

Návrhy na udělení čestných medailí, oborových medailí a pamětní medaile AV ČR (bod VI).
Úvodní slovo k předloženým návrhům přednesl v zastoupení V. Pačesa F. Šmahel, který seznámil Akademickou radu s dodatečně předloženým stanoviskem Vědecké rady AV ČR k jednotlivým návrhům. Vzhledem k tomu, že u návrhů na udělení čestných medailí AV ČR De scientia et humanitate optime meritis a u některých dalších návrhů Vědecká rada AV ČR zatím nedospěla ke konečnému závěru, doporučil, aby rozhodnutí o těchto návrzích bylo odloženo až do jejího vyjádření. O udělení medailí bylo rozhodnuto hlasováním.

Akademická rada

 • udělila pamětní medaili AV ČR J. Patočky Dr. phil. Heinrichu Pfeifferovi, Dr. h. c. mult., prof. h. c. mult. (Alexander v. Humboldt Stiftung, Bonn, SRN),
 • udělila čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách
  • prof. Imremu Csiszárovi, DrSc. (Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Maďarsko),
  • prof. Flemmingu Topsøe, PhD. (University of Copenhagen, Dánsko),
 • udělila čestnou oborovou medaili E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
  • prof. Peteru H. Dederichsovi (Institut fųur Festkörperforschung, Jülich, SRN),
  • Dr. Gerardu Jamelotovi (Université Paris–Sud, Francie),
 • udělila čestnou oborovou medaili J. G. Mendela za zásluhy v biologických vědách
  • prof. Dr. Davidu L. Denlingerovi (Ohio State University, USA),
  • doc. Ing. Antonínu Stratilovi, DrSc. (ÚŽFG),
 • udělila čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách prof. MUDr. Heleně Tlaskalové-Hogenové, DrSc. (MBÚ),
 • udělila čestnou oborovou medaili F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách
  • prof. Dr. Christianu Lequesnovi (CEFRES, Praha),
  • prof. Franku I. Michelmanovi (Harvard University, USA),
 • uložila V. Pačesovi, aby po obdržení konečného vyjádření Vědecké rady AV ČR předložil Akademické radě k rozhodnutí zbývající podané návrhy s tím, že návrh týkající se prof. RNDr. Miroslava Fiedlera, DrSc., je třeba předložit již příštímu zasedání Akademické rady dne 30. května 2006.

Návrh aktualizované Rámcové smlouvy o spolupráci na realizaci doktorského studijního programu mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou v Praze (bod VII).
Projednávání předložených návrhů uvedl J. Syka.

Akademická rada

 • schválila Rámcovou smlouvu o spolupráci na realizaci doktorského studijního programu mezi AV ČR a Univerzitou Karlovou v Praze podle předloženého návrhu.

Návrh složení Komise životního prostředí AV ČR na funkční období 2006–2010 (bod VIII).
Návrh uvedl J. Drahoš. V diskusi byl s návrhem vyjádřen souhlas a bylo doporučeno, aby J. Drahoš a J. Škoda v této souvislosti vhodně vyřešili i umístění a úhradu činnosti sekretariátu Komise.

Akademická rada

 • jmenovala na funkční období 2006–2010 Komisi pro životní prostředí AV ČR ve složení: předseda: MUDr. Radim Šrám, DrSc. (ÚEM), místopředseda a tajemník: doc. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (ÚSBE), členové: Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP), Ing. Karel Bláha, CSc. (MŽP), doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc. (JU), doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. (PřF UK), Ing. Pavel Cudlín, CSc. (ÚSBE), Ing. Jaroslav Červený, CSc. (ÚBO), PaedDr. Tomáš Hák, PhD. (CŽP UK), prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU Brno), Ing. Stanislav Lusk, CSc. (ÚBO), RNDr. Miroslav Martiš, CSc. (ČZU), RNDr. Ivana Nemešová, CSc. (ÚFA), Dr. Čeněk Novotný, PhD. (MÚ), Ing. Martina Pásková, PhD. (MŽP), prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (ČZU), Ing. Miroslav Punčochář, CSc. (ÚCHP), doc. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. (VÚ veterinárního lékařství), MUDr. Eva Rychlíková (Zdravotní ústav Středočeského kraje), doc. Ing. Josef Seják, CSc. (UJEP), doc. RNDr. Karel Spitzer, CSc. (BC), PhDr. Oleg Suša, CSc. (FLÚ), doc. Ing. Petr Šauer, CSc. (VŠE), RNDr. Miroslav Šrůtek, PhD. (BÚ), Bc. Zdeňka Šustáková (TC), JUDr. Eva Tošovská, CSc. (NHÚ), RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (ÚGN), Ing. Zbyněk Večeřa, CSc. (ÚIACH), Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (AR, ÚH), JUDr. Jana Zástěrová, CSc. (ÚSP), doc. RNDr. Jan Žďárek, DrSc. (ÚOCHB),
 • uvolnila z členství v Komisi dosavadní členy, kteří ukončili činnost na vlastní žádost, a vyslovila jim poděkování za vykonanou práci.

Návrh Statutu Komise pro vědecké informace AV ČR (bod IX).
Předložený návrh uvedl P. Ráb. V diskusi byl s věcným obsahem návrhu vyjádřen souhlas, bylo však doporučeno ještě jej upřesnit po formální stránce.

Akademická rada

 • schválila Statut Komise pro vědecké informace AV ČR podle předloženého návrhu s připomínkami.

Návrh změny názvu Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR (bod XI).
Návrh uvedl P. Vlasák.

Akademická rada

 • souhlasila se změnou názvu Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR na Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ve zkratce "ÚFE") s účinností k 1. lednu 2007.

Zpráva o realizaci sloučení pracovišť AV ČR k 1. lednu 2006 (bod XIII).
Zprávu uvedl J. Rákosník, který konstatoval, že sloučení pracovišť, schválené Akademickým sněmem, se ve všech případech uskutečnilo bez větších problémů.

Akademická rada

 • vzala předloženou zprávu na vědomí.

Výsledky kontrol hospodaření pracovišť AV ČR (bod XIV).
K předloženým zprávám přednesli podrobnější komentáře J. Pánek, J. Rákosník a J. Nováková.

Výsledky kontroly v Etnologickém ústavu AV ČR za léta 2004–2005 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod XIV/1).

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Etnologickém ústavu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR za léta 2004–2005 (bod XIV/2).

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,
 • uložila V. Pačesovi, aby za účasti J. Pánka, J. Rákosníka a J. Novákové osobně projednal s PhDr. O. Tůmou přetrvávající nedostatky v hospodářské správě ústavu a požádal jej o efektivní opatření k jejich prevenci.

Návrh programu Týdne vědy a techniky 2006 (bod XV).
Předběžný návrh uvedl J. Kolbek. V diskusi byl předložený návrh kladně oceněn a bylo doporučeno doplnit přehled chystaných akcí o výstavu publikací nakladatelství Academia za uplynulý rok, kterou uspořádá Knihovna AV ČR ve spolupráci s divizí nakladatelství Academia SSČ AV ČR.

Akademická rada

 • souhlasila se základní koncepcí a programem Týdne vědy a techniky 2006 podle předloženého návrhu s připomínkou,
 • uložila J. Kolbekovi, aby v součinnosti s místopředsedy AV ČR dopracoval definitivní program Týdne vědy a techniky 2006 a předložil jej Akademické radě v září 2006.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o aktuálních otázkách AV ČR (bod XVI).
K jednání 15. zasedání předsednictva AR dne 2. května t. r. sdělili bližší podrobnosti P. Vlasák, který informoval o konečné úpravě návrhu nových Stanov AV ČR a o jeho odeslání místopředsedovi vlády a předsedovi RVV J. Havlovi, a J. Pánek, který podal vysvětlení k návrhu na zařazení souboru Hlávkových staveb v Černovicích mezi památky UNESCO. V. Pačes informoval o právě ukončeném jednání s místopředsedou vlády a předsedou RVV J. Havlem, které se týkalo návrhu rozpočtu prostředků na výzkum a vývoj pro rok 2007, předložení návrhu Stanov AV ČR ke schválení vládě a uplatnění koncepčních připomínek AV ČR k nové metodice hodnocení výzkumu a vývoje. K poslední uvedené věci bylo dohodnuto, že V. Pačes navrhne po dalším projednání utvoření odborné pracovní skupiny, která se bude soustavně zabývat přepracováním metodiky hodnocení výzkumu a vývoje. V dalším informovali J. Rákosník o akceptování navrhovaného rozpočtu AV ČR na rok 2007 v Radě pro výzkum a vývoj a jeho předložení vládě a V. Nekvasil o dalších otázkách, kterými se zabývala Rada pro výzkum a vývoj.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí závěry 15. zasedání předsednictva AR ze dne 2. května 2006 a další přednesené informace.

Smlouva o partnerství na vybudování "Vědeckotechnického parku Jihlava" (bod XVIII).
Sjednání navržené smlouvy blíže odůvodnil J. Škoda.

Akademická rada

 • souhlasila s partnerstvím AV ČR v projektu Vědeckotechnický park Jihlava dle předložené smlouvy,
 • souhlasila s tím, že zástupcem AV ČR v řídícím týmu projektu bude doc. Ing. M. Drdácký, DrSc., ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Návrh na jmenování předsedy GA AV a místopředsedy GA AV pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd (bod XIX).
Projednávání předloženého návrhu uvedl v zastoupení M. Fliegera V. Rudajev, který zdůraznil, že ve druhém kole výběrového řízení bylo možno vybírat z velmi kvalitních kandidátů.

Akademická rada

 • poděkovala RNDr. Vladimíru Rudajevovi, DrSc., pověřenému od 1. března 2006 vedením GA AV, za práci vykonanou v této funkci,
 • jmenovala s účinností od 15. května 2006 RNDr. Jiřího Gabriela, DrSc., předsedou GA AV,
 • jmenovala s účinností od 15. května 2006 RNDr. Jiřího Velemínského, DrSc., místopředsedou GA AV a současně jej s poděkováním uvolnila z funkce člena Dozorčí rady GA AV.

Návrh na jmenování místopředsedy Komise pro hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zaměřených na infrastrukturu VaV (bod XXI).
Návrh uvedl P. Ráb.

Akademická rada

 • jmenovala Ing. P. Bobáka, CSc., místopředsedou Komise pro hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zaměřených na infrastrukturu VaV.

Návrh na jmenování zástupce Akademické rady AV ČR v Radě Technologického centra AV ČR (bod XXII).
Návrh uvedl J. Hrušák.

Akademická rada

 • odvolala z Rady Technologického centra AV ČR Ing. K. Aima, CSc., a vyslovila mu poděkování za jeho práci,
 • jmenovala zástupcem Akademické rady AV ČR v Radě Technologického centra AV ČR prof. Ing. V. Skleničku, DrSc.

Návrhy na pověření vedením pracovišť AV ČR, jejichž ředitelům končí funkční období v průběhu roku 2006 (bod XXIII).
Předložené návrhy uvedli P. Vlasák, J. Drahoš a J. Pánek.

Akademická rada

 • ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR uvolnila z důvodu ukončení funkčního období
  • RNDr. Jana Laštovičku, DrSc., z funkce ředitele Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a
  • doc. Ing. Richarda Šňupárka, CSc., z funkce ředitele Ústavu geoniky AV ČR
  s účinností ke dni 31. května 2006 a vyslovila jim poděkování za vykonanou práci,

 • v návaznosti na končící funkční období ředitelů a po projednání s vědeckými radami příslušných pracovišť pověřila
  • RNDr. Ivanu Macháčkovou, CSc., vedením Ústavu experimentální botaniky AV ČR s účinností od 13. května 2006 do 31. prosince 2006,
  • prof. RNDr. Radima Blahetu, CSc., vedením Ústavu geoniky AV ČR,
  • Ing. Jana Dobeše, CSc., vedením Ústavu jaderné fyziky AV ČR,
  • doc. Ing. Miloše Drdáckého, DrSc., vedením Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR,
  • RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc., vedením Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR,
  • RNDr. Radana Hutha, DrSc., vedením Ústavu fyziky atmosféry AV ČR,
  • doc. PhDr. Pavla Kouřila, CSc., vedením Archeologického ústavu AV ČR Brno,
  • prof. RNDr. Milana Mareše, DrSc., vedením Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR,
  • prof. Ing. Dr. Pavla Chrásku, DrSc., vedením Ústavu fyziky plazmatu AV ČR,
  • RNDr. Aleše Špičáka, CSc., vedením Geofyzikálního ústavu AV ČR, n doc. PhDr. Lubomíra Tyllnera, CSc., vedením Etnologického ústavu AV ČR,
  • PhDr. Oldřicha Tůmu vedením Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,
  • prof. Ing. Karla Ulbricha, DrSc., vedením Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a
  • JUDr. Jaroslava Zachariáše, CSc., vedením Ústavu státu a práva AV ČR
  s účinností od 1. června 2006 do 31. prosince 2006,
  • Ing. Vlastimila Matějce, CSc., vedením Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR s účinností od 14. června 2006 do 31. prosince 2006,
  • prof. RNDr. Ing. Michala V. Marka, DrSc., vedením Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR a
  • prof. MVDr. Ivana Míška, CSc., vedením Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
  s účinností od 1. prosince 2006 do 31. prosince 2006.

Návrhy na pověření vedením pracovišť AV ČR v souvislosti s jejich přechodem na veřejné výzkumné instituce od 1. ledna 2007 (bod XXIV).
Předložené návrhy uvedli P. Vlasák, J. Drahoš a J. Pánek.

Akademická rada

 • doporučila V. Pačesovi, aby vedením pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí pověřil na období od 1. ledna 2007 do řádného jmenování ředitele pracoviště podle § 17 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích:

ve vědní oblasti I.
doc. RNDr. Petra Heinzela, DrSc.
– Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.,
Ing. Karla Jungwirtha, DrSc.
– Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Antonína Sochora, DrSc.
– Matematický ústav AV ČR, v. v. i.,
prof. RNDr. Jiřího Wiedermanna, DrSc.
– Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.,
Ing. Jana Dobeše, CSc.
– Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.,
prof. RNDr. Milana Mareše, DrSc.
– Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.,
doc. RNDr. Petra Lukáše, CSc.
– Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.,
prof. Ing. Dr. Pavla Chrásku, DrSc.
– Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,
Ing. Zdeňka Cháru, CSc.
– Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Luďka Franka, DrSc.
– Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.,
Ing. Vlastimila Matějce, CSc.
– Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.,
doc. Ing. Miloše Drdáckého, DrSc.
– Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.,
doc. RNDr. Zbyňka Jaňoura, DrSc.
– Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Aleše Špičáka, CSc.
– Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Václava Cílka, CSc.
– Geologický ústav AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Radana Hutha, DrSc.
– Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.,
prof. RNDr. Radima Blahetu, CSc.
– Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.,
Ing. Karla Balíka, CSc.
– Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. (s případnou změnou názvu ústavu),

ve vědní oblasti II.
doc. RNDr. Stanislava Kozubka, DrSc.
– Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
Víta Našince, CSc.
– Biologické centrum AV ČR, v. v. i.,
doc. RNDr. Jana Kirschnera, CSc.
– Botanický ústav AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Jaroslava Kuneše, DrSc.
– Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.,
prof. RNDr. Blanku Říhovou, DrSc.
– Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.,
doc. RNDr. Ludmilu Křivánkovou, CSc.
– Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.,
Ing. Janu Bludskou, CSc.
– Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.,
prof. RNDr. Jana Zimu, DrSc.
– Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Ivanu Macháčkovou, CSc.
– Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,
prof. MUDr. Evu Sykovou, DrSc.
– Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.,
prof. RNDr. Petra Čárského, DrSc.
– Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.,
prof. Ing. Jiřího Haniku, DrSc.
– Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.,
prof. Ing. Karla Ulbricha, DrSc.
– Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,
prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc.
– Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.
– Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
prof. RNDr. Ing. Michala V. Marka, DrSc.
– Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.,
prof. MVDr. Ivana Míška, CSc.
– Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.,

ve vědní oblasti III.
doc. PhDr. Pavla Kouřila, CSc.
– Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i.,
doc. PhDr. Luboše Jiráně, CSc.
– Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.,
doc. PhDr. Lubomíra Tyllnera, CSc.
– Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.,
PhDr. Pavla Barana, CSc.
– Filozofický ústav AV ČR, v. v. i.,
prof. PhDr. Svatavu Rakovou, CSc.
– Historický ústav AV ČR, v. v. i.,
doc. PhDr. Ivana Šedivého, CSc.
– Masarykův ústav – Archiv AV ČR, v. v. i.,
doc. Ing. Lubomíra Lízala, PhD.
– Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (s případnou změnou názvu ústavu),
PhDr. Stanislavu Vavrouškovou, CSc.
– Orientální ústav AV ČR, v. v. i.,
prof. PhDr. Ivo Čermáka, CSc.
– Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.,
PhDr. Vladimíra Vavřínka, CSc.
– Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.,
PhDr. Marii Čermákovou
– Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.,
doc. PhDr. Lubomíra Konečného
– Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.,
doc. PhDr. Pavla Janouška, CSc.
– Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.,
doc. RNDr. Karla Olivu, PhD.
– Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
PhDr. Oldřicha Tůmu
– Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
JUDr. Jaroslava Zachariáše, CSc.
– Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.,
a
PhDr. Ivanu Kadlecovou
– Knihovna AV ČR, v. v. i.,
Ing. Jana Škodu
– Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XXVI)

Akademická rada

 • na návrh P. Vlasáka souhlasila s tím, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní konferencí Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, kterou pořádá Matematický ústav AV ČR v Praze ve dnech 28.–31. května 2006 na počest 80. narozenin prof. Ivo Babušky,
 • vzala na vědomí informaci J. Hrušáka, že bylo dosaženo dohody o alokaci prostředků strukturálních fondů EU mezi jednotlivé operační programy, při čemž došlo ke zvýšení prostředků na výzkum a vývoj o 2 %. V této souvislosti vzala na vědomí též informaci J. Syky o změně struktury operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, v němž se počítá i s prostředky pro popularizaci vědy a pro motivaci mládeže k odborné a vědecké činnosti,
 • vzala na vědomí informaci J. Škody o chystané rekonstrukci fasády budovy AV ČR na Národní třídě, která bude zahájena v nejbližší době a potrvá přibližně dva měsíce. V této souvislosti byl dán souhlas s umístěním velkoplošné reklamy na lešení před budovou, což umožní pokrýt část nákladů rekonstrukce,
 • na návrh M. Steinera a V. Pačesa pověřila pracovní skupinu ustavenou podle rozhodnutí 15. zasedání Akademické rady ze dne 14. března 2006 k bodu XIII. ke schválení upřesněného rozdělení dotací pro podporu časopisů vydávaných pracovišti AV ČR na rok 2006; pro další roky pak pracovní skupina připraví (ve spolupráci s Ediční radou) návrh nových pravidel poskytování této podpory,
 • vzala na vědomí informaci V. Skleničky o průběhu a výsledcích konference European Technology Platforms konané ve Vídni ve dnech 4.–5. května 2006. K rozhodujícím výsledkům konference patří příslib evropského komisaře J. Potočnika, že problematika technologických platforem bude zařazena do 7. rámcového programu EU.