Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > červen  > Z Bruselu

Podpora základního výzkumu v 7. RP získává pevné kontury

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

V Bruselu na Australském stálém zastoupení při EU se 2. května t. r. konalo setkání evropských styčných kanceláří pro VaV seskupených v síti IGLO, jehož hostem byl specialista Evropské komise na základní výzkum dr. William Cannell, vedoucí sekce Předjímání vědeckých a technologických potřeb – základní výzkum na Generálním ředitelství pro VaV.

Dr. Cannell seznámil posluchače s přípravou specifického programu Myšlenky, s ustavením Evropské výzkumné rady (ERC), se současným stavem programu a s plány do budoucna. Úsilí o ustavení ERC pro financování základního výzkumu motivovaly nepříznivé trendy v evropském výzkumu; vysoký objem vynaložených prostředků ve srovnání se zahraničím, nízká efektivita a struktura těchto výdajů. Úsilí trvající zhruba tři roky bylo v červenci 2005 korunováno úspěchem, když Evropská komise oznámila jména 22 předních evropských vědců (17 mužů a pěti žen), kteří tvoří vědecký výbor nové Evropské výzkumné rady.

Výbor vybrala skupina nezávislých evropských vědců v čele s Lordem Patten of Barnesem, rektorem univerzity v Oxfordu a Newcastle upon Tyne. Členové výboru vystupují sami za sebe, nikoliv za svou zemi nebo organizaci, v níž pracují. Mezi 22 členy je také prof. Pavel Exner z Ústavu jaderné fyziky AV ČR. ERC funguje jako orgán nezávislý na Komisi. Jeho úkoly jsou: vytyčovat strategii evropského výzkumu, usilovat o zvyšování jeho úrovně a na základě vědecké kvality rozhodovat o podpoře jednotlivých výzkumných projektů zejména v průlomovém a interdisciplinárním základním výzkumu.

Kromě vědeckého výboru (Scientific Council) bude ERC disponovat rovněž implementační agenturou, kterou v počátečním období pravděpodobně ustanoví Evropská komise.

Vědecký výbor se sešel již dvakrát. Zvolil si mj. svého předsedu – prof. Fotise Kafatose, vedoucího imunogenomiky hmyzu na Imperial College v Londýně –, dva místopředsedy – prof. Helgu Nowotny, předsedkyni EURABu (European Research Advisory Board), členku Vědeckého centra Vídeň a profesorku na ETH Curych – a dr. Daniela Estevea, ředitele Centra fyziky pevných látek na Komisariátu atomové energie v Saclay ve Francii. Výbor se také dohodl na celkovém konceptu své činnosti, souhlasil s fungováním implementační agentury pod Evropskou komisí a zveřejnil počáteční strategii včetně návrhu dvou grantových schémat:
Rozpočet ERC 300 milionů eur v roce 2007 se bude podobně jako jiné programy 7. RP exponenciálně zvyšovat až na 1,7 miliardy eur v roce 2013. Z důvodů omezeného počátečního rozpočtu, nebezpečí přílišného převisu nabídky projektů a akutní potřeby změnit stávající status začínajících vědců v zemích EU je v prvním roce fungování ERC navrženo vyhlášení pouze grantového schématu pro nezávislost začínajících vědců. Začínajícím výzkumníkům, kteří nejsou výzkumně činní déle než 10 let od ukončení doktorandského studia, by na dobu pěti let mělo být uděleno asi 200–250 grantů v rozsahu 100 000–400 000 eur ročně. Velkorysým financováním se tyto granty budou odlišovat od grantů Marie Curie pro vědeckou výměnu, grantů EURYI organizace ESF nebo plánovaných grantů YIN organizace COST: granty ERC mají umožnit začínajícím vědcům nikoliv jen vědecky "přežít", ale získat finanční a organizační nezávislost a založit si vlastní výzkumný tým. Druhé plánované grantové schéma – granty pro pokročilý vědecký výzkum otevřené pro vědecké pracovníky v jakémkoliv stadiu jejich vědeckovýzkumné kariéry – bude zahájeno pravděpodobně nejdříve v druhém roce fungování ERC.

Granty budou vázány na výzkumníka, a tedy přenosné; organizace, která výzkumníka hostí, bude moci dostávat z grantu příspěvek na své režijní náklady. Podávání grantů bude dvoukolové, jediným kritériem bude vědecká kvalita uchazeče a projektu, protože na rozdíl od jiných programů 7. RP nemají granty ERC sloužit k prohloubení evropské výzkumné spolupráce.

Příjemci grantů po předložení indikativního rozpočtu získají část finančních prostředků ve splátkách předem. K přesunům mezi položkami budou stačit pouze vysvětlení, nikoliv schválení ze strany ERC a uskuteční se pouze jedno celkové vyúčtování po ukončení grantového období. Obnovitelnost grantu pro začínající vědce se neočekává, nicméně příjemci těchto grantů budou moci žádat na konci svého grantového období bez omezení o granty všeobecné. ERC zahájí svou grantovou činnost současně se zahájením 7. RP na začátku roku 2007.

DAVID KOLMAN,
Czech Liason Office for R&D Brussels,
www.czelo.cz