Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nabídka jazykových kurzů ve školním roce 2006–2007

Nabídka jazykových kurzů v Praze


Oddělení studia jazyků ÚJČ AV ČR se sídlem v Praze 1, Na Florenci 3, bude ve školním roce 2006–2007 pořádat pro pracovníky AV ČR jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a kurzy češtiny pro cizince.
Přihlášky jsou k dispozici na internetových stránkách KJ AV ČR www.langdpt.cas.cz. Vyplněnou přihlášku doručte na oddělení studia jazyků ÚJČ AV ČR.
Kontakt: Eva Kohoutová, tel.: 222 828 401,
e-mail: kohoutova@langdpt.cas.cz

Uzávěrka přihlášek je 25. 6. 2006.

Výuka ve školním roce 2006–2007 bude zahájena v týdnu od 11. 9. 2006.
Oddělení studia jazyků si během školního roku vyhrazuje právo z vážných organizačních důvodů změnit vyučujícího nebo termín konání kurzu a případně kurz zrušit při nedostatečném počtu posluchačů, tj. méně než šesti účastníků.

ANGLIČTINA

I. Všeobecná angličtina

Kurz pro začátečníky (1x týdně)
Kurz pro falešné začátečníky (1x týdně)

Kurz je zaměřen na získání základních jazykových znalostí a dovedností. (bez vstupního testu)

Kurzy všeobecné angličtiny
(1x a na mírné a střední pokročilosti NOVĚ i 2x týdně)

Kurzy na všech úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.

NOVĚ Innovations (2x týdně)
Tento kurz všeobecné angličtiny pro středně pokročilé a pokročilé studenty (např. absolventy FCE a CAE) se odlehčenou formou zaměřuje především na rozšíření a zdokonalení hovorové angličtiny pro každodenní situace.

Special Projects in English (1x týdně)
Kurz je zaměřený zejména na rozvíjení ústního a písemného projevu. Výchozím materiálem jsou náročné poslechové texty či četba z různých stylových vrstev angličtiny. Kurz je určen pokročilým posluchačům.

British Studies (1x týdně)
Kurz moderních britských reálií je určen pokročilým posluchačům. Zaměřuje se jak na seznámení s různými aspekty života v současné Británii formou konverzace, poslechu apod., tak na další zdokonalení jazykových znalostí a dovedností.

II. Akademická angličtina

Odborná angličtina – English for Science and Technology (1x týdně)
Kurz angličtiny pro pracovníky ve vědě a výzkumu je zaměřený na slovní zásobu, gramatické struktury a jazykové dovednosti potřebné pro odbornou komunikaci. Součástí kurzu je i příprava na jazykovou zkoušku požadovanou v rámci doktorandského studia.

Presenting in English (1x týdně)
Dvousemestrální kurz pro středně a více pokročilé, který poskytuje jazykovou a psychologickou přípravu na veřejná vystoupení v angličtině včetně jejich praktického nácviku.

NOVĚ – Panorama 1 (2x týdně)
Kurz pro středně pokročilé studenty (např. absolventy FCE), kteří se chtějí zaměřit na zdokonalení svých jazykových znalostí a dovedností z důvodů především profesních či mají v úmyslu posléze pokračovat v přípravě ke zkoušce CAE.

NOVĚ – Panorama 2 (2x týdně)
Kurz pro pokročilejší studenty (např. absolventy CAE), kteří se chtějí zaměřit na zdokonalení svých jazykových znalostí a dovedností z důvodů především profesních či mají v úmyslu pokračovat v přípravě ke zkoušce CPE.

NOVĚ – Study skills (2x týdně)
Tento kurz pro středně pokročilé studenty je zaměřen na zvládnutí důležitých dovedností potřebných pro studium na zahraniční univerzitě. Je vhodný i jako předstupeň pro studenty, kteří mají zájem o přípravu ke zkoušce TOEFL.

Písemný projev (1x týdně)
Kurz se zaměřuje na různé formy odborného písemného projevu (psaní dopisů, referátů, resumé, anotací aj.) a další aspekty písemného vyjadřování. Je určen pro středně pokročilé a pokročilé.

Jazyková zkouška pro doktorandy
Zkouška se skládá z písemného testu a ústního pohovoru zaměřeného na odborný jazyk v oboru posluchače. V angličtině může doktorand absolvovat zkoušku z odborné angličtiny, FCE, CAE a TOEFL, a to dle vlastního výběru a zaměření. Ústní, odborně zaměřený pohovor je však podmínkou.

III. Příprava k mezinárodním zkouškám

PET – Cambridge Preliminary English Test (2x týdně)
Tento kurz je určen mírně pokročilým posluchačům, kteří potřebují základní systematickou přípravu ve všech jazykových dovednostech, tj. v mluveném projevu, čtení, poslechu a gramatice. Je vhodným předstupněm ke kurzu FCE, protože obsahuje i základní testovací techniky zkoušky FCE. Případní zájemci mohou zkoušku složit na Britské radě.

FCE – Cambridge First Certificate in English (2x týdně)
Dvousemestrový kurz pro středně pokročilé je zaměřen na přípravu posluchačů k nejrozšířenější cambridgeské zkoušce FCE, jež je oficiálně uznávaná ve Velké Británii i jinde v Evropě a stále více také u nás. Výuka se systematicky a vyváženě zaměřuje na všechny jazykové dovednosti, tj. mluvení, čtení, psaní, poslech i gramatiku. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to v březnu, v červnu nebo v prosinci.

Závěrečný předzkouškový kurz FCE (2x týdně)
Nástavbový jednosemestrový kurz je určen pro posluchače, kteří se chystají zaregistrovat na zkoušku FCE. Jde o systematickou přípravu k jednotlivým částem zkoušky, zopakování nejdůležitějších gramatických jevů, tematických celků i potřebných testovacích technik čtení, poslechu a psaní.

(Kurz v zimním semestru je přípravou ke zkoušce v prosinci a v březnu, v letním semestru k červnovému termínu zkoušky.)

CAE – Cambridge Certificate in Advanced English (2x týdně)
Dvousemestrový kurz přípravy na zkoušku, která se řadí nad FCE, je určen pro pokročilé. Kurz je zaměřen na další systematické rozvíjení jazykových znalostí a osvojení si strategií jak pro ústní a písemnou komunikaci, tak pro čtení a poslech zejména autentických materiálů. Pro svou všestrannost a praktické zaměření je CAE vhodný zvláště pro zájemce o postgraduální studijní pobyty a stipendia v anglicky mluvících zemích. Zkoušky se rovněž konají na Britské radě, a to v březnu, červnu a v prosinci.

Závěrečný předzkouškový kurz CAE (2x týdně)
Nástavbový jednosemestrový kurz je určen pokročilým posluchačům připravujícím se na zkoušku CAE. Zaměřuje se systematicky na jednotlivé části zkoušky a na zvládnutí příslušných testovacích technik.

(Kurz v zimním semestru je přípravou ke zkoušce v prosinci a v březnu, v letním semestru k červnovému termínu zkoušky.)

CPE – Cambridge Certificate of Proficiency in English (2x týdně)
Kurz pro velmi pokročilé posluchače, který připravuje ke cambridgeské zkoušce nejvyššího stupně. Tato zkouška splňuje požadavky britských univerzit pro přijetí uchazečů o studium. Kurz je zaměřen zejména na náročnou slovní zásobu, schopnosti abstraktního myšlení v angličtině a zvládnutí obtížných forem písemného projevu.

NOVĚ – iBT TOEFL (2x týdně)
Tento kurz pro středně pokročilé a pokročilé studenty připravuje na novou iBT verzi zkoušky TOEFL požadovanou americkými a kanadskými univerzitami a některými dalšími institucemi a je vstupní podmínkou pro studium a stipendia uchazečů ze zahraničí. Zkoušku budou studenti moci složit v našem novém testovacím centru Na Florenci 3.

Poznámky:
A) Kurzy FCE, CAE a TOEFL mohou být alternativní přípravou pro doktorandskou jazykovou zkoušku.
B) V kurzech PET, FCE, CAE a TOEFL zajišťuje výuku vždy dvojice pedagogů: rodilý mluvčí a český učitel.
C) V kurzu CPE zajišťuje výuku dvojice rodilých mluvčích.

NĚMČINA

Kurz pro začátečníky
Kurz zaměřený na získání základních jazykových znalostí a dovedností podle učebnice Německy s úsměvem.

Němčina pro začátečníky DELFÍN
Kurz zaměřený na komunikativní metodu podle učebnice Delfín.

Všeobecná němčina
Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

Zertifikat Deutsch
Jednosemestrální kurz pro středně pokročilé studenty jako příprava ke zkoušce, jež představuje základní oficiální osvědčení znalostí němčiny uznávané v Německu. Zkoušku je možno složit na Jazykové škole v Praze, která je k tomu zplnomocněna Goethe-Institutem.

ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung
Dvousemestrální přípravný kurz pro mezinárodně uznávanou zkoušku středního stupně.

Tempo Deutsch
Kurz pro motivované zájemce s rychlým tempem výuky (předpokládá intenzivní domácí přípravu).

FRANCOUZŠTINA

Kurz pro začátečníky (1x nebo 2x týdně)
Kurz se zaměřením na získání základních jazykových znalostí a dovedností.

Všeobecná francouzština
Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností (mluvení, poslech, čtení, gramatika, psaní), s důrazem na obecnou konverzaci.

RUŠTINA

Kurz pro začátečníky
Kurz pro falešné začátečníky

Kurz se zaměřením na získání základních znalostí a dovedností.

Všeobecná ruština
Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

ŠPANĚLŠTINA

Kurz pro začátečníky
Kurz se zaměřením na získání základních znalostí a dovedností.

Všeobecná španělština
Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

ITALŠTINA

Kurz zaměřený na získání základních jazykových znalostí a dovedností a kurz zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

ČEŠTINA pro cizince

A) Odborný jazyk pro zahraniční doktorandy. Kurz je zakončený zkouškou z češtiny jakožto jednoho ze dvou volitelných jazyků v rámci doktorandského studia.
B) Kurz zaměřený na základní orientaci v českém jazykovém prostředí.

INTENZIVNÍ KURZY – angličtina, němčina, francouzština, španělština

Týdenní, tzv. předvýjezdové kurzy, jejichž cílem je rychlé zopakování jazykových znalostí a dovedností a jejich další praktické rozvíjení (např. před služební cestou, stáží, ale i pro účely konverzace na obecná témata). Kurzy se budou konat v únoru a červnu 2007. Kurzy nejsou vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé.

Nabídka jazykových kurzů v Brně

Pobočka oddělení studia jazyků ÚJČ AV ČR v Brně bude ve školním roce 2006–2007 opět pořádat pro pracovníky AV ČR kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny na různé úrovni pokročilosti s osvědčenými českými lektory.

Nabízíme také pokročilou anglickou a německou konverzaci s rodilým mluvčím a kurzy angličtiny pro středně pokročilé 2x týdně v kombinaci českého a anglického lektora.

Uzávěrka přihlášek je 25. 6. 2006.

Kontakt: Blažena Sychrová, tel.: 542 212 563
e-mail: sychrova@brno.avcr.cz

Výuka ve školním roce 2006–2007 bude zahájena v týdnu od 11. 9. 2006.

Informace o kurzech najdete na internetových stránkách www.langdpt.cas.cz