Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 211. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 10. března 2006

Před zasedáním předseda Rady doc. Havel přivítal novou členku Rady doc. JUDr. Hanu Markovou, CSc., a předal jí jmenovací dekret. Současně předal jmenovací dekrety dalším stávajícím členům Rady, kteří byli jmenováni na druhé funkční období – doc. Bouškovi, Ing. Janečkovi, Ing. Nekvasilovi, doc. Viklickému a prof. Zunovi.

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání
Rada vzala na vědomí body programu zasedání určené pouze pro informaci: Změna termínu 214. zasedání Rady Rada byla seznámena se změnou termínu 214. zasedání Rady z 9. června 2006 na 16. června 2006, které se bude opět konat v budově Úřadu vlády České republiky.

Zápisy z jednání OK RVV
a) Pro vědy neživé přírody a inženýrství
b) Zápis z jednání předsedů OK RVV, zpravodaje a sekretáře Rady Rada byla seznámena se zápisy z jednání OK RVV a předsednictva OK RVV.

Usnesení vlády
a) ze dne 22. února 2006 č. 175 k Návrhu NRP ČR na léta 2007–2013
b) ze dne 22. února 2006 č. 178 o Harmonizaci NP VaV a NIP
c) ze dne 22. února 2006 č. 189 o Resortním výzkumném programu Bezpečnostní výzkum
d) ze dne 1. března 2006 č. 214 o odvolání a jmenování členů RVV
Rada byla seznámena s usneseními vlády, která se týkají materiálů, na jejichž zpracování se Rada podílela, a s usnesením o odvolání a jmenování nových členů Rady.

Informace k Doporučení Rady k postupu při převodu prostředků na VaV do fondu účelově určených prostředků
Rada na svém 210. zasedání vzala na vědomí materiál Postup při převodu prostředků na VaV do fondu účelově určených prostředků a uložila sekretariátu Rady projednat jej s Ministerstvem financí a s autory připomínek a poté jej zveřejnit. Tento materiál byl Radě znovu předložen na tomto zasedání a byl vzat na vědomí. Po zapracování připomínek Ministerstva financí a po konzultaci textu s novou členkou Rady doc. JUDr. H. Markovou, CSc., bude text zveřejněn na www.vyzkum.cz.

Body k projednání:
Analýza VaV 2006 – návrh projektu přípravy

Rada schválila návrh přípravy svého každoročního projektu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2006 a uložila zpravodaji doc. Bouškovi, aby pro 214. zasedání Rady dne 16. června 2006 předložil informaci o stavu prací, konkretizaci a upřesnění harmonogramu na II. pololetí 2006. Analýza VaV 2006 se bude lišit od předešlých zvýšením počtu ukazatelů, přibudou nové kapitoly. Byla rovněž částečně změněna pracovní skupina.

Národní cena vlády České republiky Česká hlava
a) Změna statutu – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
b) Harmonogram
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Změně statutu Národní ceny vlády České republiky Česká hlava a vzala na vědomí harmonogram přípravy na udělení této ceny. Důležitým termínem pro podání návrhů kandidátů na udělení Národní ceny vlády České republiky Česká hlava je 30. červen 2006. Návrhy se zasílají realizátorovi soutěže Česká hlava, společnosti Caneton, s. r. o., Vinohradská 100, Praha 3.
Dále Rada pověřila členy Pracovní skupiny zpravodajů, aby z kandidátů navržených členy Rady vybrali dva nejvhodnější, z nichž jeden bude doporučen k jmenování vládě České republiky.
Návrh podílu výdajů státního rozpočtu na VaV do roku 2010 na HDP – materiál pro schůzi vlády Rada se seznámila s materiály pro schůzi vlády týkající se Návrhu podílu výdajů státního rozpočtu VaV do roku 2010 na HDP. Česká republika by se měla zavázat, že v roce 2010 bude vydávat 2,06 % na VaV, z toho 1 % z veřejných zdrojů a 1,06 % z výdajů soukromého sektoru. Rada dále požádala předsedu Rady o rozeslání tohoto materiálu do meziresortního připomínkového řízení a o následné předložení vládě.

Návrh výdajů SR na VaV na rok 2007 – "mandát" k rámcovému postupu pro jednání se správci rozpočtových kapitol
Rada vzala na vědomí podklady pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a schválila rámcový postup pro jednání se správci rozpočtových kapitol, který je založen na dodržení střednědobého výhledu výdajů na VaV a na udržení výdajů v roce 2009 na úrovni roku 2008. Současně Rada požádala svého předsedu, aby urgoval u ministra vnitra předložení koncepce Bezpečnostního výzkumu.

Ženy ve vědě – opatření vyplývající ze závěrů konference Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě
a) Dopis Mgr. Linkové o závěrech konference
b) Vyjádření oslovených institucí k návrhům konference
c) Návrh odpovědi na dopis Mgr. Linkové
Rada vzala na vědomí dopis Mgr. Marcely Linkové ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky s návrhy na zvýšení podílu žen ve vědě, jak vyplývá z doporučení konference Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě, a vyjádření předsedy Akademie věd České republiky prof. Pačese, náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy doc. Koláře, předsedy Konference rektorů prof. Wilhelma, předsedy Rady vysokých škol doc. Ježka a předsedy Grantové agentury České republiky prof. Syky k této problematice a schválila návrh odpovědi. Rada dále uložila sekretariátu Rady zaslat stanovisko Rady a odpovědi oslovených institucí Mgr. Linkové ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Jde o celkové zlepšení postavení žen v resortu výzkumu a vývoje a je nutné se touto problematikou více zabývat.

Programy k určení zpravodaje – Bilaterální grantové projekty GA ČR
Rada určila zpravodajem pro Bilaterální grantové projekty GA ČR Ing. Nekvasila. Návrh stanoviska bude projednán na příštím zasedání Rady (14. dubna 2006).

Současný stav přípravy operačního programu VaVaI
Rada souhlasila se stávajícím zněním operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož hlavním cílem je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu České republiky. Rada dále vzala na vědomí informaci o stavu prací na tomto programu a požádala řídící orgán tohoto operačního programu, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a vedoucího pracovní skupiny pro tento program dr. Blažku o informaci o dalším stavu přípravy na 212. zasedání Rady, které se koná 14. dubna 2006.