Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > duben  > Z Akademické rady

Ze zápisu 14. zasedání Akademické rady AV ČR 21. února 2006

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Václav Pačes. Od II. bodu řídil zasedání J. Drahoš. Úvodem V. Pačes poděkoval předsedovi Grantové agentury AV ČR T. Herbenovi, kterému končí druhé funkční období, za jeho záslužnou činnost.

Zpráva o provedených vnitřních opatřeních ke zlepšení činnosti pracovišť AV ČR hodnocených v roce 2004 ve skupině 1c (v resortním hodnocení) nebo D (v meziresortním hodnocení) (bod II).

Podrobnou zprávu uvedl P. Ráb, který mj. konstatoval, že je výsledkem několikaměsíčních jednání. Předmětem diskuse bylo především upřesnění harmonogramu dalších navrhovaných opatření. Akademická rada
 • vzala na vědomí předloženou zprávu s připomínkami,
 • uložila P. Rábovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR realizoval tato další opatření:
  • neprodleně informovat ředitele příslušných pracovišť o dalším postupu a doporučit jim vytvoření komisí ad hoc, které by posoudily průběh vnitřní restrukturalizace pracovišť po hodnocení,
  • předat do 31. března 2006 komisím pro hodnocení výzkumné činnosti a výzkumných záměrů pracovišť AV ČR metodické pokyny s tím, že průběžné hodnocení bude provedeno do 15. května 2006,
  • zajistit, aby tyto komise a ředitelé pracovišť AV ČR podali příslušným místopředsedům AV ČR zprávy o restrukturalizačních a dalších opatřeních,
  • předložit Akademické radě do 30. června 2006 závěrečné souborné zhodnocení tohoto úkolu,
  • připravit do zprávy o činnosti Akademické rady pro XXIX. zasedání Akademického sněmu v prosinci 2006 stručnou závěrečnou informaci o splnění usnesení XXVI. zasedání Akademického sněmu ze dne 24. března 2005.

Návrh na zřízení nových čestných medailí Akademie věd ČR (bod III)

uvedl v zastoupení V. Pačesa J. Drahoš. V diskusi bylo dohodnuto upřesnit název a určení navrhované medaile F. Křižíka. Čestná medaile za zásluhy o AV ČR bude udělována jak pracovníkům z oblasti výzkumu a vývoje, tak i pracovníkům z oblasti veřejné správy, kultury apod. Akademická rada
 • zřídila tyto další čestné medaile AV ČR:
  a) čestnou medaili AV ČR Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu,
  b) čestnou medaili za zásluhy o Akademii věd České republiky,
 • zřídila ad hoc komisi pro posouzení výtvarného ztvárnění medailí ve složení: PhDr. P. Kratochvíl, CSc. (svolavatel), doc. PhDr. A. Míšková a prof. Ing. V. Sklenička, DrSc.,
 • uložila V. Pačesovi po zpracování výtvarných návrhů medailí předložit Akademické radě návrh nové směrnice Akademické rady AV ČR, která nahradí směrnici AR č. 4/2002 v platném znění,
 • uložila D. Vaníčkové zajistit realizaci návrhů dle rozhodnutí o výtvarném zpracování medailí.

Návrh na jmenování Komise pro udělování cen Akademie věd ČR (bod IV)

uvedl v zastoupení V. Pačesa J. Drahoš. Akademická rada
 • jmenovala Komisi pro udělování cen AV ČR ve složení: předseda – prof. PhDr. F. Šmahel, DrSc., členové – prof. Ing. J. Drahoš, DrSc. (AR), PhDr. P. Kratochvíl, CSc. (VR), prof. PhDr. J. Pánek, DrSc. (AR), prof. RNDr. J. Peregrin, CSc. (GA AV), RNDr. A. Šimůnek, CSc. (VR), Ing. P. Vlasák, DrSc., Dip. H. E. (AR), Ing. B. Wichterlová, DrSc. (VR), tajemnice: JUDr. D. Vaníčková (KAV).

Návrh na jmenování volební komise pro doplňovací volby do oborových rad Grantové agentury AV ČR (bod V)

uvedl M. Flieger. Akademická rada
 • jmenovala volební komisi GA AV pro volby do oborových rad v roce 2006 ve složení: předseda – RNDr. M. Flieger, CSc. (AR, MBÚ), členové – Ing. Z. Černý, CSc. (ÚACH), JUDr. M. Illner (SOÚ), Ing. J. Minster, DrSc. (ÚTAM), Ing. K. Pitterová (KNAV), doc. Ing. E. Pollert, DrSc. (FZÚ), Ing. J. Sedláček, DrSc. (ÚMG), Ing. J. Skřivanová, CSc. (OZP), PhDr. Z. Uherek, CSc. (EÚ), RNDr. A. Žigová, CSc. (GLÚ).

Ekonomické záležitosti Akademie věd ČR (bod VI).

J. Rákosník informoval o současném stavu přípravy rozpočtové kapitoly AV ČR na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009, z něhož vyplývá předpoklad zvýšení institucionálních prostředků na řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR, na programy výzkumu i na činnost Grantové agentury AV ČR. Konkrétní údaje jsou obsaženy v návrhu pro RVV, který bude dále projednáván v druhé polovině března t. r. Dále J. Rákosník předběžně informoval o výsledcích hospodaření AV ČR v uplynulém roce a o příznivém dořešení závěrů z kontrolního nálezu NKÚ o hospodaření AV ČR v roce 2003. Akademická rada
 • vzala na vědomí přednesené informace.

Výsledky kontroly hospodaření ve Slovanském ústavu AV ČR za léta 2002–2004 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod VII).

Zprávu uvedli J. Pánek a J. Rákosník. Akademická rada
 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly ve Slovanském ústavu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Zpráva o českých národních komitétech (ČNK) za rok 2005 (bod IX).

Zprávu o činnosti 36 současných českých národních komitétů uvedl J. Palouš. V diskusi bylo oceněno úspěšné administrativní a finanční zajišťování této činnosti. Akademická rada
 • vzala na vědomí předloženou zprávu,
 • uložila J. Paloušovi nadále provádět pravidelnou kontrolu činnosti těchto komitétů.

Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a peruánskou Národní radou pro vědu a technologie CONCYTEC (bod X).

Návrh uvedl J. Palouš. Akademická rada
 • schválila Dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a peruánskou Národní radou pro vědu a technologie podle předloženého návrhu s připomínkami k čl. III a IV,
 • uložila J. Paloušovi seznámit ústavy AV ČR s podmínkami Dohody a zajistit její realizaci.

Organizační záležitosti Akademie věd ČR (bod XII).

Rozdělení části nemovitého majetku v areálu krčských pracovišť AV ČR (bod XII/1). Návrh uvedl R. Vlček. Akademická rada
 • schválila převod nemovitého majetku v areálu Krč z příslušnosti hospodaření Mikrobiologického ústavu AV ČR do příslušnosti hospodaření Střediska společných činností AV ČR podle předloženého návrhu,
 • uložila R. Vlčkovi a J. Drahošovi
  • informovat příslušné ředitele o přijatém rozhodnutí,
  • upozornit ředitele obou uvedených pracovišť na nutnost urychlené přípravy smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření a dalších smluv řešících správu areálu včetně sítí.

Výběrové řízení na obsazení funkcí předsedy a místopředsedy Grantové agentury AV ČR (bod XIV/1).

Informaci podali M. Flieger a T. Herben. Akademická rada
 • vzala na vědomí rezignaci V. Marečka na funkci místopředsedy GA AV,
 • pověřila místopředsedu GA AV V. Rudajeva vedením GA AV do ukončení výběrového řízení na obsazení funkce předsedy GA AV,
 • vyhlásila nové výběrové řízení na obsazení funkcí předsedy a místopředsedy GA AV a pověřila M. Fliegera jeho zajištěním.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XIV/3).

Akademická rada
 • souhlasila se jmenováním P. Rába do pracovní skupiny European RTD Evaluation Network za odstupující D. Wagnerovou;
 • vzala na vědomí informaci V. Pačesa o nabídce firmy L’ORÉAL Česká republika, a. s., na poskytnutí stipendií ženám – vědeckým pracovnicím – s tím, že další potřebná opatření zajistí M. Flieger a M. Šmidák;
 • vzala na vědomí informaci V. Pačesa o jednání s ministrem kultury ČR V. Jandákem ve věci novelizace zákona o památkové péči. K přípravě návrhu novely bude vytvořena společná komise zástupců MK a AV ČR;
 • vzala na vědomí informaci P. Vlasáka o schůzce s primátorem hl. m. Prahy P. Bémem o přípravě vybudování Institutu aplikovaných věd, které se zúčastnili V. Pačes, V. Nekvasil, P. Vlasák a představitelé ČVUT.