Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 210. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 10. února 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Seznam přijatých vědeckých projektů MZV
Rada vzala na vědomí seznam výsledků přijatých návrhů na vědecké projekty ministerstva zahraničního obchodu na rok 2006 z oblasti mezinárodních vztahů.

Zápis z jednání OK RVV pro společenské a humanitní vědy
Rada vzala na vědomí zápis z jednání OK RVV pro společenské a humanitní vědy, které se konalo dne 20. prosince 2005.

Informace k EU (rakouské a finské předsednictví)
Rada byla seznámena se společným operačním programem Rakouska a Finska o předsednictví v Radě Evropské unie pro rok 2006.

< Jmenování předsedy Rady pro výzkum a vývoj – usnesení vlády ze dne 18. ledna 2006 č. 75 o odvolání a jmenování předsedy Rady pro výzkum a vývoj, Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů a Rady vlády pro udržitelný rozvoj
Rada vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 18. ledna 2006 č. 75 o odvolání Ing. Martina Jahna z funkce předsedy Rady a jmenování nového předsedy Rady pro výzkum a vývoj, kterým se stal doc. Ing. Jiří Havel, CSc.

Vypořádání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení programu VaV Ministerstva vnitra Bezpečnostní výzkum na léta 2006–2010
Rada byla seznámena s přepracovaným materiálem Bezpečnostní výzkum na léta 2006-2010, kde byly vznesené připomínky k původnímu materiálu akceptovány.

Návrh výdajů SR na VaV – harmonogram jednání správců kapitol
Rada vzala na vědomí harmonogram jednání pracovní skupiny vytvořené z členů Rady se správci rozpočtových kapitol.

Kontrola údajů v IS Vav za rok 2005
Rada vzala na vědomí závěrečnou zprávu o kontrole dat předaných do informačního systému výzkumu a vývoje za rok 2005, jejímž cílem bylo zachytit a následně napravit nesrovnalosti v databázi.

Zajištění problematiky inovací a úkolů RVV z nich vyplývajících
Rada požádala svého předsedu, místopředsedu vlády pro ekonomiku, aby zajistil personální a finanční podmínky pro plnění úkolů RVV vyplývajících z Národní inovační politiky schválené dne 7. července 2005 svým usnesením č. 851 a informoval ji na 211. zasedání RVV a uložila svým členům, stálým hostům a předsedům OK RVV, aby upozorňovali na dlouhodobé neřešení problematiky inovací a důsledky, které to pro Českou republiku bude mít.

Změna Statutu Národní ceny vlády ČR Česká hlava – pro meziresortní připomínkové řízení
Rada byla seznámena s materiálem pro schůzi vlády o návrhu změny statutu Národní ceny vlády České republiky Česká hlava, který řeší změnu finančního ocenění prostřednictvím nadačního fondu na financování z výdajů Úřadu vlády České republiky na výzkum a vývoj.

Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
Rada schválila koncepci novely zákona č. 130/2002 Sb. a dodatek k výzkumným záměrům, kterým je návrh systémové změny, a uložila členům, stálým hostům a předsedům odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj, aby se vyjádřili ke koncepci novely zákona č. 130/2002 Sb. a své vyjádření zaslali sekretariátu Rady do 10. března 2006. Rada dále uložila sekretariátu Rady, aby vyhlásil na www.vyzkum.cz veřejnou diskusi ke koncepci novely zákona č. 13/2002 Sb. s dobou trvání jeden měsíc.

Stanovy Akademie věd České republiky – pro meziresortní připomínkové řízení
Rada vzala na vědomí žádost předsedy AV ČR o projednání návrhu Stanov Akademie věd České republiky, souhlasila s rozesláním tohoto materiálu do meziresortního připomínkového řízení a pověřila předsedu AV ČR rozesláním do meziresortního připomínkového řízení a jeho vypořádáním.

Doporučení EK z 11. 3. 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků
Rada vzala na vědomí záměr MŠMT ustavit pracovní skupinu pro přípravu a vyhlášení Evropské charty výzkumných pracovníků ČR a kodexu pro zaměstnávání výzkumných pracovníků v ČR, schválila úkoly pro pracovní skupinu uvedené v bodě 5 materiálu, jmenovala členem pracovní skupiny Ing. Františka Hronka, CSc., uložila odborným komisím Rady, aby zajistily u svých členů dotazníkový průzkum k problematice kodexu a charty a jeho výsledky spolu se souhrnným stanoviskem a doporučeními předložili sekretariátu Rady do 17. března 2006, aby na 212. zasedání Rady dne 14. dubna 2006 předložil zprávu o výsledcích průzkumu v odborných komisích Rady, a požádala MŠMT, aby na 213. zasedání Rady dne 12. května 2006 předložilo zprávu o výsledcích činnosti pracovní skupiny a návrh dalšího postupu.

Hlavní úkoly Rady pro výzkum a vývoj v roce 2006 – určení a potvrzení zpravodajů Rady
Rada byla seznámena s přehledem navržených zpravodajů k jednotlivým hlavním úkolům Rady pro rok 2006 a potvrdila jejich výběr.

Souhrnné hodnocení programů VaV ukončených v roce 2004 – vysvětlení správců rozpočtových kapitol (MŽP, AV ČR, MK, MŠMT, MZe)
Na základě usnesení z 209. zasedání Rady byli vybraní poskytovatelé vyzváni k upřesnění informací o zdrojích finančních prostředků vynaložených na programy VaV ukončených v roce 2004. Rada byla seznámena s těmito informacemi a uložila sekretariátu Rady toto vysvětlení zapracovat do návrhu materiálu pro jednání vlády a rozeslat ho do meziresortního připomínkového řízení.

Rezortní programy VaV Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí
Rada schválila stanoviska k  programům MŽP a MZ a doporučila předložené materiály vládě nepředkládat a po přepracování podle připomínek znovu předložit Radě.

Jmenování členů Rady do pracovních skupin pro výběr na členství do oborových komisí Grantové agentury České republiky
Rada jmenovala doporučené kandidáty do pěti oborů Rady pro výběr kandidátů na členství do oborových komisí Grantové agentury České republiky.