Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > březen  > Rozhovor

Česko-americká vědeckotechnická spolupráce

Bylo, nebylo… Na počátku devadesátých let dnes už minulého století se otevřely dveře do světa – a s nimi zcela nové možnosti –, ale chyběly peníze, kontakty a zkušenosti. Jednou z prvních vlaštovek spolupráce \"bez hranic\" byla mezivládní dohoda o vědeckotechnické spolupráci tehdejšího Československa a USA z roku 1991. Oba partnerské státy přispívaly do Společného fondu, který byl založen k financování vědeckotechnických projektů.

Ze Společného fondu se projekty financovaly až do roku 2002 a celkem jich bylo schváleno 106, z nichž jich Akademie věd ČR získala 46. Mezi nejúspěšnější ústavy Akademie patřil Ústav makromolekulární chemie se sedmi, Fyzikální ústav s pěti a ústavy Astronomický a Fyziologický se čtyřmi projekty. Přestože od roku 1996 již USA do fondu nepřispívají, česká vláda se vždy snažila spolupráci nadále podporovat. Po vstupu do EU bylo nutné projednat s USA novou mezivládní dohodu o vědeckotechnické spolupráci, zohledňující všechny směrnice a zákony platné v Evropské unii. Česká republika jako první z nových členských států EU sjednala novou dohodu s platností na 10 let.
Veškerou agendu po původním Československo-americkém vědeckotechnickém programu převzalo před třemi roky Americké vědecké informační středisko, nezisková a nevládní organizace známá jako AMVIS (viz Akademický bulletin 3/2004). Hlavní náplní činnosti organizace je poskytování a šíření informací o možnostech vědecké spolupráce s USA. Webové stránky www.amvis.cz prozrazují, že poskytuje informační, poradenské a servisní služby pro mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu, pomáhá při hledání partnerů a finančních zdrojů, rozvíjí kontakty nejen mezi českými a americkými vědci, ale i mezi národními a mezinárodními vládními i nevládními institucemi ve  vědě, výzkumu a komercionalizaci technologií. Stránky obsahují pokyny k podávání žádostí o podporu v rámci programu KONTAKT MŠMT ČR a odkazy na americké vládní i nevládní instituce (např. NSF, NIH, Fulbrightova komise), které poskytují finanční podporu buď přímo českým vědeckým týmům, nebo podporují účast českých vědců na projektech jejich amerických partnerů. Na stránkách jsou rovněž zveřejňovány aktuální informace o změnách v programech nebo o konferencích. AMVIS se rovněž organizačně podílí na odborných seminářích a konferencích. Slouží univerzitám, institucím, státnímu i privátnímu sektoru a jednotlivcům zabývajícím se vědou a výzkumem. Předsedou jeho správní rady je prof. Josef Syka, předsedou dozorčí rady je prof. Pavel Chráska.
Na přelomu roku se AMVIS stěhoval na Senovážné náměstí v Praze 1. Ještě nejsou všechny krabice vybaleny, ale zatímco venku obalil mráz Prahu na bílo, v teple kanceláře sedíme nad hrnky s kávou a čajem a s ředitelkou AMVIS Ing. Simonou Lauerovou a Ing. Evou Kleinovou se probíráme uplynulými lety…
"Amvis má za sebou tři roky, ale práce začala od roku 1992, protože jsme plynule přešli ze zrušeného CS-US VT programu. Než začalo pracovat samostatné středisko na Slovensku, administrovali jsme dlouho po rozpadu federace i granty pro tamější oblast. Naše práce spočívá v poskytování informací o možnostech spolupráce a jejím financování v ČR i ze zdrojů v USA, dále v tom, že projekty česko-americké spolupráce přijímáme, zabezpečujeme jejich hodnocení a ty dobré doporučí Společná rada dohody k zařazení do programu KONTAKT MŠMT ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nakonec rozhoduje komu a v jaké výši peníze přidělí."

Každoroční uzávěrku žádostí o granty máte 31. května. Kolik a jak dlouhých projektů za ty tři roky bylo úspěšných?
Žádostí bylo celkem 55 a nakonec bylo schváleno 38 projektů (AV ČR jich získala 11, z toho čtyři obdržel FZÚ AV ČR). Projekty byly většinou na čtyři roky. Letos Společná rada odsouhlasila změnu v pravidlech a žádosti bude možno podávat na pětileté granty. Délka projektů se bude shodovat s projekty programu Kontakt udělovanými MŠMT.

V čem vidíte hlavní přínos udělovaných grantů?
Na počátku 90. let se lidé teprve učili, jak žádosti o zahraniční granty psát, jak s přidělenými prostředky hospodařit a jak kontrolovat peníze (úskalí, na něž nebyli zvyklí). Mnozí vědci potvrzují, že jim granty kromě nových vědeckých poznatků pomohly získat cenné osobní kontakty v zahraničí, a tím přístup k mezinárodním grantům. Postupem času se situace výrazně změnila. Vědci jsou nyní zvyklí na grantový systém a mají navázanou širokou mezinárodní spolupráci v rámci programů EU, mezivládních dohod, dohod uzavřených přímo se zahraničními institucemi atd… Prostředky z programu KONTAKT jsou omezeny na podporu mezinárodní spolupráce – nemohou sloužit jako primární zdroj financování výzkumu, který musí být pokryt z institucionálních nebo jiných zdrojů. Tyto granty umožňují partnerským stranám vzájemné návštěvy a konzultace, výměny studentů, účast na konferencích konaných v obou partnerských zemích, pořádání workshopů, případně nutné dovybavení pracoviště v rámci zákonných možností.

S Akademií věd ČR úzce a úspěšně spolupracujete také při popularizaci vědy, již tradičně se spolupodílíte na podzimním Týdnu vědy a techniky…
V minulém roce AMVIS organizoval dvě přednášky amerického vědce dr. Michaela Koreyho, který byl jedním ze dvou zahraničních hostů Týdne vědy a techniky. Dr. Korey v současnosti pracuje v Drážďanech v Matematicko-fyzikálním salónu Státních uměleckých sbírek. Přednášku Čas – jak se měnilo jeho chápání i přesnost měření přednesl před plným auditoriem v Praze na MFF UK a v Národním technickém muzeu.
Letos se v Týdnu vědy a techniky zaměříme na chemii a ekologii. Účast přislíbil přední odborník na ekologii mokřadů Ing. Jan Vymazal a jako zahraničního hosta bychom rádi pozvali prof. Jana Genzera, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, North Carolina State University, USA. Prof. Genzer se zabývá přípravou speciálních polymerních vrstev a mezifázovým chováním polymerních soustav. V roce 2005 získal ocenění Americké fyzikální společnosti "John H. Dillon Medal".

Za dobu existence se AMVIS stěhoval již pošesté. Přišel s velkým úklidem nějaký nový nápad?
Ne. Stěhování bylo tak rychlé a nečekané, že jsme se ještě nevzpamatovali. Na nové nápady zatím nebyl čas, nicméně pokračujeme ve všech dosavadních aktivitách; jedna plynule navazuje na druhou, některé se překrývají. Bude se uzavírat další kolo projektů, začne příprava naší účasti na Týdnu vědy a techniky, informace podáváme pořád. Slibně se rozvíjí spolupráce s vysokými školami, důležitá a žádaná je aktivita v oblasti ochrany duševního vlastnictví…

O nutnosti ochrany duševního vlastnictví se v poslední době hovoří stále častěji. AMVIS rozhodně nezůstává stát v pozadí. Můžete prozradit, na čem nyní v této oblasti pracujete?
Navázali jsme spolupráci s největší nemocnicí na západním pobřeží USA – Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, která disponuje širokou vědeckou základnou a dlouholetými zkušenostmi s ochranou vlastnických práv v oblasti medicíny. AMVIS je jejím národním kontaktním místem v České republice. CSMC spolupracuje s univerzitami a vědeckými institucemi v zemích střední a východní Evropy (Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Ukrajina) a kromě vědecké spolupráce nabízí bohaté zkušenosti a pomoc při vybudování infrastruktury pro uplatňování ochrany práv plynoucích z duševního vlastnictví v jednotlivých institucích. V rámci spolupráce jsme prostřednictvím AMVIS uspořádali několik workshopů a seminářů (Praha, Brno, Hradec Králové) jak pro vedení institucí, tak i pro vědecké pracovníky a PhD. studenty. V letošním roce připravujeme další semináře v ČR a školení vybraných pracovníků u CSMC, kde se seznámí se všemi fázemi ochrany a prodeje práv. Cílem celého procesu je, aby se finanční prostředky získané např. z licencí vrátily na vědecká pracoviště, kde byly objevy učiněny, a následně mohly být použity opět k financování výzkumu.

Nezbývá než popřát Americkému vědeckému informačnímu středisku hodně klidu k další práci na nové adrese v centru Prahy na Senovážném náměstí 24.

MARINA HUŽVÁROVÁ