Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 209. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 13. ledna 2006

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Rada vzala na vědomí body programu zasedání určené pouze pro informaci:
Usnesení vlády ze dne
7. prosince 2005 č. 1579 o jmenování člena předsednictva GA ČR;
14. prosince 2005 č. 1607 o Pozici ČR k Návrhu Rozhodnutí EP a Rady k 7. RP.

Informace o zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 28. a 29. 11. 2005
Evropské programy pro VaV
Teze k vystoupení prezidenta ČR na Akademickém sněmu AV ČR
Body určené k projednání byly:
Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2006 a výhledu na léta 2007 a 2008
a) Rámcový harmonogram jednání členů pracovní skupiny pro přípravu návrhu SR 07;
b) Směrnice k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009;
c) Instrukce k ovládání aplikace SR VaV;
d) Návrh dopisu předsedy RVV správcům rozpočtových kapitol k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj;
e) Výdaje ze státního rozpočtu na VaV ve střednědobém výhledu na roky 2007 a 2008.
Rada byla seznámena se směrnicí k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009 a s harmonogramem jednání členů pracovní skupiny pro přípravu návrhu státního rozpočtu na rok 2007.

Vyhodnocení ukončených nebo prodloužených programů VaV
Rada schválila tento materiál, který bude zpracován pro vládu a bude rozeslán do meziresortního připomínkového řízení.

Hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2005
Rada schválila výsledky Hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2005. Tato informace bude zveřejněna na www.vyzkum.cz.

Národní rozvojový plán (Strukturální fondy)
a) Informace o stavu přípravy NRP ČR 2007–2013; b) NRP;
c) NRP – připomínkový list pro členy ŘKV k první ucelené verzi z 22. 11. 2005.
Rada byla seznámena se stavem přípravy NRP ČR 2007–2013.

Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2007. Postdoktorské grantové projekty, Standardní grantové projekty, Grantové projekty EUROCORES
a) Připomínky RVV k návrhu Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž VaV na podporu grantových projektů na rok 2007;
b) Kritéria hodnocení projektů.
Rada schválila připomínky RVV k návrhu Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž VaV na podporu grantových projektů na rok 2007.

Plenární zasedání národních poradních orgánů pro výzkum, vývoj a inovace
Rada schválila pozvánku na plenární zasedání ve dnech 25. a 26. 5. 2006 v Praze a vyslala na toto zasedání Ing. Miroslava Janečka, CSc., a Ing. Jana Marka, CSc.

Hlavní úkoly Rady pro výzkum a vývoj v roce 2006
Rada schválila své hlavní úkoly na rok 2006.

Evropský technologický institut
a) Informace o aktuálním stavu kandidatur ČR na sídlo některé z evropských agentur či institucí;
b) Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1608. Rada vzala na vědomí informaci a usnesení vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1608 k informaci o aktuálním stavu kandidatur ČR na sídlo některé z evropských agentur či institucí.

Koordinace vědeckého programu NATO
a) Dopis ze dne 28. 11. 2005, č. j. 1326/2005 (25706/05-RVV); b) Dopis ke koordinaci;
c) Návrh řešení.
Rada vzala na vědomí předložené materiály i návrh řešení této problematiky.
Žádost o souhlas RVV s postupem financovat výzkum bezpečnostních hologramů z rozpočtové kapitoly MV jako institucionální podporu výzkumného záměru
Rada souhlasila s financováním výzkumu bezpečnostních hologramů z rozpočtové kapitoly MV jako institucionální podporu výzkumného záměru.
Informace o zřízení interních webových stránek RVV
Rada schválila zřízení interních webových stránek.