Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > únor  > Z Akademické rady

Ze zápisu 12. zasedání Akademické rady AV ČR 10. ledna 2006

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Václav Pačes.

Ověření zápisu z 11. zasedání Akademické rady AV ČR dne 6. prosince 2005 (bod I).

Zápis byl ověřen s upřesněním názvu knižního fondu AV ČR v bodu XV/2, který zní: Záložní knižní fond AV ČR.

Zabezpečení usnesení XXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR konaného dne 15. prosince 2005 (bod II).

Zprávu uvedl V. Pačes.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení XXVII. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
 • vyslovila poděkování pracovníkům KAV ČR a SSČ AV ČR, kteří přispěli k úspěšnému průběhu tohoto zasedání,
 • uložila V. Pačesovi, aby přijaté nové Stanovy Akademie věd ČR předložil k projednání Radě pro výzkum a vývoj, rozeslal je do meziresortního připomínkového řízení a poté je předložil ke schválení vládě České republiky,
 • uložila P. Vlasákovi a J. Rákosníkovi, aby ve smyslu bodu III/2a) usnesení Sněmu zajistili ve spolupráci s řediteli zúčastněných pracovišť potřebná organizační a ekonomická opatření k realizaci schváleného sloučení Ústavu pro elektrotechniku AV ČR s Ústavem termomechaniky AV ČR a podali o splnění tohoto úkolu do 31. března 2006 zprávu Akademické radě,
 • uložila J. Drahošovi a J. Rákosníkovi, aby ve smyslu bodu III/2b) usnesení Sněmu zajistili ve spolupráci s řediteli zúčastněných pracovišť potřebná organizační a ekonomická opatření k realizaci schváleného sloučení Entomologického ústavu AV ČR, Hydrobiologického ústavu AV ČR, Parazitologického ústavu AV ČR, Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR a Ústavu půdní biologie AV ČR se Společnou technicko-hospodářskou správou biologických pracovišť AV ČR, přejmenovaných na Biologické centrum AV ČR, a podali o splnění tohoto úkolu do 31. března 2006 zprávu Akademické radě,
 • uložila J. Pánkovi a J. Rákosníkovi, aby ve smyslu bodu III/2c) usnesení Sněmu zajistili ve spolupráci s řediteli zúčastněných pracovišť potřebná organizační a ekonomická opatření k realizaci schváleného sloučení Masarykova ústavu AV ČR s Archivem AV ČR, přejmenovaných na Masarykův ústav – Archiv AV ČR, a podali o splnění tohoto úkolu do 31. března 2006 zprávu Akademické radě,
 • uložila M. Steinerovi a J. Rákosníkovi, aby ve smyslu bodu III/2d) usnesení Sněmu zajistili ve spolupráci s řediteli zúčastněných pracovišť potřebná organizační a ekonomická opatření k realizaci schváleného sloučení Academia, nakladatelství AV ČR, se Střediskem společných činností AV ČR a podali o splnění tohoto úkolu do 31. března 2006 zprávu Akademické radě,
 • uložila V. Pačesovi, aby informoval Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změnách v seznamu pracovišť AV ČR, která se ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. stanou dnem 1. ledna 2007 veřejnými výzkumnými institucemi,
 • uložila D. Vaníčkové, aby oznámila sloučení pracovišť AV ČR vydavateli Ústředního věstníku ČR a sdělila mu potřebné údaje.

Návrh postupu konstituování Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2006–2010 (bod III)

uvedl V. Pačes.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou důvodovou zprávu;
 • uložila V. Pačesovi
  • v rámci přípravy XXVIII. zasedání Akademického sněmu vyžádat ve lhůtě do 20. února 2006:
   aa) od profesních podnikatelských a bankovních institucí návrhy kandidátů na členy Akademického sněmu pro funkční období 2006–2010 podle čl. 8 písm. e) Stanov AV ČR;
   ab) od ředitelů a předsedů vědeckých rad vědeckých pracovišť AV ČR návrhy kandidátů na členy Akademického sněmu pro funkční období 2006–2010 podle čl. 8 písm. e) a f) Stanov AV ČR;
  • informovat Akademickou radu dne 14. března 2006 o seznamech navržených kandidátů podle bodu a) a doporučit jí případná další vhodná opatření;
  • vyžádat v červenci 2006 nominaci členů Akademického sněmu pro funkční období 2006–2010 podle čl. 8 písm. c) a d) Stanov AV ČR od Rady vysokých škol ČR a nově konstituované vlády ČR;
  • zaslat ředitelům vědeckých pracovišť AV ČR do 30. června 2006 pokyn k uskutečnění volby zástupců vědeckých pracovišť do Akademického sněmu na funkční období 2006–2010 podle čl. 8 písm. b) Stanov AV ČR.

Metodické pokyny pro přípravu zřizovacích listi pracovišť AV ČR jako VVI a podkladů pro jejich zapsání do rejstříku VVI (bod IV).

Akademická rada

 • schválila metodické pokyny pro přípravu zřizovacích listin pracovišť AV ČR jako VVI a podkladů pro jejich zapsání do rejstříku VVI podle předloženého návrhu s připomínkou,
 • uložila V. Pačesovi, aby tyto metodické pokyny po úpravě rozeslal formou hromadného dopisu pracovištím AV ČR.

Návrh na složení komise pro hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR na léta 2007–2013, kde předmětem činnosti je zejména podpora infrastruktury VaV (bod V)

uvedl P. Ráb.

Akademická rada

 • jmenovala Komisi pro hodnocení výzkumných záměrů zaměřených na infrastrukturu VaV ve složení: Ing. P. Bobák, CSc. (ÚŽFG), prof. Ing. O. Linhart, DrSc. (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU), JUDr. J. Ondroušek (BFÚ), doc. RNDr. J. Staněk, CSc. (VŠCHP Praha), doc. Ing. J. Žára, CSc. (ČVUT, FE) s tím, že předseda komise bude jmenován dodatečně;
 • jmenovala Komisi pro přijímání výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zahajovaných od 1. ledna 2007 ve složení: předseda – doc. Ing. P. Ráb, DrSc., členové – Ing. L. Horníček, PhD., Ing. J. Skřivanová, CSc.

Zpráva o situaci rok po sloučení Katedry jazyků AV ČR s Ústavem pro jazyk český AV ČR (bod VI).

Zprávu uvedl J. Pánek, který konstatoval, že sloučení pracovišť proběhlo úspěšně a nově vzniklé oddělení studia jazyků ÚJČ dosahuje pozitivních výsledků. Předmětem diskuse byla možnost zvýšení finančního zajištění výuky jazyků, které bude třeba podložit analýzou situace a konkrétním požadavkem.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu.

Zpráva o stavu webových stránek AV ČR a jejich koncepci (bod VII).

Podrobnější výklad k předložené zprávě podal M. Tůma. V obšírné diskusi byla oceněna dosavadní příprava webových stránek AV ČR a zároveň byla vyslovena řada dalších námětů ke zlepšení jejich struktury i mechanismu schvalování jejich průběžných změn. Dále bylo doporučeno uspořádat schůzku zainteresovaných členů AR i pracovníků KAV a SSČ s vizuální prezentací stránek a jejich podrobným prodiskutováním i z hlediska dalšího vývoje.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci s připomínkami,
 • uložila M. Tůmovi, aby po projednání ve skupině zainteresovaných pracovníků urychleně předložil Akademické radě konečný návrh struktury webových stránek AV ČR, rozpisu odpovědnosti za jejich obsahovou aktualizaci a způsobu provádění jejích změn; přitom je třeba ve spolupráci s místopředsedy AV ČR dořešit i obsah stránky týkající se významných a zajímavých projektů.

Ekonomické záležitosti AV ČR (bod VIII).

J. Rákosník podal zprávu o přípravě příloh k rozhodnutím o institucionální podpoře na řešení výzkumných záměrů a o rozpisu schváleného rozpočtu AV ČR na rok 2006 pracovištím včetně termínů pro navržení mzdových limitů a předložení rozpočtů ústavů.

Akademická rada

 • vzala na vědomí přednesené informace.

Návrh na přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR v r. 2006 (bod IX).

Návrh připravený Radou pro nákladné přístroje uvedl J. Rákosník. Diskuse se týkala potřeby posílení rozpočtových prostředků na získání potřebných konfokálních mikroskopů a obecné problematiky zajišťování velmi nákladných přístrojů.

Akademická rada

 • schválila přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR v roce 2006 podle předloženého návrhu,
 • uložila J. Rákosníkovi zajistit přidělení dotací do navržené výše s přihlédnutím k výsledkům výběrových řízení.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o aktuálních otázkách AV ČR (bod X).

V. Pačes informoval o závěrech posledního zasedání předsednictva AR. Bylo dohodnuto upřesnění některých přijatých závěrů, zejména pokud jde o účast na Novoročním koncertu SAV (J. Pánek a J. Rákosník) a na Fóru o znalostní ekonomice (V. Pačes, V. Sklenička, nový předseda GA AV a popř. zástupce Národohospodářského ústavu). K otázce přístupu k vědeckým časopisům on-line byla vzata se souhlasem na vědomí písemná informace P. Rába o prováděných opatřeních a připravovaném semináři, který zajistí P. Ráb ve spolupráci s I. Kadlecovou, ředitelkou Knihovny AV ČR. Další sdělení V. Pačesa se týkalo jeho jednání s nově jmenovaným místopředsedou vlády ČR doc. Ing. J. Havlem, CSc., a s náměstkem ministra pro místní rozvoj doc. Ing. J. Patočkou, CSc. V. Nekvasil informoval o aktuálních otázkách činnosti Rady pro výzkum a vývoj, zejména o úkolu oborových komisí RVV připravit novou metodiku hodnocení VaV.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí závěry 10. zasedání předsednictva Akademické rady ze dne 3. ledna 2006 a ve smyslu čl. 26 Stanov AV ČR schvaluje způsob úpravy platů ředitelů pracovišť AV ČR k 1. lednu 2006.

Zpráva o výsledcích konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci meziakademických dohod pro rok 2006 (bod XI).

K předložené písemné zprávě sdělil J. Palouš, že na zahraniční cesty v rámci dvoustranných dohod bylo podáno 564 žádostí, z nichž bylo po výběrovém řízení schváleno 491. Tyto cesty jsou určeny především pro mladé vědecké pracovníky. O dvoustranných výzkumných projektech probíhá dosud výběrové řízení.

Akademická rada

 • souhlasila s výsledky konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci meziakademických dohod pro rok 2006 podle předložené zprávy,
 • uložila J. Paloušovi (ZHO) ve spolupráci se zahraničními partnery zabezpečit realizaci schválených cest.

Informace o podpisu aktualizovaného prováděcího plánu vědecké spolupráce mezi Akademií věd ČR a Akademií věd Čínské lidové republiky (bod XII).

Materiál uvedl J. Palouš.

Akademická rada

 • souhlasila s Prováděcím plánem vědecké spolupráce mezi AV ČR a Akademií věd ČLR na léta 2005–2010 ze dne 12. prosince 2005,
 • uložila J. Paloušovi (ZHO) informovat ústavy AV ČR o možnostech využívání schváleného plánu.

Různé (bod XV)

Návrh smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Pardubickým krajem (bod XV/1) uvedl V. Pačes.

Akademická rada

 • souhlasila se smlouvou o spolupráci mezi AV ČR a Pardubickým krajem podle předloženého návrhu,
 • pověřila V. Pačesa, aby uvedenou smlouvu za AV ČR podepsal.

Návrh smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Učenou společností ČR (bod XV/2)

uvedl V. Pačes. V rozpravě byla dohodnuta úprava textu v čl. II. Řízením a koordinací sjednané spolupráce za AV ČR byl pověřen předseda Vědecké rady F. Šmahel.

Akademická rada

 • souhlasila se smlouvou o spolupráci mezi AV ČR a Učenou společností ČR podle předloženého návrhu s připomínkou,
 • pověřila V. Pačesa, aby uvedenou smlouvu za AV ČR podepsal.

Převzetí záštity AV ČR nad mezinárodními akcemi (bod XV/3).

Žádosti uvedli J. Drahoš a P. Vlasák.

Akademická rada

 • souhlasila, aby předseda AV ČR převzal záštitu
  • nad I. andrologickým kongresem v České republice, který se koná ve dnech 23.–25. února 2006 na zámku Štiřín,
  • nad 10. mezinárodní konferencí o struktuře nekrystalických látek, která se koná ve dnech 18.–22. září 2006 v Praze za spolupořadatelství Fyzikálního ústavu AV ČR.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XV/4).

Akademická rada

 • vzala na vědomí dopis Ing. D. Drábové o uspořádání semináře k 20. výročí havárie jaderné elektrárny v Černobylu (duben 2006) s tím, že kontaktní osobou za AV ČR bude prof. Ing. František Spurný, DrSc., vedoucí vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky AV ČR;
 • vzala na vědomí pozvání prorektorky MU J. Musilové na odborný seminář Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) – východiska a perspektivy v Brně dne 25. ledna t. r. s tím, že jednání se za AV ČR zúčastní J. Syka a V. Sklenička;
 • vzala na vědomí informaci P. Nejedlého o přípravě nového památkového zákona s tím, že na přípravě této normy se za AV ČR bude podílet P. Nejedlý a ředitel Archeologického ústavu AV ČR Praha a Archeologického ústavu AV ČR Brno.