Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > prosinec  > Z Bruselu

7. RP A TECHNOLOGIE PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Poslední velká skupina výzkumných priorit v rámci specifického programu Spolupráce 7. RP EU pro výzkum a vývoj se týká trvale udržitelného vývoje.

Energetický výzkum
Cílem výzkumu je transformace současného systému založeného na fosilních palivech na udržitelnější systém založený na širokém spektru energetických zdrojů a nosičů a zároveň vykazující vyšší energetickou účinnost a hospodárnost. Ten odpovídá také výzvám plynoucím z potřeby zabezpečení energetických zdrojů, z probíhajících klimatických změn a z potřeby zvyšovat globální konkurenceschopnost evropského energetického průmyslu.
V rámci energetického výzkumu s rozpočtem 2350 milionů eur na následujících sedm let patřícího v 7. RP ke středně velkým prioritám je plánováno devět tematických aktivit a aktivity průřezové a horizontální:
 1. Vodíkové a palivové články – zejména základní výzkum, který nebude vykonáván navrhovanou průmyslově orientovanou Společnou technologickou iniciativou (JTI) Vodík a palivové články;
 2. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů;
 3. Výroba obnovitelných paliv;
 4. Obnovitelné zdroje pro ohřev a chlazení;
 5. Technologie zachycování a skladování CO2 pro výrobu elektřiny s nulovými emisemi;
 6. Technologie čistého spalování uhlí;
 7. Inteligentní energetické sítě;
 8. Energetická účinnost a úspory energie;
 9. Znalosti pro vytváření energetické politiky.
V roce 2007 bude publikována výzva, jejíž první část s identifikátorem COOP-ENERGY-2007-1-RTD se soustředí na dlouhodobější výzkum a bude financována 115 miliony eur z rozpočtu pro rok 2007 a 35 miliony eur z rozpočtu pro rok 2008. Druhá část s identifikátorem COOP-ENERGY-2007-2-TREN se zaměří na krátkodobější výzkum a demonstrační aktivity s cílem zkrátit dobu potřebnou k uvedení slibných technologií a systémů na trh a bude hrazena 120 miliony eur z rozpočtu pro rok 2007. Financovány budou zejména kolaborativní projekty (CP) a koordinační a podpůrné akce (CSA), detaily jsou uvedeny v Pracovním programu 2007. Relativně otevřeně jsou formulována témata Inovativní koncepty pro palivové články a Výroba paliv s využitím sluneční energie, aby umožnila podání projektů zabývajících se novými a nastupujícími technologiemi (FET). Výzva je rovněž koordinována s prioritami Nanomateriály a Doprava a je komplementární s aktivitami priority Inteligentní energie Europa (IEE) programu CIP a aktivitami Výzkumného fondu uhlí a oceli (RFCS). Z rozpočtu priority Energie se hradí i příspěvek Evropské komise na smluvně dohodnuté výzkumné aktivity Mezinárodní energetické agentury (IEA).

Témata úzce navazují na řadu Evropských technologických platforem (ETP), které se zabývají touto oblastí výzkumu: ETP/JTI pro vodík a palivové články; ETP pro fotovoltaiku; ETP pro výrobu elektřiny s nulovými emisemi; ETP pro biopaliva; ETP pro inteligentní rozvodné sítě; ETP pro sluneční tepelnou energii; ETP pro větrnou energetiku.

Environmentální výzkum
Tento výzkum má za úkol podporovat trvale udržitelný management přírodního a lidského prostředí a jeho zdrojů prostřednictvím pokračujícího poznávání vzájemného působení biosféry, ekosystémů a lidské činnosti a prostřednictvím vývoje nových technologií, nástrojů a služeb, které by se integrálně vypořádávaly s globálními záležitostmi životního prostředí. Důraz bude kladen na předvídání klimatických, ekologických, pozemních a mořských systémových změn a na nástroje a technologie pro monitoring, prevenci a zmírňování tlaků a nebezpečí pro životní prostředí včetně zdraví a udržitelnosti přirozeného i umělého životního prostředí.
V rámci této středně velké priority s rozpočtem 1890 milionů eur budou financovány čtyři tematické aktivity plus aktivity horizontální:

 1. Změna klimatu, znečištění a rizika;
 2. Udržitelné řízení zdrojů;
 3. Environmentální technologie;
 4. Pozorování Země a nástroje pro hodnocení (vč. iniciativy GEOSS).
Témata úzce navazují na několik Evropských technologických platforem zabývajících se touto oblastí, zejména ETP Zásobování vodou a hygiena, ETP Trvale udržitelná chemie, ETP Rostliny budoucnosti, Lesnická a dřevařská ETP a nepřímo ETP/JTI GMES.

Dopravní výzkum
Cílem tohoto výzkumu je vyvíjet na základě technologického pokroku a pokroku dosaženého při provozu a na základě evropské dopravní politiky integrované, bezpečnější, ekologičtější a inteligentnější celoevropské dopravní systémy ve prospěch všech občanů, společnosti a klimatu s ohledem na životní prostředí a přírodní zdroje. Upevnit a dále rozvíjet konkurenceschopnost, kterou získala evropská průmyslová odvětví na světovém trhu.

V rámci třetí, největší priority s rozpočtem 4160 milionů eur na následujících sedm let budou financovány tři bloky tematických aktivit plus aktivity průřezové a horizontální:

 1. Letectví a letecká doprava (dle Strategické výzkumné agendy ETP ACARE);
  • Ekologizace letecké dopravy;
  • Zvyšování časové efektivity (vč. iniciativy SESAME);
  • Zajišťování spokojenosti a bezpečnosti zákazníků;
  • Zvyšování nákladové efektivnosti;
  • Ochrana letadel a cestujících;
  • Průkopnická činnost v letecké dopravě budoucnosti.
 2. Pozemní doprava
  • Ekologizace pozemní dopravy;
  • Podporování přechodu na jiný druh dopravy a odlehčení dopravních koridorů;
  • Zajištění udržitelné městské mobility pro všechny občany;
  • Zvýšení bezpečnosti a ochrany;
  • Posílení konkurenceschopnosti.
 3. Evropský globální družicový navigační systém GALILEO a EGNOS
  • Plné využití možností;
  • Vytvoření nástrojů a vhodného prostředí;
  • Přizpůsobení přijímačů a zdokonalení klíčových technologií;
  • Podpora vývoje infrastruktury.
Pracovní program priority Doprava navrhuje pro rok 2007 pět souběžných výzev:
 1. AERONAUTICS and AIR TRANSPORT-2007-RTD-1 – dlouhodobější výzkum s 152 miliony eur z rozpočtu roku 2007 a 65 miliony eur z rozpočtu roku 2008;
 2. AERONAUTICS and AIR TRANSPORT-2007-TREN-1 s 5 miliony eur na studii letištního managementu;
 3. SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT-2007-RTD-1 – dlouhodobější výzkum s 152 miliony eur z rozpočtu roku 2007 a 28 miliony eur z rozpočtu roku 2008;
 4. SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT-2007-TREN-1 s 62 miliony eur na vývoj v oblastech Podporování přechodu na jiný druh dopravy a Zajištění udržitelné městské mobility;
 5. TRANSPORT-2007-RTD-1 s 12 miliony eur na průřezové aktivity.
Tyto výzvy budou implementovány prostřednictvím kolaborativních projektů, sítí excelence (NoE) a koordinačních a podpůrných akcí. Některé aktivity uskuteční navrhovaná Společná technologická iniciativa "Clean Sky" nebo Společný podnik SESAR. Aktivity týkající se družicového navigačního systému bude vykonávat Společný podnik Galileo za dohledu evropského dozorčího orgánu GNSS. Témata pozemní dopravy i plánovaný výzkum zde naopak navazují na práci Evropských technologických platforem ERRAC (Evropská poradní rada pro železniční výzkum), ERTRAC (Evropská poradní rada pro silniční výzkum) a WATERBORNE.

Společné technologické iniciativy v energetice a dopravě
V roce 2007 podá Evropská komise zvláštní návrh na Nařízení Rady, které by ustanovovalo Evropské partnerství pro vývoj technologií v oblasti vodíku a palivových článků, tzv. Společnou technologickou iniciativu. Pokud bude Nařízení Rady schváleno, bude v r. 2008 z rozpočtu priority Energie alokováno asi 75 milionů eur na práci této JTI. Za účelem jejího ustavení podepíše Evropská komise s průmyslovým uskupením ETP pro vodík a palivové články v roce 2007 grantovou smlouvu na koordinační a podpůrnou akci. Komisní příspěvek do této akce v rozmezí 1–2 milionů eur je vyčleněn v Pracovním programu priority Energie s tím, že pokryje 50 % nákladů této akce. Hlavními činnostmi bude příprava okamžitého spuštění JTI po přijetí Nařízení Rady a shromažďování potřebných zdrojů a podpůrných struktur pro fungování Programové kanceláře JTI. Pro nás je zajímavé, že činnosti stávající ETP se účastní i Česká energetická agentura.
Podobně podá v roce 2007 Evropská komise návrh na Nařízení Rady, které by ustanovovalo Společnou technologickou iniciativu pro environmentální dopady letecké dopravy "Clean Sky". Na podporu ustavení této JTI přispěje Evropská komise v roce 2007 prostřednictvím koordinační a podpůrné akce pro zakládající členy budoucí JTI "Clean Sky". Úkoly této akce specifikované v Pracovním programu priority Doprava bude opět příprava okamžitého zahájení JTI po přijetí Nařízení Rady a shromažďování potřebných zdrojů a budování podpůrných struktur pro dobré fungování ústředí JTI. Na práci ETP ACARE (Poradní rada pro výzkum letectví v Evropě) připravující JTI se podílí i český Výzkumný a zkušební letecký ústav.
Dne 29. listopadu 2005 podala Evropská komise návrh na Nařízení Rady, které by ustanovovalo Společný podnik "Single European Sky Implementation Program" (SESAR). SESAR bude pod vedením organizace EUROCONTROL pracovat na modernizaci a sjednocování řídící infrastruktury v evropské letecké dopravě. V současnosti prošel návrh jednáním v Evropském parlamentu i Radě, a tak je naděje, že by Společný podnik mohl začít pracovat v roce 2007.
Společný podnik Galileo pro vybudování globálního evropského družicového navigačního systému byl ustaven Nařízením Rady 21. května 2002.

DAVID KOLMAN,
Czech Liaison Office for R&D Brussels