Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 217. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 10. listopadu 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

ETI – Evropský technologický institut
Rada zvolila jako zástupce ČR do Pracovní skupiny Evropského technologického institutu prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., a Ing. Miroslava Janečka, CSc.

Informace o současném stavu delimitace činnosti RVV na MŠMT
Rada vzala na vědomí Informaci o současném stavu delimitace činnosti RVV na MŠMT.

SR 2008 – principy (1. pracovní verze)
Podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje Rada každoročně zabezpečuje návrh celkových výdajů na VaV jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení. Předseda Rady požádá jednotlivé správce rozpočtových kapitol o návrhy výdajů na VaV na rok 2008 a o návrh střednědobého výhledu na roky 2009 a 2010.
Rada schválila materiál SR 2008 – principy a uložila sekretáři Rady předložit na 219. zasedání Rady v lednu 2007 Směrnici pro přípravu návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2008 a výhledu na léta 2009 a 2010.

Kontrolní akce 06/05 NKÚ – Finanční prostředky určené na VaV v oblasti životního prostředí
Nejvyšší kontrolní úřad provedl v roce 2006 kontrolní akci 06/05, jejímž cílem bylo prověřit účelnost, správnost a hospodárnost využití finančních prostředků určených na podporu VaV v oblasti životního prostředí. Rada schválila návrh stanoviska k tomuto materiálu a požádala předsedkyni, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. M. Kopicovou, aby toto stanovisko prezentovala dne 15. listopadu 2006 na jednání vlády.

Plnění usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků
V rámci projednávání návrhu státního rozpočtu na VaV na rok 2007 požádala Rada jednotlivé poskytovatele o písemnou zprávu o konkrétních krocích k plnění bodu II.1 a usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení VaV a jeho výsledků. Rada vzala na vědomí výsledky hodnocení a uložila zpravodaji Ing. Janečkovi a sekretáři Rady připravit na 220. zasedání Rady v únoru 2007 materiál pro schůzi vlády s využitím údajů získaných z Hodnocení VaV a jeho výsledků 2006.

Rada pro výzkum a vývoj 2006 (Ročenka RVV)
Rada schválila text ročenky Rady Rada pro výzkum a vývoj 2006 a uložila sekretariátu Rady zajistit vytištění její české a anglické verze.

OP VaVpI – aktuální stav
Rada vzala na vědomí průběh jednání se zástupci Evropské komise k operačním programům, aktuální znění operačních programů – OP VaVpI, OP VK a OP PI – a schválila připomínky k operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace. Uložila sekretáři Rady projednat je s MŠMT.

Dodatečná změna v údajích IS VaV dodávaných v roce 2007
Rada schválila dodatečnou změnu v údajích IS VaV dodávaných v roce 2006, která byla vyvolána změnou státního rozpočtu na rok 2007, a uložila sekretariátu Rady zajistit její zapracování do již schválených Údajů předávaných do IS VaV v roce 2007. Dále vzala na vědomí vypořádání připomínkového řízení k dodatečné změně v údajích IS VaV dodávaných v roce 2006.

Návrh na sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou JAR o vědeckotechnické spolupráci
Jednou z příčin a zároveň podmínkou současného rychlého rozvoje v oblasti výzkumu a vývoje je navazování a prohlubování mezinárodní spolupráce. Od roku 1990 uzavřela Česká republika několik dvoustranných dohod o vědeckotechnické spolupráci s cílem začlenit české organizace do Evropského výzkumného a inovačního prostoru a též několik dohod s mimoevropskými zeměmi: ČLR, Japonskem, Korejskou republikou, Ruskou federací a USA.
S Jihoafrickou republikou dosud nemá Česká republika uzavřenu žádnou dohodu o vědeckotechnické spolupráci. V kontextu současného ekonomického rozvoje a s ohledem na rychle se rozvíjející vědeckotechnické zázemí Jihoafrické republiky by bylo účelné též podporovat spolupráci ve vědě a výzkumu mezi oběma zeměmi.