Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 23. zasedání Akademické rady AV ČR

Na svém 23. zasedání, které se konalo dne 31. října 2006, projednala Akademická rada tyto nejdůležitější otázky:

Schválila

 • zřízení Akademické prémie – Praemium Academiae jako opatření k podpoře vědecké excelence na pracovištích AV ČR,
 • návrh na začlenění Knihovny AV ČR a Střediska společných činností AV ČR do soustavy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí k 1. lednu 2007, který bude předložen XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 • jmenování:
  • prof. RNDr. Štefana Schwabika, DrSc., místopředsedou GA AV pro oblast věd o neživé přírodě s účinností od 15. listopadu 2006,
  • doc. PhDr. Lydie Petráňové, CSc., místopředsedkyní GA AV pro oblast humanitních a společenských věd s účinností od 1. ledna 2007,
 • na základě zhodnocení v příslušných komisích byly schváleny pro období 2007–2013 tyto nové výzkumné záměry:
  • Implementace infrastruktury výzkumu a vývoje v AV ČR, nezbytný předpoklad kvalitativního rozvoje vědních oborů AV ČR (Středisko společných činností AV ČR),
  • Genom a epigenom: 1D a 3D struktura, dynamika, interakce s proteiny a funkce (Biofyzikální ústav AV ČR),
  • Nové biotechnologie, nanomateriály a kmenové buňky pro užití v regenerativní medicíně (Ústav experimentální medicíny AV ČR),
  • Vybudování Biotechnologického ústavu AV ČR (Ústav molekulární genetiky AV ČR),
 • zásady přístupu k materiálům z hodnocení výzkumných záměrů a výsledků pracovišť AV ČR,
 • vzorový spisový a skartační řád pracovišť AV ČR.

Doporučila

 • V. Pačesovi, aby udělil Fellowship J. E. Purkyně:
  • Petru Svobodovi, Ph.D., z Ústavu molekulární genetiky AV ČR s účinností od 1. ledna 2007,
  • Radislavu Sedláčkovi, Ph.D, Dr. rer. nat. habil., z Ústavu molekulární genetiky AV ČR s účinností od 1. ledna 2008,
  • Ing. Pavlu Izákovi, Ph.D., z Ústavu chemických procesů AV ČR s účinností od 1. února 2007.

Vzala na vědomí

 • usnesení vlády ČR ze dne 16. srpna 2006 č. 951 o přístupu ČR k Doporučení Evropské komise o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků v podmínkách AV ČR,
 • usnesení vlády ČR ze dne 18. října 2006 č. 1192, kterým vláda ČR schvaluje aktualizované Dlouhodobé základní směry výzkumu,
 • informaci o 80. valném shromáždění Union Académique Internationale,
 • informaci o problematice financování projektu Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války v rámci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,
 • zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu biologie obratlovců AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,
 • zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu molekulární genetiky AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.