Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Obrázek k článku 

Závěrem pojednání o vědeckých společnostech ČR přinášíme úplný přehled vědeckých společností sdružených v roce 2006 v Radě vědeckých společností ČR.

Vědy o neživé přírodě

Česká aerosolová společnost,
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
cas.icpf.cas.cz


Česká asociace pracovníků v aplikované geofyzice,
Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
www.caag.cz


Česká astronomická společnost,
Královská obora 233, 170 21 Praha 7
www.astro.cz


Česká geografická společnost,
Albertov 6, 128 43 Praha 2
www.geography.cz


Česká geologická společnost,
V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
www.geologickaspolecnost.cz


Česká meteorologická společnost,
Na Šabatce 17, 143 00 Praha 4
www.chmi.cz/poboc/BR/metspol/metspol.html


Česká společnost pro biomechaniku,
Katedra anatomie a biomechaniky
J. Martího 31, 162 52 Praha 6
www.ftvs.cuni.cz/veda.php


Česká společnost pro kybernetiku a informatiku,
Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
www.cski.cz


Česká společnost pro mechaniku,
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
www.csm.cz


Česká společnost pro uhlíkové materiály,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR,
V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 9


Česká společnost pro vědeckou kinematografii,
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,
Zemědělská 1, 613 00 Brno


Československá mikroskopická společnost,
Ústav experimentální medicíny AV ČR,
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
www.microscopy.cz


Jednota českých matematiků a fyziků,
Žitná 25, 117 10 Praha 1
www.jcmf.cz


Krystalografická společnost,
ÚMCH AV ČR, Heyrovského náměstí 2, 162 06 Praha 6
www.xray.cz


Vědecká společnost pro nauku o kovech,
Katedra fyziky kovů MFF UK,
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2


Vědy o živé přírodě

Česká algologická společnost,
Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, 128 01 Praha 2
Česká anatomická společnost, Ruská 87, 100 00 Praha 10
www1.1fl.cuni.cz/cas/


Česká bioklimatologická společnost
Boční II/1401, 141 31 Praha 4
www.cbks.cz


Česká botanická společnost,
Benátská 2, 128 01 Praha 2
www.natur.cuni.cz/CBS


Česká fytopatologická společnost,
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 00 Praha 6
www.VRUV.cz/CSPP


Česká herpetologická společnost,
Viničná 7, 128 44 Praha 2
www.natur.cuni.cz/chs


Česká imunologická společnost,
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4


Česká kardiologická společnost,
Pekařská 53, 656 91 Brno


Česká kinantropologická společnost,
FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6


Česká kineziologická společnost,
Katedra fyzioterapie UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6
http://risc.upol.cz/~varek/CKS/CKS.html


Česká limnologická společnost,
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
Podbabská 30, 160 62 Praha 6
www.cas.cz/cls


Česká parazitologická společnost,
Ruská 85, 100 05 Praha 10
www.parazitologie.cz


Česká společnost antropologická,
Viničná 7, 128 44 Praha 2


Česká společnost entomologická,
Viničná 7, 128 00 Praha 2
www.entospol.wz.cz


Česká společnost experimentální biologie rostlin,
Ústav experimentální botaniky AV ČR,
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
www.ueb.cas.cz


Česká společnost histo- a cytochemická,
Kamenice 3, 625 00 Brno
www.med.muni.cz/hcspol/index.html


Česká společnost chemická,
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
www.csch.csch.cz


Česká společnost ornitologická,
Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5
www.birdlife.cz


Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii,
Kladenská 48, 160 00 Praha 6
csbmb.img.cas.cz


Československá společnost pro vědy zemědělské, lesnické, veterinární a potravinářské, Národní zemědělské muzeum,
Kostelní 41, 170 00 Praha 7 (činnost přerušena)


Česká vědecká společnost pro mykologii,
pošt. přihr. 106, 111 21 Praha 1
www.natur.cuni.cz/cvsm/


Česká zoologická společnost,
Viničná 7, 128 44 Praha 2
www.natur.cuni.cz/zoospol/


Československá biologická společnost,
Tomešova 12, 602 00 Brno


Československá společnost mikrobiologická,
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
www.cssm.info


Společnost klinické medicíny,
Národní 3, 117 20 Praha 1, Chirurgická klinika VLA JEP


Společnost pro biologickou psychiatrii,
Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8
www1.lf1.cuni.cz/~zfisar/sbp/aktuality.htm


Společenské vědy

Česká archeologická společnost,
Letenská 4, 118 01 Praha 1


Česká archivní společnost,
Podskalská 19, 128 25 Praha 2
www.cesarch.cz


Česká asociace pedagogického výzkumu,
Ústav pedagogických věd FF Masarykovy univerzity,
Arne Nováka 1, 602 00 Brno
www.phil.muni.cz/capv


Česká demografická společnost,
Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
www.natur.cuni.cz/~demodept/cds/


Česká národopisná společnost,
Národní 3, 117 20 Praha 1
www.phil.muni.cz/etnol/narodopisna.html


Česká orientalistická společnost,
Pod vodárenskou věží 4, 180 00 Praha 8


Česká pedagogická společnost,
Katedra pedagogiky PdF MU, Poříčí 31, 603 00 Brno
www.cpds.cz


Česká platónská společnost,
Jilská 1, 110 00 Praha 1
http://ufar.ff.cuni.cz/platon/cpls.html


Česká společnost ekonomická,
Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1
www.cse.cz


Česká společnost novořeckých studií,
Ústav klasických studií FF MU, Arne Nováka 1, 660 88 Brno


Česká společnost pro hudební vědu,
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta UK,
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
www.cshv.ff.cuni.cz


Česká společnost pro mezinárodní právo,
Národní 18, 116 91 Praha 1


Česká společnost pro politické vědy,
VŠE – Katedra politologie, W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
www.e-politika.cz


Česká společnost pro právo životního prostředí,
Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, 110 00 Praha 1
www.cspzp.cz


Česká společnost pro studium náboženství,
A. Nováka 1, 602 00 Brno
www.phil.muni.cz/relig/index.htm


Česká statistická společnost,
MFF UK – KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
www.statspol.cz/


České sdružení pro právní a sociální filozofii,
Národní 18, 110 00 Praha 1


Českomoravská psychologická společnost,
Kladenská 48, 160 00 Praha 6
www.cmps.ecn.cz


Jazykovědné sdružení České republiky,
Letenská 4, 118 51 Praha 1
www.ujc.cas.cz/js/


Jednota klasických filologů,
Filozofická fakulta UK ÚŘLS, Celetná 20, 116 42 Praha 1


Kruh moderních filologů,
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1


Literárněvědná společnost,
PF Univerzity Hradec Králové,
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové


Masarykova česká sociologická společnost,
Husova 4, 110 00 Praha 1
www.ceskasociologicka.org


Matice moravská,
A. Nováka 1, 602 00 Brno
www.matice-moravska.cz Regionální organizace IALE ČR – Společnost pro ekologii krajiny
Přírodovědecká fakulta UK,
Benátská 2, 128 01 Praha 2


Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872),
P. O. BOX 66, 110 01 Praha 1
www.phil.muni.cz


Společnost pro dějiny věd a techniky,
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
www.go.to/dvt


Společnost pro estetiku,
Katedra estetiky FF UK, Celetná 20, 110 00 Praha 1


Uměleckohistorická společnost v českých zemích,
Husova 4, 110 00 Praha 1
www.dejinyumeni.cz


SISYFOS – Český klub skeptiků,
Radlická 112, 150 00 Praha 5
www.sisyfos.cz


Učená společnost České republiky,
Národní 3, 110 00 Praha 1
www.learned.cz


Čestné členství

Společnost pro vědy a umění (Washington DC)
www.geocities.com/The_SVU


Zpracoval Ivo Hána
za spolupráce J. Folty, L. Hroudy a Š. Zajace