Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 216. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 13. října 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Usnesení vlády
Rada vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 4. října 2006 č. 1145, kterým byla předsedkyní Rady jmenována ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslava Kopicová, a usnesení č. 1117, kterým byla prof. RNDr. Jaroslavu Kurzweilovi, DrSc., Dr.h.c., udělena Národní ceny vlády České republiky Česká hlava za celoživotní práci v oblasti matematiky.

Přesun RVV z Úřadu vlády na MŠMT
Usnesením vlády č. 1088 bylo rozhodnuto o tom, že Rada pro výzkum a vývoj se přestěhuje na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rada doporučila své předsedkyni jednat o prodloužení termínu přesunu (po 31. 12. 2006) a zároveň ji požádala, aby upozornila vládu, že přesun činnosti RVV je z hlediska postavení Rady jako nezávislého nadresortního orgánu vnímán odbornou veřejností, zainteresovanými institucemi a svazy jako negativní signál.

Rámec Společenství pro státní (veřejnou) podporu výzkumu, vývoje a inovací
Rada schválila stanovisko k aktualizovanému Rámci Společenství (zasláno předsedovi ÚOHS k jednání dne 13. října 2006). Stanovisko Rady bylo zapracováno do návrhu stanoviska ČR.

Metodika hodnocení VaV a jeho výsledků Rada schválila předjednaný návrh na sestavení a složení meziresortní pracovní skupiny (MPS), která se bude zabývat přípravou Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků na rok 2007. Pracovní skupina se sejde poprvé v listopadu tohoto roku a dále v pravidelných termínech.
Složení MPS: RNDr. Marek Blažka, předseda – ředitel sekretariátu RVV, ředitel sekce Úřadu vlády; prof. PhDr. Petr Matějů, 1. místopředseda – náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy; prof. PhDr. Petr Fiala – místopředseda ČKR odpovědný za hodnocení VaV a jeho výsledků; prof. RNDr. Jan Bednář – 1. místopředseda RVŠ odpovědný za hodnocení VaV a jeho výsledků; prof. RNDr. Bohuslav Gaš – prorektor UK Praha, odpovědný za rozvojový projekt VŠ 2007; Ing. Petr Ráb – člen předsednictva AV ČR odpovědný za hodnocení VaV a jeho výsledků; prof. Ing. Jiří Drahoš – místopředseda AV ČR odpovědný za koncepční otázky; Ing. M. Janeček – prezident Asociace výzkumných organizací; Ing. Milan Aschenbrener – ředitel odboru VaV MPO; Ing. Martina Dvořáková – vedoucí koordinačního centra MK; doc. Ing. T. Cahlík – předseda OK RVV pro společenské a humanitní vědy; prof. RNDr. Jan Zrzavý – předseda OK RVV pro vědy živé přírody; Ing. M. Holl – předseda OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství; Ing. M. Matějka, tajemník – vedoucí odd. IS VaV Úřadu vlády.

Návrh aktualizovaných Dlouhodobých základních směrů výzkumu (dále DZSV)
Rada schválila konečnou verzi aktualizovaných DZSV a požádala svou předsedkyni, aby materiál předložila vládě k projednání. Je předkládáno osm DZSV, proti minulé verzi rozšířených o oblast společenských věd. Jejich projednání vládou je důležité pro další přípravu operačního programu VaVpI.

Zpráva o činnosti RVV za rok 2006, Zpráva o činnosti OK RVV a návrh na stanovení odměn pro členy a předsedy OK RVV 2006, Zpráva o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2006
Rada schválila tyto tři jednotlivě předložené materiály, které budou společně s bodem pro informaci Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV za rok 2006 po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předloženy vládě.

Analýza stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím 2006
Rada schválila Analýzu stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím 2006. Po vypořádání připomínkového řízení bude materiál předložen vládě. Po usnesení vládou bude vydán v české i anglické verzi a zpřístupněn na www.vyzkum.cz.

Návrh expertů pro 7. RP EU
Rada schválila stanovisko předsednictva Rady k materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Návrh expertů pro 7. RP EU. MŠMT navrhne způsob spolupráce s těmito experty, který bude předložen Radě.

Program VaV Ministerstva obrany Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR
Rada schválila návrh stanoviska k tomuto programu. Doporučila předložený materiál nepředkládat vládě a po dopracování podle uvedených připomínek znovu předložit ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj.

Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005–2008 (NPR)
Rada schválila znění kapitoly 4. 2. Výzkum a vývoj, inovace ze Zprávy o plnění Národního Lisabonského programu 2005–2008 (NPR), která informuje o tom, jak ČR plní svůj Národní program výzkumu – zpráva bude předkládána každoročně.

Různé

Informace z kontrolní akce 06/05 NKÚ – MŽP – určení zpravodaje
Rada stanovila zpravodajem pro materiál NKÚ Informace z kontrolní akce 06/05 Finanční prostředky na VaV v oblasti životního prostředí doc. Ing. Josefa Boušku, CSc. Návrh stanoviska k tomuto materiálu bude předložen na 217. zasedání Rady.

Návrh novely zákona o VVI
Vládě byl předložen Návrh novely zákona o VVI, kterým skupina poslanců navrhla změnu seznamu transformovaných státních příspěvkových organizací (příloha k zákonu). Tento návrh nebyl Radě předložen ke stanovisku.
Rada souhlasila s návrhem na vyškrtnutí Českého hydrometeorologického ústavu z přílohy č. 1 zákona č. 341/2005 Sb. podle poslaneckého návrhu novely zákona, ale nesouhlasila s návrhem na vyškrtnutí České geologické služby. Důvodem je, že podle podkladů MŽP jako zřizovatele i podle údajů Informačního systému výzkumu a vývoje je převážná část jeho činnosti podporována jako výzkum a vývoj a jeho vyškrtnutí by popřelo účel zákona – transformaci státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem na veřejné výzkumné instituce.
Rada doporučila své předsedkyni, aby vyvodila důsledky z chybného stanoviska MŠMT uvedeného v předkládací zprávě k materiálu na schůzi vlády dne 11. října 2006 č. 22 – Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.