Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ze zápisu 22. zasedání Akademické rady AV ČR 3. října 2006

Na svém 22. zasedání, které se konalo dne 3. října 2006, projednala Akademická rada tyto nejdůležitější otázky:

Schválila

 • svolání, program a zabezpečení XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 • směrnici pro schvalování úkonů pracovišť AV ČR při nakládání s majetkem a majetkovými právy,
 • vzorový vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné instituce,
 • pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení.

Udělila

 • čestnou oborovou medaili E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Anatoly Nikitinovi, Dr.Sc. (Institute of Mathematics of NAS of Ukraine),
 • čestnou oborovou medaili J. Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách PhDr. Vladimíru Vavřínkovi, CSc. (Slovanský ústav AV ČR).

Vzala na vědomí

 • zprávu o činnosti Rady vědeckých společností ČR za rok 2005,
 • zprávu o plnění projektu Centrum pro mobilitu v ČR v roce 2006,
 • informaci o jednání a závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 2. října 2006 a další přednesené informace,
 • informaci o přípravě nové podoby webových stránek AV ČR v anglickém jazyce.

Vyslovila souhlas s tím, aby AV ČR převzala záštitu nad

 • soutěží studentů středních škol Změny klimatu kolem nás organizovanou Britským velvyslanectvím a Českým hydrometeorologickým ústavem koncem roku 2006,
 • XIV. ročníkem Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže, která se uskuteční ve školním roce 2006–2007.