Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > říjen  > Z Bruselu

RÁMCOVÝ PROGRAM, OBLAST ZDRAVÍ A KMENOVÉ BUŇKY

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Zdraví jako téma týkající se nás všech je také jednou z priorit 7. rámcového programu Evropské unie. Zatímco v 6. RP neslo název Vědy o živé přírodě, genomika a biotechnologie pro zdraví, v 7. RP je již zařazeno samostatně. Věnuje se mu však i téma Potraviny, zemědělství a biotechnologie či Životní prostředí (včetně změny klimatu).

Zdraví představuje první téma specifického programu Spolupráce a je na něj vyčleněno šest miliard eur z celkového rozpočtu 54,582 miliard, což činí necelých 11 %. Skutečné číslo však bude vyšší, protože i v dalších dvou prioritách hraje otázka zdraví důležitou roli. Hned po Informačních a komunikačních technologiích je na něj vyčleněn nejvyšší rozpočet na následujících sedm let (2007–2013).

Jaké typy projektů bude EU financovat v tématu Zdraví? Důraz bude klást na převádění základních objevů do klinických aplikací, na vývoj nových terapií, ale např. i na celkové zlepšení zdraví a prevenci (viz tabulku). V členských státech se však paradoxně na téma Zdraví rozpoutala velká debata, a dokonce se stalo jednou z překážek – spolu s Euratom – celkového schvalování 7. RP členskými státy. Zdraví je sice jasnou prioritou, ale na některé možnosti vědy se dívají jednotlivé členské státy různě.

Debatu vzbudila možnost financování výzkumu kmenových buněk, a to zejména embryonálních. Zatímco na jedné straně vědecká veřejnost poukazuje na potenciál embryonálních kmenových buněk zejména v léčbě Parkinsonovy či Alzheimerovy nemoci, na straně druhé některé státy pod vlivem církve hovoří o nepřípustnosti jejich výzkumu vzhledem k přesvědčení, že i embryo již má právo na život, a chtějí pokračovat pouze ve výzkumu kmenových buněk jako takových bez užívání embryonálních buněk. Po dlouhé debatě dosáhla Rada pro konkurenceschopnost 24. července 2006 kvalifikovanou většinou dohody o 7. RP Evropských společenství pro výzkum a technologický vývoj na období 2007–2013. S financováním výzkumu kmenových buněk nesouhlasily Rakousko, Malta, Polsko, Slovensko a Litva a hlasovaly proti.

Kompromisní dohoda zakazuje klonování lidí a ničení embryí. Peníze EU nemohou být použity na projekty, v nichž se lidská embrya vytvářejí výhradně pro zničení při výzkumných účelech. Peníze lze použít na výzkum embryonálních kmenových buněk, které už byly extrahovány dříve, nebo na další "kroky" při výzkumu kmenových buněk. Vylučuje se však financovat lidské klonování a provádět embryonální výzkum v zemích, kde je zakázán. V takovém případě má národní právo přednost před unijním.

Tento kompromis považují mnozí za velký úspěch a dobrý směr na cestě k znalostní ekonomice, tím spíše, když ve stejnou dobu využil poprvé prezident USA G. Bush prezidentské veto a zamítl státní podporu výzkumu, který embryonální kmenové buňky používá.

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV,
Technologické centrum AV ČR

Přehled činností 1. tématu 7. RP

Činnost Pod-činnosti Cíle
1.
Biotechnologie, generické nástroje a technologie pro zdraví
Vysoce výkonný výzkum Vyvinutí nových výzkumných nástrojů pro moderní biologii. Důraz bude např. kladen na nové technologie pro sekvenování, expresi genů či genotypizaci.
Detekce, diagnóza a sledování Zlepšování analytických nástrojů a technologií pro lékařský výzkum. Důraz bude kladen na víceoborový přístup (jako např. fyziologie, genetika, chemie, nanotechnologie atd.).
Inovační léčebné přístupy a zásahy Upevnění a zajištění dalšího vývoje pokročilých terapií a technologií. Důraz bude kladen mj. na transplantace, imunoterapii, regenerativní lékařství atd.
Předvídání vhodnosti, bezpečnosti a účinnosti terapií Vývoj parametrů, nástrojů a metod s účelem poskytnout pacientům bezpečnější a účinnější bioléky.
2.
Translační výzkum pro lidské zdraví
Integrování biologických údajů a procesů: shromaždování údajů ve velkém měřítku, biologie systémů Shromažďování údajů ve velkém měřítku, víceoborový výzkum, který umožní rozvoj systémových přístupů pro porozumění a modelování biologických procesů.
Výzkum mozku a souvisejících chorob lidského vývoje a stárnutí Studium mozku, hledání nových terapií, důkladnější pochopení životního procesu.
Translační výzkum hlavních infekčních chorob: řešit hlavní hrozby pro veřejné zdraví HIV/AIDS, tuberkulóza, malárie, vznikající epidemie, výzkum mechanismů rezistence.
Translační výzkum jiných hlavních chorob Rakovina, kardiovaskulární choroby, diabetes a obezita, vzácné choroby a další chronické choroby.
3.
Optimalizace poskytování zdravotní péče občanům Evropy
Zlepšené posilování zdraví a prevence proti chorobám Důkazy pro lepší opatření v oblasti veřejného zdraví, důraz na hlavní zdravotní faktory a jejich propojení.
Převádění klinického výzkumu do klinické praxe Důraz na bezpečnost pacientů, srovnávací analýzy, farmakovigilační důkazy atd.
Kvalita, solidarita a udržitelnost systémů zdravotnictví Výměna zkušeností, důraz na organizační, finanční a regulační aspekty systémů.