Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 215. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 8. září 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Volby

  • Pro doplnění Odborné komise pro společenské a humanitní vědy RVV Rada navrhla PhDr. Miloše Balabána, Ph.D., prof. dr. Josefa Dolistu, Ph.D., Th.D., prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc., prof. PhDr. Svatoslavu Rakovou, CSc.
  • Pro doplnění Bioetické komise RVV Rada navrhla doc. PhDr. Radima Brázdu, Dr., PhDr. Wendy Drozenovou, Ph.D., Ing. Josefa Fulku, DrSc., doc. MUDr. Petra Hacha, CSc., Mgr. Jiřího Lukeše, Th.D., prof. MVDr. Jiřího Rubeše, CSc., doc. PhDr. Petra Saka, CSc., prof. MUDr. Vladimíra Vonku, DrSc.

Změna SR VaV na rok 2007
Usnesením vlády ČR ze dne 16. srpna 2006 č. 970 o přípravě SR ČR na rok 2007 a střednědobém výhledu na léta 2008 a 2009 byl snížen rozpočet na výzkum a vývoj na rok 2007 o 2,4 mld. Kč.

Česká hlava – Národní cena vlády České republiky
Podle usnesení vlády ze dne 29. března 2006 č. 322 o Podmínkách pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje a podle přílohy k tomuto usnesení Rada odsouhlasila pořadí kandidátů na udělení Národní ceny vlády České republiky Česká hlava a souhlasila s rozesláním materiálu do meziresortního připomínkového řízení.

Národní inovační politika
Zpravodaj NIP Ing. Miroslav Janeček, CSc. seznámil Radu s plněním opatření vyplývajících z usnesení vlády České republiky ze dne 7. července 2005 č. 851 o Národní inovační politice České republiky na léta 2005 až 2010.

Metodika hodnocení VaV a jeho výsledků
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení a uložila řediteli sekretariátu Rady do příštího 216. zasedání Rady předložit návrh na sestavení meziresortní pracovní skupiny pro přípravu Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků na rok 2007.

Rada jmenovala zpravodaje

  • pro Program VaV Ministerstva obrany Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky prof. Václava Přenosila, CSc.
  • pro Radu pro legislativní úkoly doc. JUDr. Hanu Markovou, CSc.

Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu
Rada vzala na vědomí informaci o dosavadním průběhu prací na transpozici Směrnice, souhlasila s výsledky jednání s náměstkem ministra a předsedy LRV na úpravy pracovní verze návrhu novely a se změnou způsobu transpozice a uložila řediteli sekretariátu Rady, aby v součinnosti se zpravodajkou Rady doc. H. Markovou a MŠMT zajistil dopracování návrhu novely, projednal navrhované změny s Ministerstvem vnitra před rozesláním novely do meziresortního připomínkového řízení a informoval Radu o dalším průběhu prací.

Cestovní mapa evropské infrastruktury VaV
Členské země EU dostávají tímto dokumentem do ruky podklad pro strategickou úvahu o zapojení do mezinárodních projektů pro budování a provoz velkých výzkumných zařízení. Do některých z nich se vědecká komunita České republiky již zapojila nebo v dohledné době zapojí. Aby mohly být jednotlivé projekty realizovány, musí být ze strany členských států poskytnuta finanční podpora. Pouze malou část finančních nákladů na vybudování nebo rekonstrukci ponese Společenství. Komunitární finanční prostředky jsou součástí výdajů Společenství na FP7.
Účelem dokumentu je zejména poskytnout rozhodovací sféře na evropské i národní úrovni podklady pro tvorbu národních politik výzkumu a vývoje a strategických rozhodování v oblasti plánování nové a rekonstrukce stávající velké infrastruktury výzkumu.

Změna struktury IS VaV na rok 2007
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení a zajistila zveřejnění všech souvisejících dokumentů na www.vyzkum.cz tak, aby jednotliví poskytovatelé podpory VaV měli dostatečný prostor pro provedení vlastních SW úprav.

Různé
Rada vzala na vědomí žádost předsedy Rady a místopředsedy vlády o odklad předložení novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje vládě, dále informaci prof. V. Pačesa o významné mezinárodní iniciativě v oblasti humanitního výzkumu spojeného s řešením evropského projektu HERA a informaci o návštěvě dr. Horsta Störmera, nositele Nobelovy ceny za fyziku ve dnech 19. a 20. října 2006.