ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > únor  > 229. zasedání Rady pro výzkum a vývoj

Informace z 229. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 11. ledna 200

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ
Zasedání bylo monotematicky věnováno Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

Na zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které řídil předseda Rady premiér Mirek Topolánek, Rada diskutovala Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice.
Cílem Reformy je vytvořit inovační prostředí tak, aby platilo: "Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze." Tento hlavní cíl Reformy lze formulovat i jinak – veřejné prostředky investované do základního výzkumu musejí přinášet skutečně nové poznatky ve srovnání se světem. Veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací musejí přinášet konkrétní ekonomický či jiný přínos z jejich realizace.

Hlavními důvody Reformy jsou:

  1. Doposud (velmi) nízké přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomiku a společnost České republiky.
  2. Selhávající současný systém podpory výzkumu a vývoje, který jako celek není již nadále schopen poskytovat efektivně a včas prostředky na výzkum a vývoj a tím méně využít možností zdrojů EU pro tuto oblast.
  3. Pokračující rozmělněnost a roztříštěnost českého výzkumu, podpora průměrnosti na úkor excelence a faktická absence priorit vedoucí k narůstajícímu zaostávání za světem v řadě oborů.

Celá Reforma je proto založena na třech hlavních jednoduchých principech:
a) co největším zjednodušení struktury systému státní podpory VaV, snížení počtu rozpočtových kapitol a snížení administrativní zátěže;
b) podpoře excelence a kvalitního výzkumu, vývoje a inovací a přenesení rozhodování o tom, jaké cesty k dosažení nejlepších výsledků zvolit, z ministerstev na organizace (u institucionální podpory) a na profesionální agentury – GA ČR a Technologická agentura ČR (u účelové podpory);
c) podpoře vzájemné spolupráce výzkumných organizací navzájem a zejména jejich spolupráce s podniky ekonomickými nástroji – podmínkami pro poskytování podpory tak, aby krátkodobě i dlouhodobě vzrostly přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomiku a společnost.

Hlavními cíli Reformy jsou:

  1. Zjednodušit podporu VaV – instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově.
  2. Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován VaV ČR, zjednodušit administrativu.
  3. Podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace.
  4. Podmínit programovou podporu VaV spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků VaV založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů.
  5. Zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu.
  6. Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace.
  7. Intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Podle výsledků diskuse na zasedání Rady k Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice uložila Rada předsednictvu a sekretariátu Rady předložit upravený návrh Reformy (ve formě materiálu pro schůzi vlády) k projednání na 230. zasedání Rady dne 8. února 2008. Podle schváleného harmonogramu budou dopracované podklady v polovině února 2008 rozeslány do meziresortního připomínkového řízení a v březnu 2008 bude tento materiál předložen na schůzi vlády.
Rada dále uložila sekretariátu Rady zveřejnit projednaný materiál s komentářem, který schválilo předsednictvo Rady, na www.vyzkum.cz.

Další bod programu:
Výsledky 2. etapy Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007
Rada byla informována o výsledcích Hodnocení provedeného v roce 2007.
V souladu s Metodikou bylo Hodnocení rozděleno do tří etap. V rámci první etapy byly sestaveny pracovní a standardizované tabulky. Pracovní tabulky byly v souladu s Metodikou zveřejněny na www.vyzkum.cz poskytovatelům podpory VaV, zřizovatelům institucí a odborným komisím Rady pro výzkum a vývoj.
Ve druhé etapě, která byla zahájena 20. 11. 2007, byly výsledky první etapy zaslány v elektronické podobě poskytovatelům podpory, zřizovatelům institucí (nebo orgánům, které plní tuto funkci) a odborným komisím Rady pro výzkum a vývoj. Jejich úkolem bylo se k výsledkům vyjádřit, a to v termínu do 20. 12. 2007.
V rámci třetí etapy budou výsledky hodnocení, ve formě standardizovaných tabulek, zveřejněny na www.vyzkum.cz.
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení k výsledkům Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 (2. etapa), konečné výsledky Hodnocení a závěrečnou zprávu z Hodnocení a uložila sekretariátu Rady v rámci 3. etapy Hodnocení zveřejnit na www.vyzkum.cz v termínu do 31. 1. 2008.