ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > únor  > 41. zasedání Akademické rady AVČR

Informace ze 41. zasedání Akademické rady AV ČR dne 15. ledna 2008

Akademická rada projednala tyto nejdůležitější otázky:

Schválila

 • smlouvu o spolupráci mezi AV ČR a Jihomoravským krajem;
 • přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR v roce 2008.

Souhlasila

 • s opatřeními k realizaci usnesení XXXI. zasedání Akademického sněmu dne 18. prosince 2007;
 • s výsledky konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2008;
 • s Memorandem o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Akademií věd a literatury v Mainzu, SRN;
 • se založením právnické osoby RadioMedic, s. r. o. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.);
 • s postupem pro podávání žádostí o prodloužení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zahájených v roce 2005 o jeden rok;
 • s tím, aby předseda AV ČR převzal záštitu:
  • nad IMEKO TC 2 Symposium on Photonics in Measurements 2008, které se bude konat ve dnech 25. až 26. srpna 2008 v Praze;
  • nad mezinárodní konferencí PHOTONICS PRAGUE 2008, která se bude konat ve dnech 27. až 29. srpna 2008 v Praze;
  • nad konferencí s mezinárodní účastí 30 let Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika, která se bude konat ve dnech 15. až 17. května 2008 v Hradci Králové;
  • nad mezinárodní vědeckou konferencí Etymologické symposion Brno 2008, kterou v květnu v Brně pořádá Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.;
 • s úkony týkajícími se nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR.

Jmenovala

 • RNDr. Jiřího Chudobu, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) členem Komise pro informační technologie AV ČR.

Vzala na vědomí

 • předběžný návrh organizace volby kandidáta na předsedu AV ČR a voleb členů Akademické rady a členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009–2013;
 • informaci o udělování vědeckého titulu doktor věd v období 2003–2007;
 • průběžnou informaci o výzkumných výsledcích dosažených pracovníky, kterým byl v roce 2004 udělen Fellowship J. E. Purkyně.