ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > Z Bruselu

NEJEN AGROBIOTECHNOLOGIE V PRACOVNÍM PROGRAMU 2008

Obrázek k článku 

Dne 30. listopadu 2007 byla vyhlášena výzva priority Potraviny, zemědělství a rybářství a biotechnologie 7. rámcového programu pro rok 2008. Zatímco v roce 2007 byly výzvy celkem dvě (jedna byla vyhlášena v prosinci 2006 s uzávěrkou v květnu 2007 a druhá byla uveřejněna v červnu 2007 s uzávěrkou prvního kola v září 2007), pro rok 2008 je naplánována výzva pouze jedna.

Výzva počítá s indikativním rozpočtem 96,85 mil. eur, přičemž se celkový rozpočet může od indikativního lišit v závislosti na hodnocení projektů o 10 %. Konsorcia mají celkem tři měsíce na přípravu návrhů projektů, protože uzávěrka je 26. února 2008 v 17:00 hod. bruselského času.

Výzva čítá celkem 50 témat, z nichž deváté téma je tzv. SICA (Specific International Co-operation Actions), kdy musí konsorcium tvořit nejméně dva subjekty ze dvou členských či asociovaných států a dva subjekty ze třetích zemí. Téma je většinou specifikováno pro jistou geografickou oblast, z níž musí třetí země pocházet. V roce 2008 se konkrétně jedná o spolupráci s Ruskem, regionem okolo Černého moře, zeměmi Středozemního moře, nejchudšími zeměmi světa atd.

Pracovní program je opět rozdělen do tří velkých sekcí. V sekci Udržitelná produkce a řízení biologických zdrojů z půdního, lesního a vodního prostředí se objevují témata týkající se výzkumu a vývoje nových nástrojů a procesů pro šlechtění rostlin za pomoci inovativních genových technologií (transgenics, cisgenics, intragenics), definování epigenetických cílových lokusů reagujících na environmentální signály či nových a konvergenčních technologií pro precizní systémy chovu hospodářských zvířat.

Můžeme v ní ale najít i témata týkající se agro-lesnických systémů či biodiverzity lesních ploch. Velký důraz se klade na zdraví zvířat, produkci a prosperitu zemědělství, včetně rybářství a akvakultury. Evropská komise velmi dbá na společnost jako takovou a její vnímání nových technologií. Ve výzvě 2008 tedy najdeme téma, které se přímo týká argumentů veřejnosti pro a proti geneticky modifikovaným zvířatům. Nalezneme zde však také téma vypracování společné metodologie pro určení ceny a přínosů využívání organického zemědělství jako podkladů pro možné budoucí scénáře udržitelného evropského zemědělství.

Druhá sekce Od stolu na pole – potraviny (včetně potravin mořského původu), zdraví a blaho se zaměřuje na zdravé stravovací návyky, na vliv potravin na zdraví člověka a na jejich bezpečnost. Témata výzvy se konkrétně týkají bioaktivního složení tradičních potravin, prevence obezity ve středomořské oblasti, vlivu kontaminujících látek v potravinách na vznik a vývoj obezity atd. Nově je zde také zařazeno téma na školení a kariérní rozvoj specialistů v potravinářství. Evropská komise si od tohoto tématu slibuje lepší identifikaci potřeb průmyslu a sektoru a následné cílené vyškolení výzkumných pracovníků pro obor.

Podsekce Vědy o živé přírodě, biotechnologie a biochemie pro udržitelné nepotravinářské výrobky a procesy se soustředí na rostlinné produkty s využitím v energetickém průmyslu, v medicíně či na zpracování rostlinného odpadu. Na rok 2008 jsou vypsána např. výzkumná témata na inovativní vakcíny využívající rostliny jako výrobního systému, produkci molekul pro farmaceutické výrobky, nanobiosenzory. Dalším velkým odvětvím v tomto sektoru jsou environmentální biotechnologie, kde se dvě vypsaná témata zaměřují na využití vodní mikrobiální rozmanitosti a dřevního odpadu.

Konkurence podaných návrhů projektů se očekává i tento rok vysoká, i vzhledem k tomu, že nízký rozpočet umožní financování pouze jednoho projektu v rámci tématu.

Národním kontaktním bodem pro prioritu Potraviny, zemědělství a rybářství a biotechnologie je Ing. Naďa Koníčková z Technologického centra AV ČR.

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR