ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > 228. zasedání Rady pro výzkum a vývoj

Informace z 228. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 14. prosince 2007

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Rada schválila předložený harmonogram přípravy a realizace Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a seznámila se se závěry jednání předsednictva Rady z 30. listopadu 2007, na němž byla projednávána strategie této reformy.

Výzkum a vývoj na MŠMT
Na pozvání Rady se části zasedání Rady účastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřej Liška. Představil svého spolupracovníka vrchního ředitele Ing. Vitulu, který je zodpovědný za strukturální fondy, a uvedl své představy o spolupráci s Radou. Ujistil přítomné, že bude usilovně pracovat na zlepšení vztahů mezi MŠMT a Radou a vyzdvihl klíčový úkol ministerstva, kterým je dokončení OP VaVpI.
Rada požádala MŠMT o dodržení navrženého postupu a harmonogramu a upozornila ho na nutnost koordinace přípravy OP VaVpI s paralelně probíhající přípravou Reformy systému VaV v ČR.
Dále byla Rada informována o řešení další aktuálních úkolů MŠMT – o zaplacení poplatků za účast ČR v PECS (schváleno vládou dne 12. 12.), o novele nařízení vlády č. 461/2002 Sb. (vláda projedná dne 19. 12.) a o převodu prostředků určených pro kofinancování OP VaVpI a jejich využití ke stejnému účelu v r. 2008.

V souladu s Metodikou hodnocení VaV a jejích výsledků v roce 2007 byla 20. listopadu 2007 ukončena první etapa Hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2007. Výsledky první etapy byly zaslány k připomínkám poskytovatelům podpory, zřizovatelům institucí, členům Rady a odborným komisím Rady.
Rada uložila sekretáři Rady, aby na 229. zasedání Rady 11. ledna 2008 předložil výsledky druhé etapy Hodnocení.

Rada schválila harmonogram přípravy Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011 a Směrnici k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2009 a výhledu na léta 2010 a 2011.

Podle Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejích výsledků v r. 2006 se v r. 2007 koná hodnocení programů VaV ukončených v r. 2006. Základem bude vyhodnocení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na řešení projektů v rámci ukončeného programu. Rada schválila předložený harmonogram Hodnocení programů VaV ukončených v roce 2006.

Rada vzala na vědomí návrh programu Ministerstva zemědělství "VAK" na období 2009–2014 a schválila stanovisko, ve kterém doporučuje poskytovateli materiál předložit vládě po zapracování připomínky a vládě materiál schválit ve znění se zapracovanou připomínkou.

Rada vzala na vědomí návrh programu (veřejných zakázek) Ministerstva obrany Podpora dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky na období 2008–2012 a schválila stanovisko Rady, ve kterém Rada souhlasí s vyhlášením souboru veřejných zakázek podle předloženého materiálu po zapracování jejích připomínek.

Odborná komise pro vědy živé přírody RVV na svém jednání 14. listopadu 2007 diskutovala o záměru ministra zdravotnictví sloučit Ústav hematologie a krevní transfúze s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a požádala RVV o vyjádření k této problematice. Dr. Kopicová jménem Rady požádá ministra zdravotnictví T. Julínka o stanovisko a podklady k transformaci Ústavu hematologie a krevní transfúze s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze zaměřené zejména na zajištění pokračování výzkumných aktivit a využití prostředků na VaV a na zachování mezinárodní akreditace ÚHKT.

Transparentnost poskytování dotací – novela zákona č. 130/2002 Sb.
Ministryni školství, mládeže a tělovýchovy bylo uloženo zpracovat a do 31. srpna 2007 předložit ministru financí návrh novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
Gestorem zákona o podpoře výzkumu a vývoje je RVV, s MŠMT tedy došlo k dohodě o stanovisku k doplnění ustanovení zákona o podpoře výzkumu a vývoje o povinnost po- skytovatele zveřejňovat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup vybrané údaje o doručených návrzích projektů nebo výzkumných záměrů a o výsledcích veřejné soutěže nebo hodnocení návrhů výzkumných záměrů.

Rada vzala na vědomí návrh programu VaV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Informační zdroje pro výzkum a vývoj – VZ a schválila návrh stanoviska, ve kterém doporučila poskytovateli materiál nepředkládat vládě, ale přepracovat ho ve smyslu uvedených připomínek a předložit návrh programu znovu Radě ke stanovisku.

Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2009
Rada schválila připomínky Rady k této dokumentaci a pověřila sekretariát Rady, aby připomínky zaslal předsedovi GA ČR.