ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > Z Bruselu

ČESKÉ AGROBIOTECHNOLOGIE V BRUSELU

Obrázek k článku 

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO) uspořádala ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a asociací pro podporu moderních biotechnologií Biotrin 22. listopadu 2007 v Bruselu seminář na téma Česká republika – Váš partner pro výzkum v agrobiotechnologiích. Hlavním cílem semináře bylo představit v evropském kontextu český přístup k biotechnologiím v zemědělství a potravinářství a prezentovat její potenciál pro mezinárodní výzkumnou spolupráci, zejména v souvislosti s tématem Potraviny, zemědělství a rybářství a biotechnologie 7. RP.

Seminář uvedl český poslanec v Evropském parlamentu Hynek Fajmon, který pracuje ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP. Poukázal zejména na výzvy zemědělství příštích let a na důležitou roli agrobiotechnologií pro zemědělství. Prezident Evropské biotechnologické federace Marc Van Montagu představil historii agrobiotechnologií, v jejichž vývoji sehrál důležitou roli (významně se podílel na základních výzkumech v oblasti geneticky modifikovaných rostlin), a zároveň vyslovil důležitou otázku – Chce být EU pouze dovozcem geneticky modifikovaných plodin a produktů, nebo také jejich aktivním producentem? Zdá se, že Evropa ještě stále není schopna si na tuto otázku odpovědět, a to i přesto, že podle Světové obchodní organizace nejsou geneticky modifikované plodiny škodlivé ani zdraví, ani životnímu prostředí.

Předseda české asociace pro podporu moderních biotechnologií Biotrin Jaroslav Drobník zaměřil svou prezentaci na celkové vnímání biotechnologií českou populací. Česká republika je podle Eurobarometru 2005 největším zastáncem čtyř nových technologií (nanotechnologie, farmakogenetika, genová terapie a geneticky modifikované produkty) z celé EU a silným zastáncem GM rostlin. Celkově s jejich legalizací za žádnou cenu nesouhlasí pouze 8 % dotázaných, zatímco v sousedním Rakousku je to 20 % a v Německu 16 %. Prof. Drobník tento fakt přičítá dlouhé tradici potravinářských biotechnologií (pivem počínaje), kvalitnímu výzkumu v českých subjektech a osvětě pomocí nejrůznějších médií.

Následovaly prezentace právního rámce pěstování geneticky modifikovaných rostlin představiteli Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Čeští farmáři celkově vítají možnost používat geneticky modifikovanou kukuřici místo hubení škůdců. Bt kukuřice se u nás pěstuje již tři roky a zatím se nevyskytly žádné záznamy změny v biodiverzitě hmyzu v okolí či jiného vlivu na životní prostředí.

Konkrétní výzkumné projekty v této oblasti prezentovali na semináři zástupci Biologického centra AV ČR, Ústavu rostlinné výroby, Vysoké školy chemicko-technologické či Ústavu experimentální botaniky AV ČR a České zemědělské univerzity.

Za Evropskou komisi vystoupil Alfredo Aguilar Romanillos, ředitel oddělení biotechnologií na direktorátu Biotechnologie, Agriculture, Food Generálního ředitelství pro výzkum EK. Pan Aguilar představil zejména rámcový program jako takový včetně základních podmínek účasti a poté se zaměřil na podrobnější informace o třetí výzvě priority Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie, která byla uveřejněna o několik dnů později, 30. listopadu 2007.

Semináře o agrobiotechnologiích se zúčastnilo na 50 zástupců zájmových organizací, výzkumných ústavů a soukromých firem.

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR