ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 40. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. prosince 2007

Akademická rada projednala tyto nejdůležitější otázky:

Schválila

 • Smlouvu o spolupráci mezi AV ČR a Statutárním městem Brnem,
 • orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2008.

Souhlasila

 • s tím, aby předseda AV ČR převzal záštitu
  • nad 16. mezinárodním kongresem matematické fyziky, který se bude konat 3. až 8. srpna 2009 v Praze;
  • nad expedicí Ny Ālesund 2008;
 • s Dohodou o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a mexickou Národní radou pro vědu a technologie;
 • se zahájením přípravy doporučených záměrů na realizaci stavebních akcí velkého rozsahu pro roky 2008–2009;
 • s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury v roce 2007;
 • s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch Institutu aplikovaných věd;
 • se vstupem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., do obecně prospěšné společnosti MAS Třešťsko;
 • s pronájmem nebytových prostor Jihočeské univerzitě;
 • s přidělením startovacích a služebních bytů.

Vyslovila předběžný souhlas

 • se založením zájmového sdružení právnických osob Středočeské centrum rostlinných biotechnologií (SCRB);
 • se založením zájmového sdružení právnických osob Institut aplikovaných věd (IAV).

Vzala na vědomí se souhlasem

 • zprávu o průběhu a výsledcích XVIII. kola veřejné soutěže organizované Grantovou agenturou AV ČR v roce 2007.

Vzala na vědomí

 • návrh složení pracovních komisí XXXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh časového rozvrhu tohoto zasedání;
 • podklady pro návrh usnesení XXXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR;
 • informaci o struktuře vědeckého výkonu AV ČR za období 2002–2006;
 • informaci o 81. valném shromáždění Union Académique Internationale;
 • zprávu o průběhu řešení projektu Humanities in the European Research Area (HERA) a o společných výzkumných programech v humanitním výzkumu (JRP HERA);
 • zprávu o činnosti a personálním zajištění chodu ekonomického informačního systému v AV ČR;
 • zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků;
 • zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků;
 • navrhovaný obsah prvních dvou čísel revue Národní 3.