ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > Akademický sněm

Stanovisko ředitelů a předsedů rad pracovišť AV ČR k aktuálním otázkám VaV v České republice ve vztahu k AV ČR

Obrázek k článku 

V posledních měsících probíhají v Radě pro výzkum a vývoj a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy diskuse a přípravné práce, které by měly směřovat k zefektivnění systému výzkumu a vývoje v České republice. Aktivity a dokumenty, které se v této souvislosti připravují, na dlouhou dobu ovlivní jak podmínky pro vědecký výzkum a následně jeho úroveň, tak i sféru terciárního vzdělávání.

Podporujeme ty kroky vlády České republiky a její Rady pro výzkum a vývoj, které směřují k efektivnímu využívání veřejných prostředků k podpoře kvalitního vědeckého výzkumu a vývoje, a jsme připraveni se na racionální diskuzi o cestách dalšího rozvoje podílet.

Jsme však znepokojeni tím, že pro hodnocení úspěšnosti výzkumných pracovišť, jako důležitého parametru jakékoliv "reformy" VaV, by mělo být využito dosavadní metodiky hodnocení VaV, která v mnoha ohledech nesprávným a zjednodušujícím způsobem nahrazuje hodnocení kvality výzkumu jen mechanickou kvantifikací výsledku. Aplikace těchto mechanistických postupů vede často k závěrům, které v konečném důsledku mohou být až likvidační jak pro některé obory, tak pro pracoviště AV ČR obecně, a to bez ohledu na jejich skutečnou kvalitu a zhodnocení vložených prostředků.

Z oficiálních i neoficiálních zdrojů se opakovaně setkáváme s výroky některých činitelů, na různých úrovních zapojených do přípravy reformy VaV, které zpochybňují budoucí existenci AV ČR i přesto, že veškerá uznávaná objektivní kritéria potvrzují, že pracoviště AV ČR patří mezi instituce, které zhodnocují prostředky vynakládané na výzkum nejlépe ze všech institucí VaV v ČR.

Jako představitelé nově vytvořených veřejných výzkumných institucí AV ČR, kteří jsou odpovědni za kvalitu výsledků i další rozvoj těchto institucí, se proto obracíme na předsedu Akademie a Akademickou radu jako orgány AV ČR se žádostí, aby v uvedených jednáních prosazovali zavedení objektivních a pro všechny zúčastněné strany rovných hodnotících postupů, jaké jsou pro VaV uplatňovány ve vyspělých zemích, a aby pracoviště AV ČR byla o cílech a krocích vztahujících se k zamýšlené reformě VaV pravidelně informována a mohla se na připravovaných změnách přiměřeně podílet.

Jednomyslně schváleno shromážděním ředitelů a předsedů rad pracovišť AV ČR dne 5. prosince 2007

Ověřili:
prof. Václav Sklenička, předseda návrhové komise Akademického sněmu,
Ing. Pavel Vlasák, předsedající Akademického sněmu