ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > červ-srp  > Z Bruselu

Audit 7. rámcového programu

Evropský účetní dvůr (EÚD) zveřejnil 7. června 2013 zprávu Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového programu pro výzkum?, jejíž výsledky představil na tiskové konferenci člen EÚD odpovědný za její přípravu Ladislav Balko ze Slovenska.

Audit EÚD se zaměřil na pravidla účasti v programu, procesy Komise a na dva nové nástroje 7. RP – společné technologické iniciativy (JTIs) a finanční nástroj pro sdílení rizik (RSFF). Výsledky by se měly využít nejen pro zbývající období 7. RP, ale rovněž pro nastavení příštího rámcového programu Horizont 2020. Hlavním poselstvím je, že řídicí postupy Evropské komise v 7. RP sice zajišťují spolufinancování vysoce kvalitního výzkumu, ovšem jeho efektivnost zůstává stranou pozornosti. Zástupci EÚD rovněž nejsou přesvědčeni, že nástroj RSFF podpořil vyšší investice od příjemců půjček, než jaké by byly bez veřejné podpory. Kladem JTIs je početnější zapojení malých a středních podniků; naopak k záporům patří komplikovaný právní rámec, v němž existují.
Jaká jsou doporučení EÚD pro H2020? Především jde o zkrácení doby od podání návrhu k podpisu smlouvy, zohlednění běžné účetní praxe příjemců včetně výpočtu průměrných osobních nákladů, zajištění jednotného výkladu pravidel a odstranění většiny výjimek, zavedení moderního elektronického systému pro podávání projektů, efektivní rozdělení pracovníků v rámci EK a vstřícnější přístup k vyšší rizikovosti projektů.
Součástí zprávy jsou i odpovědi EK na podněty EÚD. Skutečnost, že zpráva zahrnuje reakce EK, dosvědčuje, že dokument měla EK k dispozici dostatečně dlouho, a mohla tak některá doporučení EÚD zohlednit při přípravě programu H2020.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR