ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

234. zasedání Rady pro výzkum a vývoj


Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Rada vzala na vědomí informace o průběhu vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. a uložila předsednictvu a sekretariátu Rady dokončit vypořádání připomínek a návazně podle připomínek materiál upravit.

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008, kompletní materiál a seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice s tím, že hodnocení výsledků bude jedním ze tří kritérií pro rozdělování institucionálních prostředků na úrovni poskytovatelů (dalšími budou výsledky mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v ČR a Národní politika výzkumu, vývoje a inovací v ČR).
Rada požádala dále předsedu Rady pro výzkum a vývoj, aby podepsal schválenou Metodiku hodnocení 2008, a uložila sekretáři Rady zveřejnit podepsanou schválenou Metodiku hodnocení 2008 a Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.
Rada uložila dále sekretáři Rady a komisím Rady realizovat hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 podle Metodiky 2008.

Meziresortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji České republiky do roku 2015
Zpracování návrhu Meziresortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji České republiky do roku 2015 vyplynulo z usnesení Rady na jejím 226. zasedání dne 12. 10. 2007, kdy MŠMT mělo svou koncepci předložit do 31. 12. 2007. Rada předložený návrh vzala na vědomí na svém 230. zasedání dne 8. 2. 2008 a požádala MŠMT o aktualizaci této koncepce podle Reformy výzkumu, vývoje a inovací v ČR a o předložení aktualizovaného znění do konce června 2008.

Rekapitulace předložených koncepcí a priorit výzkumu a vývoje
Vláda ČR svým usnesením ze dne 18. října 2006 č. 1192 schválila aktualizované Dlouhodobé základní směry výzkumu (DZSV). Odborné komise Rady měly za úkol do června 2008 podle Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací zpracovat nové tzv. priority VaV (nové DZSV), které se stanou součástí Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a návazně základním zadáním zejména pro programy Technologické agentury ČR. Schválením Reformy bylo dále jednotlivým resortům vládou uloženo zpracovat koncepce výzkumu a vývoje (věcně zaměřené koncepce do června 2008 – MV a do listopadu 2008 – MK, MO, MZe, MZ).
Podle harmonogramu Rada požádala své odborné komise a příslušné resorty o zaslání prvních pracovních návrhů priorit VaV a koncepcí.
Smyslem současné etapy prací je priority VaV (nové DZSV) a koncepce vzájemně sladit po věcné stránce.
Rada schválila připomínky k prvním pracovním verzím koncepcí VaV a prvním pracovním návrhům DZSV předloženým RVV do 9. 6. 2008 a uložila sekretáři Rady, aby rozeslal návrhy koncepcí a priorit VaV (DZSV) a připomínky Rady příslušným resortům a předsedům OK RVV.

Výroční zpráva zmocněnce vlády pro evropský výzkum
Tato zpráva byla předložena na základě Statutu zmocněnce vlády pro evropský výzkum, schváleného vládou ČR, a popisuje hlavní oblasti jeho činnosti v období od května 2007 do dubna 2008. Rada schválila tuto výroční zprávu zmocněnce vlády pro evropský výzkum.

Bílá kniha VaVaI – pracovní verze
Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR, připravená Technologickým centrem AV ČR ve spolupráci se skupinou expertů, navazuje na Zelenou knihu výzkumu, vývoje a inovací v ČR dokončenou v úvodu roku 2008. Zelená kniha analyzuje národní inovační systém, identifikuje jeho slabiny a specifikuje bariéry, které snižují efektivitu výzkumu a vývoje a brání úspěšné realizaci výzkumných poznatků v praxi. Bílá kniha následně formuluje návrhy opatření, která by měla vést ke zlepšení národního inovačního systému a ve svém důsledku k naplnění vize formulované v Zelené knize, podle které se Česká republika začlení mezi státy s ekonomikou založenou na intenzivním využívání pokročilých znalostí a poznatků vytvořených výzkumem a vývojem.
Rada souhlasila s předloženou pracovní verzí Bílé knihy VaVaI.

Pověření předsednictva Rady vyřizováním neodkladných záležitostí mezi 234. a 235. zasedáním Rady a termíny zasedání Rady v roce 2009
Rada jako každý rok pověřila předsednictvo Rady, aby v době mezi červnovým a zářijovým zasedáním Rady vyřizovalo všechny neodkladné záležitosti Rady. Dále byla Rada seznámena s plánovanými termíny zasedání Rady v roce 2009, které odsouhlasila.