ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > červ-srp  > Obálka

Nové knihy


ZOOLOGICKÉ ZAHRADY ČESKÉ REPUBLIKY A OKOLNÍCH ZEMÍ

Průvodce určený všem milovníkům pří­rody se věnuje zoologickým a botanickým zahradám, zájemci v něm však najdou i přírodní parky se zástupci evropské fauny, veřejná akvária, motýlí domy či další tipy a možnosti trávení volného času mezi zvířaty a rostlinami.
Fokt, M., Academia, edice Průvodce, Praha 2008. Vydání 1.
obrazek k clanku

EMAUZY
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy

Benediktinský klášter založil císař Karel IV. roku 1347 v samém centru bu­doucího hlavního města. Soubor statí se věnuje znovuotevření chrámu Panny Marie a sv. Jeronýma benediktinského kláštera Na Slovanech v Opatství Emauzy v roce 2003.
Benešovská, K., Kubínová, K. (ed.), Academia, Praha 2007. Vydání 1.

obrazek k clanku


BOŽENA NĚMCOVÁ
Příběhy – situace – obrazy

Tato kniha představuje vyústění autor­čina více než desetiletého soustavného zájmu o osobnost a tvorbu Boženy Něm­cové. Je sestavena z dílčích studií, sou­stře­děných k několika problémovým okru­hům – jedním z nich je spisovatelčina soukromá korespondence.
Janáčková, J., Academia, Praha 2007. Vydání 1.
obrazek k clanku


ŘÁD JOHANITŮ VE STŘEDOVĚKU
Na základě rozsáhlého studia prame­nů, archivních materiálů i odborné litera­tu­ry líčí autor život středověkého řeholního spole­čen­ství, které vzniklo v Jeruzalémě v obdo­bí krátce po první křížové výpravě. Věnuje se organizaci řádu i například tomu, jak se členové bratrstva stravovali či jak byli pohřbíváni.
Waldstein-Wartenberg, B., Academia, Praha 2008. Vydání 1.
obrazek k clanku


O VÁLCE
Pruský generál Carl von Clausewitz bo­joval v pruské armádě ve všech jejích bit­vách proti Napoleonovi, od zkázy u Jeny až po Waterloo. Načerpal bohaté zkuše­nosti a ty sepsal v jednom z největších děl o válce a vojenské strategii. Knihu vydala posmrtně jeho manželka Marie von Clausewitz.
Clausewitz, C., Academia, edice Europa, Praha 2008. Vydání 1.
obrazek k clanku


KNIHA DVACATERA UMĚNÍ MISTRA PAVLA ŽÍDKA
Část přírodovědná

Liber viginti arcium je polozapomenutým pokladem latinské literatury a jedinou dochovanou středověkou encyklopedií čes­­kého autora. Mistr pěti univerzit ji se­stavil po vzoru velkých západoevrop­ských encyklopedií ve druhé polovině 15. století v Plzni pro krále Jiřího z Poděbrad a shr­nul v ní veškerou vzdělanost své doby.
Hadravová, A., Academia, Praha 2008. Vydání 1.
obrazek k clanku