ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Interkulturní dialog mezi západem a dalšími civilizacemi


Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se v roce 2008 zaměřuje především na interkulturní dialog. Na jeho posledním mezinárodním semináři zazněly filozofické a sociálněvědní příspěvky o souvislostech mezi politikou, islámem, spory, rozvojem, spravedlností – tentokrát především o Indonésii.

obrazek k clanku

Indonésii byla ­dána do vínku bohatá a rozmanitá směs tradičních kultur a forem ­výtvarného umění. Na obrázku ručně ­vyrobená ­Jávanská stínová loutka.
FOTO: www.flickr.com

Vztahy mezi kulturami a civilizacemi jsou velmi sledovaným tématem posledních let, zejména vztahy mezi Západem a islámem. Podobně se stávají důležitým tématem rozsáhlé obchodní vztahy mezi Evropskou unií a USA na jedné straně a Čínou na straně druhé. Nastupující velmoci, jakými jsou Indie a Brazílie, včetně revitalizovaného Ruska, hrají také svoji roli v nové globální konstelaci. Porozumění vztahům mezi těmito kulturními či civilizačními okruhy vyžaduje nové diskuse a analýzy multilateralismu.

Centrum globálních studií se každý rok zaměřuje na určité téma, i když to neznamená, že se dílčím způsobem nevěnuje také jiným tématům. Pro letošní rok bylo vybráno téma interkulturního neboli mezikulturního dialogu. Členové Centra chtěli využít příležitosti, že také další výzkumné skupiny, občané, veřejná sféra a orgány státní správy na různých úrovních se letos tomuto tématu v Evropské unii věnují a spoluvytvářejí diskusní prostor pro řešení různých otázek, jež jsou s tímto tématem spjaty. Koncentrace pozornosti na mezikulturní problematiku vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady Evropy ustavit letošek za Evropský rok mezikulturního dialogu. Zahájen byl v Lublani a pokračuje v mnoha zemích Evropské unie. Tématu se již delší dobu v globální rovině věnuje také UNESCO. Pozornost se z pochopitelných důvodů orientuje především na konflikty, diskuse a dialog mezi západními a islámskými zeměmi.

Jednou z akcí pořádaných Centrem globálních studií v rámci mezikulturních rozborů byl mezinárodní seminář s Indonéským velvyslanectvím v České republice 9. června 2008. Seminář měl dvě základní roviny. V jedné se prováděly filozofické a sociálně vědní rozbory mezikulturního dialogu obecně a ve druhé rovině se realizovaly praktičtější rozbory vývoje Indonésie v posledním století. Přednášející se věnovali historickým souvislostem indonéského národního obrození, poslednímu desetiletí indonéských reforem a dalším indonéským událostem, především ve vztahu k západním zemím a České republice. Pozornost se však neupírala pouze do minulosti. Retrospektivní rozbory doprovázely také prognostické úvahy o očekávaném vývoji Indonésie a vztahu mezi západními a islámskými zeměmi.

Centrum globálních studií nyní připravuje knihu s názvem Mezikulturní dialog o lidských právech, která vyjde v nakladatelství Filosofia na konci léta tohoto roku. Jedná se o soubor studií od čtrnácti autorů z různých kultur, kteří nacházejí podporu pro lidská práva ve svých různých – západních, konfuciánských a islámských – stanoviscích. Hlavním přínosem knihy je rozvíjení vzájemného uznání osob z různých kulturních prostředí. Publikace se zabývá mezikulturním a mezicivilizačním dialogem, globálním rozměrem lidských práv, vztahem mezi jedincem a pospolitostí, otázkami demokracie, občanství, sociální spravedlnosti, právy žen a zakládání lidských práv v západních i nezápadních kulturách.

Podobné zaměření bude mít také každoroční konference Centra, která se letos připravuje ve spolupráci se střediskem OSN v Praze při příležitosti 60. výročí Vše­obecné deklarace lidských práv. V hlavní budově AV ČR se uskuteční 19. a 20. listopadu a její název Kulturní dimenze globalizace: interkulturní a transkulturní dialog napovídá, že se bude věnovat otázce, jak lze prostřednictvím interkulturního dialogu dospět k určitému trans­kulturnímu cíli. Konkrétně se zaměří na vztah mezi kulturami vzhledem k souboru lidských práv, který by mohl být oním transkulturním rámcem, jenž jednotlivé kultury přesahuje. Více na http://cgs.flu.cas.cz.

Marek Hrubec,
Centrum globálních studií